Kapu na engwangwano moosikola nuumvo; Minista

Kapu na engwangwano moosikola nuumvo; Minista

O OSIKOLA dhEpangelo odhi ilongekidha okutaamba aanasikola pethimbo lyokutameka ootundi ndhoka tadhi tameke nena moshilongo ashihe, Ominista yElongo Nangolo Mbumba ta popi ngaaka.

Kumwe ayehe aanasikola ye li 550 000 otaya ka kala moongulu dhosikola omanga aalongi ye li 18 000 taye ke ya longa nokuya pa uunongo. Omumvo dha zi ko, moshitopolwa shelongo shopondingandinga mOnooli nosho wo moshitopolwa sha Venduka aavali naanona yawo ohaya mbombolokele koosikola taya kongele aanona yawo omahala mu Januali omumvo kehe.”Oosikola odha li dha tseyithile aavali omumvo gwa zi ko mu Septemba nomimsholondondo dhomadhina odha li dha tuminwa kuuministeli omanga omumvo 2006 inagu ya pehulilo opo ku talike kutya openi pu na omahala nopeni pwa pumbwa aantu nosho tuu.”Opo omapuko ga opalekwe omanga oosikola inadhi tameka,” Minista Mbumba ta popi ngaaka mOmaandaha.Okwa li ta popi pethimbo lyokutaamba oshimaliwa shomiliyuna omilongo ndatu (N$30 million) ndhoka dha pewa uuministeli kEpangelo lya Sweden opo shi ka longithwe momadhewo ge na sha nelongo.”Ashike opu na wo mboka haye ya kwalaata, mboka haya tegelele sigo okomunute gwa hugunina.Oshili niizemo ya hugunina otatu yi mono owala mEtitatu sho oosikola tadhi tameke,” Mbumba ta popi ishewe ngaaka.Minista ta ti okwa li a kuthile ko Omupresidende Hifikepunye Pohamba kombinga yomailongekidho guuministeli moshininima shika mu Novemba gwa zi ko opo ku yandwe okwaapo kwoongulu dhosikola.”Oosikola oompe odha patululwa mOnooli omanga poosikola dhilwe pwa tulwa oongulu oompe,” Mbumba ta popi.Omumvo gwa zi ko Omupresidende Pohamba okwa li a yi mo moshinima ye mwene konima sho kwa lopotwa kutya aanasikola omathele inaya mona natango omahala moosikola.Oshinima shika osha ka ningitha nee oshipuhwepo uunona auhe u tambulilwe moosikola omumvo ngoka.The Namibian okwa ningi oonkambadhala okudhengela koosikola dhEpangelo opo andola a mone kutya onkalo oyi li lela ngiini moosikola.Ashike kapu na ngoka a li ta vulu okuyamukula oongodhi kakele kosikola ya Delta Primary.Momaandaha, omukuluntusikola hoka Peter Schlenther okwa popi kutya omwaalu owala omushona gwaavali naanasikola gwa li pondje yosikola ndjika taya kongo omahala.”Oya li lela aashona okuyelekanitha nomumvo gwa zi ko, notwa taamba yamwe yomaanasikola posikola yetu,” ta lombwele ngaaka The Namibian.Schlenther okwa ti oosikola dhEpangelo odha li dha gandja oopulanda dhawo nosho wo omusholondondo gwomadhina gomumvo 2007 kuuminissteli – oshinima shoka ya ninga nale mu Oktoba omumvo gwa zi ko.”Ompango yilwe yuuministeli oyo ndjoka kutya omwaalu gwontumba gwaanasikola aamwayinathana naya kale haya yi kosikola yimwe.”Nuumvo otwa taamba uunona wuumwayinathana kumwe wuli 28 mondondo yotango, ashike mondondo yetu yotango ohamu kala owala uunona wu li 36 ngele oundji,” Schlenther ta popi.Omuvali gumwe okweshi pondola okumonena okanona ke ehala mosikola mo Windhoek West mOmaandaha.”Otwa li konyala pomilongo ndatu lwaampoka mboka twa li tatu kongele aanona yetu