Hangame kwa li, Bakondja ta ti

Hangame kwa li, Bakondja ta ti

” SHOKA tandi vulu okupoya, osho shoka kutya hangame kwali.”

“Aawe, hangame kwali.” “Shoka tandi vulu okupopya mpoka, osho shoka kutya inandi ninga iinima mbyoka.”Nomapopyo ngoka, nakwiiyaka mondholongo iikando oyindji Bakondja Katjiuongua okwa patana onyaunyau oshiwike sha zi ko kutya okwa ninga omayugo okwa homatiwa, omakwatombambyona, nosho wo oonkambadhala dhedhipago mu Maalitsa omumvo 2001- petameko lyoomwedhi ndatu mpoka a za a ningwa omulumentu a halika tagu pu mo kOpolisi konima sho i iyaka ishewe mondholongo oshikando shoka.Katjiuongua okwa mono ompito okuya mokaketha kokugandja uumbangi pethimbo a holoka mOmpangu yOpaitopolwa mEtine lya zi ko.Oshinima shika osha ningwa konima yomimvo hamano sho a li i igandja kOpolisi sha landula sho a kala takongwa oomwedhi dhi vulithe pu ndatu konima sho a li i iyaka ishewe mOndholongo – osha li wo konima sho pwa piti oomvula dhi vulithe pu mbali sho oshipotha she sha tameke komeho ga Mengestrata Gert Retief mu Kotoba 2004 mOmpangu ya Mengestrata.Katjiuongua okwa tindi oku zimina epogolo olye miipotha ayihe yi li 17 mbyoka ta tamanekelwa mwakwatelwa iipotha itatu yokwiiyaka mondholongo, oshipotha shokuyaka ombistoli, iipotha itano yeyugo kwahomatiwa nonkalo ya kilikita, iipotha itatu yekwatombambyona nosho wo iyali yonkambadhala yedhipago – petameko lyepangulo lye.Aamwayinamati yaali James Isaacks gwomimvo 33 na Lawrence Isaacks gwomimvo 28 mboka taya tamanekelwa pamwe na Katjiuongua iipotha ngaashi eyugo, ekwatombambyona nonkambadhala yedhipago, oya tindi oku zimina ondjo piipotha mbyoka.Oompata metamaneko lyaalumentu mbaka yatatu ndhoka dha li dha kwatelwa komeho kOmutamaneki Belinda Wanternaar, odha li dha manithwa nale mu Kotoba omumvo 2004.Okuza mpoka oshinima shika osha kala owala metsitsiya nenge tutye mombepo inashi potokononwa, tashi undulilwa owala komeho konima sho omunaveta gwa Katjiuongua i ikutha mo moshipotha noku na nee okupewa omunaveta gulwe ngoka e na oku ulikwa koshikondo shaanaveta lyedhina Legal Aid Directorate.Omunaveta gwe omupe kwali, Louis Karsten, naye okwi ikutha mo moshitopotha shika mEtine lya zi ko.Okuza mpoka Katjiuongua okwa tsikile noshipotha she pwaa na omukalelipo nokuya mokaketha moka a ka ekelahi omatameneko agehe ngoka ta popilwa kakele kiipotha yokwiiyaka mondholongo mbyoka a zimina.Pehulilo lyepangulo lye esiku tuu ndyoka okwa zimine kutya okwi iyaka shili mondholongo momasiku 6 Septemba 2000, oshikwawo momasiku 21 Kotoba 2000, nosho wo oshikando oshititatu shoka i iyaka mondholongo momasiku 1 Maalitsa 2001.Kakele kiipotha mbyoka a zimina kutya oku na ondjo, “natango ndjika oyo onkatu yandje kandi na ondjo” ta lombwele ngaaka Mengestrata pehulilo lyokugandja uumbangi we.Kepulo kutya okwa hala okulombwela Ompangu kutya sho aagandji yuumbangi yEpangelo