Iigongi yAanuumbesa nUutekisa moNooli

Iigongi yAanuumbesa nUutekisa moNooli

E O UNIVERSAL Sun Shine Conference Centre mOngwediva oya tseyitha kutya oya longekidha po iigongi yi na sha nokuuvitha ko nokupashula aahingi yoombesa ndhoka hadhi matuka iinano iile noshowo mboka yUutekisa kombinga yelongithonawa lyoondjila noshowo okuhinga nawa moondjila moka.

Omukuluntu gwOsenda ndjika yoUSSCC, tate Lamola Ekandjo, ta ti kutya iigongi mbika yomapukululo oya longekidhwa yi ka popithwe kOogavena yIitopolwa, kOomeya yOondoolopa, kOosipitikopa, kAanambelewa yOshikondo shOondjila, kIilyo yewiliko lyEhangano lyUumbesa nUutekisa moNamibia noshowo kAanambelewa yEhangano ndjoka hali ungaunga nIiponga yIiyenditho yomOondjila. Ekandjo ta ti kutya iigongi mbika otayi ka tamekiwa nayo okuza mehuliloshiwike lyoshiwike tashi ya.Ekandjo ta gandja uuyelele kutya oshigongi shotango otashi ka kala ko mOsoondaha yeti 17 Juli 2005.Tashi ka ningilwa mEtala lyopOmbelewa yOmalenga mOhangwena mOukwanyama mOshitopolwa sha Hangwena.Tashi ka tameka pombali (14H00) yomutenya.Oshigongi oshitiyali otashi ka ningilwa mOshinyanga shAayehe pOluno mOndangwa mOlyomakaya geti 23 Juli 2005.Tashi ka tameka nasho pombali (14H00) nyomutenya, omanga shoka sha hugunina tashi ka kala ko mOsoondaha yeti 24 Juli 2005 mOshakati.Tashi ka ningilwa mOshinyanga shomOsenda yAanyasha mOshakati moka potundi yombali (14H00) yomutenya.Aahingi ayehe yUumbesa nUutekisa yokomahala ga tumbulwa metetekelo otaya indilwa ya holoke kiigongi yawo mbika ya simana noonkondo.Ouniversal Sun Shine Conference Centre, ongodhi yawo oyo 065/221133 oshowo 0812555581 nenge 0812553018, kwaangoka nee wa hala okumona uuyelele wiihwapo nawa kuyo yene.Pokati mpoka Ouniversal Sun Shine Conference Centre, okupitila mu tate Ekandjo, oya tseyitha kutya oya longekidha po ohungi kOlupale, ano oonkundathana dhambwalangandja tadhi ka kundathana onkalo yesiku kehe.Tadhi ka ningilwa mOshinyanga sha Sam Nujoma mOngwediva mOlyomakaya ngaka twa thinda geti 9 Juli 2005, okuza potundi ontihamano (18H00) yokomatango sigo opohetatu (20H00) yokongulohi.pOmweelo itapu futwa sha.”Ileni tu topolelathaneni omadhilaadhilo neshiwo.”Tate Ekandjo ta ti ngawo.Ekandjo ta ti kutya iigongi mbika otayi ka tamekiwa nayo okuza mehuliloshiwike lyoshiwike tashi ya.Ekandjo ta gandja uuyelele kutya oshigongi shotango otashi ka kala ko mOsoondaha yeti 17 Juli 2005.Tashi ka ningilwa mEtala lyopOmbelewa yOmalenga mOhangwena mOukwanyama mOshitopolwa sha Hangwena.Tashi ka tameka pombali (14H00) yomutenya.Oshigongi oshitiyali otashi ka ningilwa mOshinyanga shAayehe pOluno mOndangwa mOlyomakaya geti 23 Juli 2005.Tashi ka tameka nasho pombali (14H00) nyomutenya, omanga shoka sha hugunina tashi ka kala ko mOsoondaha yeti 24 Juli 2005 mOshakati.Tashi ka ningilwa mOshinyanga shomOsenda yAanyasha mOshakati moka potundi yombali (14H00) yomutenya.Aahingi ayehe yUumbesa nUutekisa yokomahala ga tumbulwa metetekelo otaya indilwa ya holoke kiigongi yawo mbika ya simana noonkondo.Ouniversal Sun Shine Conference Centre, ongodhi yawo oyo 065/221133 oshowo 0812555581 nenge 0812553018, kwaangoka nee wa hala okumona uuyelele wiihwapo nawa kuyo yene.Pokati mpoka Ouniversal Sun Shine Conference Centre, okupitila mu tate Ekandjo, oya tseyitha kutya oya longekidha po ohungi kOlupale, ano oonkundathana dhambwalangandja tadhi ka kundathana onkalo yesiku kehe.Tadhi ka ningilwa mOshinyanga sha Sam Nujoma mOngwediva mOlyomakaya ngaka twa thinda geti 9 Juli 2005, okuza potundi ontihamano (18H00) yokomatango sigo opohetatu (20H00) yokongulohi.pOmweelo itapu futwa sha.”Ileni tu topolelathaneni omadhilaadhilo neshiwo.”Tate Ekandjo ta ti ngawo.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News