Kwatheni metungululo lyUukwambi

Kwatheni metungululo lyUukwambi

O MUSAMANE Kaawete Shapumba Iilonga, ngoka e li le komeho edhiladhilo lyetungululo lyUukwaniilwa wUukwambi, ota ti kutya okwa totwa ‘oakaunta’ mOmbaanga ya Bank Windhoek moka oshigwana tashi indilwa shi umbile okamilwa ke ya kwathe metungululo lyUukwaniilwa wUukwambi.

Kaawete okuwete kutya osha simana Aakwambi nayo ya kale ye na omukwaniilwa gwawo ngashi iilongo iikwawo. Tate Shapumba ota ti kutya edhina lyOakaunta ndjika olyo: “Fund For The Restoration of Uukwambi Kingdom.”Onomola oyo: 8000 91 4131, Bank Windhoek.Ngele owa umbile mo okamaliwa, okambapila kodeposito ka tuma kuyo nofaxa: 061 – 261585 nenge ko 061 – 216356 ku tate P.G.Kalindi.Tate Shapumba ota ti kutya edhina lyOakaunta ndjika olyo: “Fund For The Restoration of Uukwambi Kingdom.”Onomola oyo: 8000 91 4131, Bank Windhoek.Ngele owa umbile mo okamaliwa, okambapila kodeposito ka tuma kuyo nofaxa: 061 – 261585 nenge ko 061 – 216356 ku tate P.G.Kalindi.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News