oya popi kutya oye mu dhimbulula pethimbo a yugu, okukwata ombambyona nosho wo iinima yilwe mbyoka ta tamanekelwa oya mono omuntu gulwe i ili, Katjiuongua okwa yamukula kutya osho naanaa.Omutamaneki Wanternaar okwa dhimbulutha Katjiuongua kombinga yom,aumbangi gamwe ngoka ga gandjwa moshipotha miipotha ye mbyoka kaagandji yuumbangi yEpangelo.Shika osha kwatela mo nee uumbangi wa Esra Kharigub ngoka a li a lombwele Ompangu kutya momasiku 4 Maalitsa 2001 okwa li a mono Katjiuongua a homata e lio popepi nohauto ye pomalombota mOvenduka.Kharigub okwa lombwele Ompangu kutya Katjiuongua okwe mu thiminike a ze mo mohauto ye nokumupatela kombuta yohauto e ta hingi po ohauto ndjoka.Omuntu gulwe ngoka a tseya Katjiuongua pethimbo ya li nooye mosikola, okwa popi kutya okwa mona Katjiuongua esiku lya kandula mOvenduka ta hingi ohauto oyo tuu ndjoka tayi popiwa mpaka, Wanternaar ta gwedha po ngaaka.Omuhingi gumwe gwotaxi mOvenduka, Victor Nelulu okwa popi mOmpangu kutya okwa yugwa okataxi ke komulungu gwondjembo momasiku 12 Maalitsa 2001.Konima yethimbo, okataxi ka Nelulu oka adhika polukanda lwa Eros mOvenduka.Oka adhika nee popepi negumbo limwe moka Rachel Lock a lombwele Ompangu kutya okwa yugwa komulungu gwondjembo ku Katjiuongua pethimbo a li ta paakinga ohauto ye mongalashe momasiku 12 Maalitsa 2001, Wanternaar ta popi.”Otandi popi mpaka kutya kashi shi shoshili,” Katjiuongua ta yamukula ngaaka kuumbangi mboka.”Oshi shi kutya ina mona ndje.”Konima, Wanternaar okwe mu pula kutya Kharigub ngoka ya li naye nale kosikola nosho wo Lock, otaya fundju, Katjiuongua okwa yamukula tati: molwompumbwe yiitya, eeno.”Katjiuongua okwa zimine kutya yine okwa gandja uumbangi mOmpangu kutya momasiku 3 Maalitsa okwa li pegumbo lyaakuluntu ye.Esiku tuu ndyoka, ombistoli ya he Moses Katjiuongua ngoka a li nale oshilyo shOmutumba gwOpashigwana oya kana mo megumbo.Wantenaar okwa dhimbulutha Katjiuongua kutya Ompangu oya pewa uumbangi kutya omusamane gwa Lock, gwedhina Robert Lock okwa li u umbwa nombistoli uusiku mboka meme Lock a yugwa ohauto ye yoIsuzu yombaki nokuyugwa wo oselula ye.Iipatolona mbyoka ya adhika pehala mpoka ongula sho kwashi oya faathana naambyoka yombistoli ya he ya Katjiuongua, Wantenaar ta popi nokumudhimbulutha ngaaka.”Shoka tandi vulu okupopya mpaka, osho shoka kutya hangame kwali,” Katjiuongua ta yamukula ishewe ngaaka.”Aawe, hangame kwali,” Katjiuongua ta yamukula ngaaka komapopyo kutya okwa yugu omuntu ohauyo ye momasiku 25 gaMaalitsa 2001.Kuumbangi wulwe mboka wa li wa gandjwa mOmpangu ku ngoka a li nale Inspekta Omukuluntu Nelius Becker ngoka a popi kutya okwa mona Katjiuongua momasiku 26 Maalitsa ta hingilile okuza pOpolisi e na ohauto ndjoka ya yakwa, Katjiuongua okwa yamukula kutya ina tseya kwali Becker sigom okesiku ndyoka a dhitikwa.”Shoka tandi vulu okupopya mpaka osho owala shoka kutya, inandi