Hilda Haipinge a hogolululwa a ninge Meya gwaKahao

Hilda Haipinge a hogolululwa a ninge Meya gwaKahao

O NKUNDANA ye tu zilila mOndoolopa ya Kahao, twe yi pewa kOmunambelewa Omukuluntupitithi gwOndoolopa ndjoka Gisbertus Mukulu, otayi ti kutya Kansela Hilda Haipinge okwa hogolululwa natango a ninge Meya gwOndoolopa ndjoka ya Kahao muule woomwedhi 12 tadhi landula nomupeha gwe oye Kansela Isai David.

Kansela Cornelia Iiyambula okwa hogololwa a kale Omunashipundi gwOkomitiye ndjoka tayi lelitha nokweenditha iilonga yElelo lyondoolopa ya Kahao, na Kansela Paulus Iiyambo okwa hogololwa a kale omupeha gwe, omanga Kansela Bertha Kanime a hogololwa a kale oshilyo shOkomitiye ndjoka. Kansela Nuuta Naftal na Kansela Julia Katoole oye li iilyo kaye na omahala giilonga notaa yakula mpoka taya vulu mElelo lyawo moka.Konima sho a hogolululwa ngeyi nokuganithwa pamwe nOokaansela yakwawo ku Mengestrata L.Iiyambo, Meya gwOndoolopa ya Kahao meme Hilda Haipinge, okwa pandula Ookansela yakwawo sho ye mu inekela noku mu hogolulula ishewe miilonga ye yUumeya mElelo lyOndoolopa ya Kahao.Onde mu pandula noonkondo nonda tokola oku ka yelutha po Elelo lya Kahao nOndoolopa ya Kahao ngashi tashi vulika,” Meya Iipinge ta ti ngawo nokutsikila ko ta ti oku wete sha pumbiwa okutumbula kutya Elelo lya Kahao olya longa po shike na oshike tali ka longa po okuza mpaka.Haipinge ta ti sho Okahao ka hokololwa ondoolopa, Elelo lyako olya tungitha Oombelewa dhalyo mOkahao moka nokweeta po Elelo lya thikama maaniilonga, ano mAanambelewa nomaaniilonga yalwe mboka taya ungaunga nIilongalelitho yOndoolopa ompe ya Kahao nokutula po omukanka gwElelo lyOndoolopa ya Kahao.Shi na sha nee netungo lyOndoolopa yoyene, Meya Haipinge ota ti kutya oya tameka nokwoopaleka Ositaasi onene ya Kahao yokupomba omeya gohanya, okuwapalekulula oondjila dhongalama, ano Omapandaanda gongalama mondoolopa ndjoka ya Kahao,etungo lyoshitopolwandoolopa oshiti 2, oshiti 3, noshiti 2 mwa kwatelwa eopaleko lyominino dhomeya gohanya moshitopolwandoolopa oshitiyali sha Tu tungeni pamwe moka iilonga yopandondo ontintatu yeopaleko lyominino dhohanya nomeya muukwaalukehe ya longwa wo nokupwa.Ooprojeka, nenge iilonga mbyoka tayi tsikile nokulongwa mOndoolopa ya Kahao ongashi nee iilonga yopandondo yotango mehala lyonomola yotango yokuwapaleka ominino dhomeya nomapandaanda, ewapaleko lyoondama dhohanya, etulomo lyomalusheno pandondo yopetameko.Etulomo lyomalusheno netungo lyomapandaanda mehalandoolopa lyaamboka ye na iiyemo yopokati.Meya Haipinge ta yelitha ta ti oye na omashongo ge ya taalela, unene goshimaliwa shoka shaa po nawa manga mokweendelelitha Ooprojeka dhi ende ngashi sha thanekwa paendomndo dhi ili nodhi ili.Aakalimo oyendji yomondoolopa kaye na iilonga, kaye na iiyemo yasha, onkee nee itaya vulu naanaa okufutila omayakulo gawo nokugandja ngeyi oshimaliwa kElelo.Omahala ngoka ge na okuhumithwa komeho, kage shi ogendji, oga ngambekwa.Uupyakadhi wumwe wu li po owaanambelewa nenge aaniilonga inaya pyokoka nawa miilonga yawo, ano kaye na oonzapo dhiilonga mbyoka, ngashi unene opu na ompumbwe yOmutaleli gwUukalinawa wOpamudhingoloko mOndoolopa ya Kahao.Uupyaakdhi wumwe ishewe uunene wu li po owo mboka waakalimo kaye uvite ko unene kutya evi lyondoolopa oshike noli na okulelwa ngiini.Haipinge ta tsikile ko kutya nonando pu na omashongo ngoka, Elelo lya Kahao onkee lya tokola okuya komeho niilonga yokuhumitha komeho ondoolopa ndjoka ya Kahao, ngashi okutunga po Oplana yi na sha nehumithokomeho lyondoolopa ndjoka paendondo, okuwapaleka omahala mpoka pu na okutungwa omagumbo nosho tuu mondoolopa ndjoka, ngashi pehala lyonomola 1 no 2 mondondo yiilonga yotango, okuthaneka iilonga mehala lyonomola 3 no 4, okutunga omatala mondoolopa moka, okuwapaleka omahala mondoolopa yoyene, okutula mo omalusheno pandondo ontiyali, okuwapaleka nawa Oosasiona dhoompomba dhomeya onomola 2 no 3, emano lyOplana