oosikola, ashike omatyona kandje oko ka mono ehala mondondo ontiyali (Grade 2), ashike oke li momalolelo,” he yokanona haka ngoka a li ta monika a nyanyukwa osho a popi ngaaka.Omumvo dha zi ko, moshitopolwa shelongo shopondingandinga mOnooli nosho wo moshitopolwa sha Venduka aavali naanona yawo ohaya mbombolokele koosikola taya kongele aanona yawo omahala mu Januali omumvo kehe.”Oosikola odha li dha tseyithile aavali omumvo gwa zi ko mu Septemba nomimsholondondo dhomadhina odha li dha tuminwa kuuministeli omanga omumvo 2006 inagu ya pehulilo opo ku talike kutya openi pu na omahala nopeni pwa pumbwa aantu nosho tuu.”Opo omapuko ga opalekwe omanga oosikola inadhi tameka,” Minista Mbumba ta popi ngaaka mOmaandaha.Okwa li ta popi pethimbo lyokutaamba oshimaliwa shomiliyuna omilongo ndatu (N$30 million) ndhoka dha pewa uuministeli kEpangelo lya Sweden opo shi ka longithwe momadhewo ge na sha nelongo.”Ashike opu na wo mboka haye ya kwalaata, mboka haya tegelele sigo okomunute gwa hugunina.Oshili niizemo ya hugunina otatu yi mono owala mEtitatu sho oosikola tadhi tameke,” Mbumba ta popi ishewe ngaaka.Minista ta ti okwa li a kuthile ko Omupresidende Hifikepunye Pohamba kombinga yomailongekidho guuministeli moshininima shika mu Novemba gwa zi ko opo ku yandwe okwaapo kwoongulu dhosikola.”Oosikola oompe odha patululwa mOnooli omanga poosikola dhilwe pwa tulwa oongulu oompe,” Mbumba ta popi.Omumvo gwa zi ko Omupresidende Pohamba okwa li a yi mo moshinima ye mwene konima sho kwa lopotwa kutya aanasikola omathele inaya mona natango omahala moosikola.Oshinima shika osha ka ningitha nee oshipuhwepo uunona auhe u tambulilwe moosikola omumvo ngoka.The Namibian okwa ningi oonkambadhala okudhengela koosikola dhEpangelo opo andola a mone kutya onkalo oyi li lela ngiini moosikola.Ashike kapu na ngoka a li ta vulu okuyamukula oongodhi kakele kosikola ya Delta Primary.Momaandaha, omukuluntusikola hoka Peter Schlenther okwa popi kutya omwaalu owala omushona gwaavali naanasikola gwa li pondje yosikola ndjika taya kongo omahala.”Oya li lela aashona okuyelekanitha nomumvo gwa zi ko, notwa taamba yamwe yomaanasikola posikola yetu,” ta lombwele ngaaka The Namibian.Schlenther okwa ti oosikola dhEpangelo odha li dha gandja oopulanda dhawo nosho wo omusholondondo gwomadhina gomumvo 2007 kuuminissteli – oshinima shoka ya ninga nale mu Oktoba omumvo gwa zi ko.”Ompango yilwe yuuministeli oyo ndjoka kutya omwaalu gwontumba gwaanasikola aamwayinathana naya kale haya yi kosikola yimwe.”Nuumvo otwa taamba uunona wuumwayinathana kumwe wuli 28 mondondo yotango, ashike mondondo yetu yotango ohamu kala owala uunona wu li 36 ngele oundji,” Schlenther ta popi.Omuvali gumwe okweshi pondola okumonena okanona ke ehala mosikola mo Windhoek West mOmaandaha.”Otwa li konyala pomilongo ndatu lwaampoka mboka twa li tatu kongele aanona yetu oosikola, ashike omatyona kandje oko ka mono ehala mondondo ontiyali (Grade 2), ashike oke li momalolelo,” he yokanona haka ngoka a li ta monika a nyanyukwa osho a popi ngaaka.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News