ninga nando iinima mbyoka,” ta yamukula ngaaka.”Shoka tandi vulu okupopya mpoka, osho shoka kutya inandi ninga iinima mbyoka.”Nomapopyo ngoka, nakwiiyaka mondholongo iikando oyindji Bakondja Katjiuongua okwa patana onyaunyau oshiwike sha zi ko kutya okwa ninga omayugo okwa homatiwa, omakwatombambyona, nosho wo oonkambadhala dhedhipago mu Maalitsa omumvo 2001- petameko lyoomwedhi ndatu mpoka a za a ningwa omulumentu a halika tagu pu mo kOpolisi konima sho i iyaka ishewe mondholongo oshikando shoka.Katjiuongua okwa mono ompito okuya mokaketha kokugandja uumbangi pethimbo a holoka mOmpangu yOpaitopolwa mEtine lya zi ko.Oshinima shika osha ningwa konima yomimvo hamano sho a li i igandja kOpolisi sha landula sho a kala takongwa oomwedhi dhi vulithe pu ndatu konima sho a li i iyaka ishewe mOndholongo – osha li wo konima sho pwa piti oomvula dhi vulithe pu mbali sho oshipotha she sha tameke komeho ga Mengestrata Gert Retief mu Kotoba 2004 mOmpangu ya Mengestrata.Katjiuongua okwa tindi oku zimina epogolo olye miipotha ayihe yi li 17 mbyoka ta tamanekelwa mwakwatelwa iipotha itatu yokwiiyaka mondholongo, oshipotha shokuyaka ombistoli, iipotha itano yeyugo kwahomatiwa nonkalo ya kilikita, iipotha itatu yekwatombambyona nosho wo iyali yonkambadhala yedhipago – petameko lyepangulo lye.Aamwayinamati yaali James Isaacks gwomimvo 33 na Lawrence Isaacks gwomimvo 28 mboka taya tamanekelwa pamwe na Katjiuongua iipotha ngaashi eyugo, ekwatombambyona nonkambadhala yedhipago, oya tindi oku zimina ondjo piipotha mbyoka.Oompata metamaneko lyaalumentu mbaka yatatu ndhoka dha li dha kwatelwa komeho kOmutamaneki Belinda Wanternaar, odha li dha manithwa nale mu Kotoba omumvo 2004.Okuza mpoka oshinima shika osha kala owala metsitsiya nenge tutye mombepo inashi potokononwa, tashi undulilwa owala komeho konima sho omunaveta gwa Katjiuongua i ikutha mo moshipotha noku na nee okupewa omunaveta gulwe ngoka e na oku ulikwa koshikondo shaanaveta lyedhina Legal Aid Directorate.Omunaveta gwe omupe kwali, Louis Karsten, naye okwi ikutha mo moshitopotha shika mEtine lya zi ko.Okuza mpoka Katjiuongua okwa tsikile noshipotha she pwaa na omukalelipo nokuya mokaketha moka a ka ekelahi omatameneko agehe ngoka ta popilwa kakele kiipotha yokwiiyaka mondholongo mbyoka a zimina.Pehulilo lyepangulo lye esiku tuu ndyoka okwa zimine kutya okwi iyaka shili mondholongo momasiku 6 Septemba 2000, oshikwawo momasiku 21 Kotoba 2000, nosho wo oshikando oshititatu shoka i iyaka mondholongo momasiku 1 Maalitsa 2001. Kakele kiipotha mbyoka a zimina kutya oku na ondjo, “natango ndjika oyo onkatu yandje kandi na ondjo” ta lombwele ngaaka Mengestrata pehulilo lyokugandja uumbangi we.Kepulo kutya okwa hala okulombwela Ompangu kutya sho aagandji yuumbangi yEpangelo oya popi kutya oye mu dhimbulula pethimbo a yugu, okukwata ombambyona nosho wo iinima yilwe mbyoka ta