yOskema yOndoolopa, okweeta po etoto lyiiyagaya, okutunga oondjila dhongalama pandondo ontiyali noshowo okutunga omikanka dhokutondoka omeya kominkulo dhoondjila nomapaandaanda pandondo yotango.Haipinge ta tseyitha wo kutya yo ongElelo lyOndoolopa oya tula po wo nale omalakano gawo pauvathano naakalimo yomOkahao.Kansela Nuuta Naftal na Kansela Julia Katoole oye li iilyo kaye na omahala giilonga notaa yakula mpoka taya vulu mElelo lyawo moka.Konima sho a hogolululwa ngeyi nokuganithwa pamwe nOokaansela yakwawo ku Mengestrata L.Iiyambo, Meya gwOndoolopa ya Kahao meme Hilda Haipinge, okwa pandula Ookansela yakwawo sho ye mu inekela noku mu hogolulula ishewe miilonga ye yUumeya mElelo lyOndoolopa ya Kahao.Onde mu pandula noonkondo nonda tokola oku ka yelutha po Elelo lya Kahao nOndoolopa ya Kahao ngashi tashi vulika,” Meya Iipinge ta ti ngawo nokutsikila ko ta ti oku wete sha pumbiwa okutumbula kutya Elelo lya Kahao olya longa po shike na oshike tali ka longa po okuza mpaka.Haipinge ta ti sho Okahao ka hokololwa ondoolopa, Elelo lyako olya tungitha Oombelewa dhalyo mOkahao moka nokweeta po Elelo lya thikama maaniilonga, ano mAanambelewa nomaaniilonga yalwe mboka taya ungaunga nIilongalelitho yOndoolopa ompe ya Kahao nokutula po omukanka gwElelo lyOndoolopa ya Kahao.Shi na sha nee netungo lyOndoolopa yoyene, Meya Haipinge ota ti kutya oya tameka nokwoopaleka Ositaasi onene ya Kahao yokupomba omeya gohanya, okuwapalekulula oondjila dhongalama, ano Omapandaanda gongalama mondoolopa ndjoka ya Kahao,etungo lyoshitopolwandoolopa oshiti 2, oshiti 3, noshiti 2 mwa kwatelwa eopaleko lyominino dhomeya gohanya moshitopolwandoolopa oshitiyali sha Tu tungeni pamwe moka iilonga yopandondo ontintatu yeopaleko lyominino dhohanya nomeya muukwaalukehe ya longwa wo nokupwa.Ooprojeka, nenge iilonga mbyoka tayi tsikile nokulongwa mOndoolopa ya Kahao ongashi nee iilonga yopandondo yotango mehala lyonomola yotango yokuwapaleka ominino dhomeya nomapandaanda, ewapaleko lyoondama dhohanya, etulomo lyomalusheno pandondo yopetameko.Etulomo lyomalusheno netungo lyomapandaanda mehalandoolopa lyaamboka ye na iiyemo yopokati.Meya Haipinge ta yelitha ta ti oye na omashongo ge ya taalela, unene goshimaliwa shoka shaa po nawa manga mokweendelelitha Ooprojeka dhi ende ngashi sha thanekwa paendomndo dhi ili nodhi ili.Aakalimo oyendji yomondoolopa kaye na iilonga, kaye na iiyemo yasha, onkee nee itaya vulu naanaa okufutila omayakulo gawo nokugandja ngeyi oshimaliwa kElelo.Omahala ngoka ge na okuhumithwa komeho, kage shi ogendji, oga ngambekwa.Uupyakadhi wumwe wu li po owaanambelewa nenge aaniilonga inaya pyokoka nawa miilonga yawo, ano kaye na oonzapo dhiilonga mbyoka, ngashi unene opu na ompumbwe yOmutaleli gwUukalinawa wOpamudhingoloko mOndoolopa ya Kahao.Uupyaakdhi wumwe ishewe uunene wu li po owo mboka waakalimo kaye uvite ko unene kutya evi lyondoolopa oshike noli na okulelwa ngiini.Haipinge ta tsikile ko kutya nonando pu na omashongo ngoka, Elelo lya Kahao onkee lya tokola okuya komeho niilonga yokuhumitha komeho ondoolopa ndjoka ya Kahao, ngashi okutunga po Oplana yi na sha nehumithokomeho lyondoolopa ndjoka paendondo, okuwapaleka omahala mpoka pu na okutungwa omagumbo nosho tuu mondoolopa ndjoka, ngashi pehala lyonomola 1 no 2 mondondo yiilonga yotango, okuthaneka iilonga mehala lyonomola 3 no 4, okutunga omatala mondoolopa moka, okuwapaleka omahala mondoolopa yoyene, okutula mo omalusheno pandondo ontiyali, okuwapaleka nawa Oosasiona dhoompomba dhomeya onomola 2 no 3, emano lyOplana yOskema yOndoolopa, okweeta po etoto lyiiyagaya, okutunga oondjila dhongalama pandondo ontiyali noshowo okutunga omikanka dhokutondoka omeya kominkulo dhoondjila nomapaandaanda pandondo yotango.Haipinge ta tseyitha wo kutya yo ongElelo lyOndoolopa oya tula po wo nale omalakano gawo pauvathano naakalimo yomOkahao.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News