Etungo lyIipangelo mu South Afrika lya laatekwa kEkopi lyUuyuni

Etungo lyIipangelo mu South Afrika lya laatekwa kEkopi lyUuyuni

O PROGRAMA yokutunga Iipangelo ya South Afrika oya shunithwa konima opo yi gandje ompito ku ungaungiwe nomalongekidho guudhano wEkopi lyUuyuni mboka tau ka dhanenwa moshilongo shika momvo 2010.

Iipangelo iyali moshitopolwa sha Northern Cape oya lombwelwa kutya omatungo gawo otaga laatekwa okutungwa molwashoka Epangelo olya teta ko koshimaliwa shoka lya li li na okulongitha. Etungo lyOshipangelo oshipe shoombete 200 mu De Aar oli na okulaatekwa nosho wo lyoshipangelo shilwe mu Upington.Omugandjimulombo moshikondo shUuhaku shoshitopolwa sha Northern Cape, Shelly Fielding, okwa ti oshimaliwa oshuundulila komalongekiddho gEkopi lyUuyuni ndyoka ta li ka kala mu South Afrika momumvo 2010.”Oprograma yokutunga lyIipangelo otayi ka tamekulula momumvo 2008/9.Iitopolwa yilwe nayo oya gumwa wo,” Fielding ta popi ngaaka.Pethimbo ndika iishiindalongo ya South Afrika nayo otayi ilongekidhile ekopi lyuuyuni ndyoka kwa tegelelwa li ka kale mu South Afrika momumvo 2010.Okwa tali ka kutya oosipana ndhoka tadhu ka kutha ombinga muudhano mboka otadhi ka longitha iilongo yilwe mokukonga omilalo nosho wo mokuninga omadhewo pamailongekidho.Iilongo mbyoka tashi vulika yi ka longithwe ongaashi nee Namibia, Botswana nosho wo yilwe’.BBCEtungo lyOshipangelo oshipe shoombete 200 mu De Aar oli na okulaatekwa nosho wo lyoshipangelo shilwe mu Upington.Omugandjimulombo moshikondo shUuhaku shoshitopolwa sha Northern Cape, Shelly Fielding, okwa ti oshimaliwa oshuundulila komalongekiddho gEkopi lyUuyuni ndyoka ta li ka kala mu South Afrika momumvo 2010.”Oprograma yokutunga lyIipangelo otayi ka tamekulula momumvo 2008/9.Iitopolwa yilwe nayo oya gumwa wo,” Fielding ta popi ngaaka.Pethimbo ndika iishiindalongo ya South Afrika nayo otayi ilongekidhile ekopi lyuuyuni ndyoka kwa tegelelwa li ka kale mu South Afrika momumvo 2010.Okwa tali ka kutya oosipana ndhoka tadhu ka kutha ombinga muudhano mboka otadhi ka longitha iilongo yilwe mokukonga omilalo nosho wo mokuninga omadhewo pamailongekidho.Iilongo mbyoka tashi vulika yi ka longithwe ongaashi nee Namibia, Botswana nosho wo yilwe’.BBC

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News