tamanekelwa oya mono omuntu gulwe i ili, Katjiuongua okwa yamukula kutya osho naanaa.Omutamaneki Wanternaar okwa dhimbulutha Katjiuongua kombinga yom,aumbangi gamwe ngoka ga gandjwa moshipotha miipotha ye mbyoka kaagandji yuumbangi yEpangelo.Shika osha kwatela mo nee uumbangi wa Esra Kharigub ngoka a li a lombwele Ompangu kutya momasiku 4 Maalitsa 2001 okwa li a mono Katjiuongua a homata e lio popepi nohauto ye pomalombota mOvenduka.Kharigub okwa lombwele Ompangu kutya Katjiuongua okwe mu thiminike a ze mo mohauto ye nokumupatela kombuta yohauto e ta hingi po ohauto ndjoka.Omuntu gulwe ngoka a tseya Katjiuongua pethimbo ya li nooye mosikola, okwa popi kutya okwa mona Katjiuongua esiku lya kandula mOvenduka ta hingi ohauto oyo tuu ndjoka tayi popiwa mpaka, Wanternaar ta gwedha po ngaaka.Omuhingi gumwe gwotaxi mOvenduka, Victor Nelulu okwa popi mOmpangu kutya okwa yugwa okataxi ke komulungu gwondjembo momasiku 12 Maalitsa 2001.Konima yethimbo, okataxi ka Nelulu oka adhika polukanda lwa Eros mOvenduka.Oka adhika nee popepi negumbo limwe moka Rachel Lock a lombwele Ompangu kutya okwa yugwa komulungu gwondjembo ku Katjiuongua pethimbo a li ta paakinga ohauto ye mongalashe momasiku 12 Maalitsa 2001, Wanternaar ta popi.”Otandi popi mpaka kutya kashi shi shoshili,” Katjiuongua ta yamukula ngaaka kuumbangi mboka.”Oshi shi kutya ina mona ndje.” Konima, Wanternaar okwe mu pula kutya Kharigub ngoka ya li naye nale kosikola nosho wo Lock, otaya fundju, Katjiuongua okwa yamukula tati: molwompumbwe yiitya, eeno.”Katjiuongua okwa zimine kutya yine okwa gandja uumbangi mOmpangu kutya momasiku 3 Maalitsa okwa li pegumbo lyaakuluntu ye.Esiku tuu ndyoka, ombistoli ya he Moses Katjiuongua ngoka a li nale oshilyo shOmutumba gwOpashigwana oya kana mo megumbo.Wantenaar okwa dhimbulutha Katjiuongua kutya Ompangu oya pewa uumbangi kutya omusamane gwa Lock, gwedhina Robert Lock okwa li u umbwa nombistoli uusiku mboka meme Lock a yugwa ohauto ye yoIsuzu yombaki nokuyugwa wo oselula ye.Iipatolona mbyoka ya adhika pehala mpoka ongula sho kwashi oya faathana naambyoka yombistoli ya he ya Katjiuongua, Wantenaar ta popi nokumudhimbulutha ngaaka.”Shoka tandi vulu okupopya mpaka, osho shoka kutya hangame kwali,” Katjiuongua ta yamukula ishewe ngaaka.”Aawe, hangame kwali,” Katjiuongua ta yamukula ngaaka komapopyo kutya okwa yugu omuntu ohauyo ye momasiku 25 gaMaalitsa 2001.Kuumbangi wulwe mboka wa li wa gandjwa mOmpangu ku ngoka a li nale Inspekta Omukuluntu Nelius Becker ngoka a popi kutya okwa mona Katjiuongua momasiku 26 Maalitsa ta hingilile okuza pOpolisi e na ohauto ndjoka ya yakwa, Katjiuongua okwa yamukula kutya ina tseya kwali Becker sigom okesiku ndyoka a dhitikwa.”Shoka tandi vulu okupopya mpaka osho owala shoka kutya, inandi ninga nando iinima mbyoka,” ta yamukula ngaaka.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News