Etameko lyoosikola lya laatekwa noshiwike

Etameko lyoosikola lya laatekwa noshiwike

O OSIKOLA dhEpangelo otadhi ka tameka owala momasiku 28 ga Mei, ihe hamomasiku 22 ga Mei ngaashi osho shi li mOkaliindeli kOosikola.

Omugandjimulombo omukulunt mUuministeli wElongo, Toivo Mvula okwa lombwele The Namibian kutya, etokolo ndika olya ningwa molwefudho lyowina ndyoka li li ko momasiku 25 Mei, ano mEtitano tali ya shoka tashi ulike kutya aanona yosikola oye na okuya komagumbo mehuliloshiwike ndyoka omanga opo owala opo ya zi ko. “Oosikola odha li dhi na okutameka momasiku 22 Mei, ashike mEtitano, esiku lyefudho lyaayehe, anoEsiku lya Afrika naanonasikola oye na okuya komagumbo mehuliloshiwike ndyoka.”Oshinima shika otashi ti nee kutya aanona oye na owala okuya kootundi mEtiyali, mEtitatu nEtine,” Mvula ta popi ngaaka.Molwelaateko ndika, oosikola mu Namibia otadhi ka kanitha omasiku gaali gootundi.Okaliindeli kosikola oke na omasiku 195 gootundi komumvo, ashike Mvula okwa yelitha ngeyi kutya omasiku ngoka otaga ka futilwa po momukokomoko gwomumvo.”Oosikola odha li dhi na okutameka momasiku 22 Mei, ashike mEtitano, esiku lyefudho lyaayehe, anoEsiku lya Afrika naanonasikola oye na okuya komagumbo mehuliloshiwike ndyoka.”Oshinima shika otashi ti nee kutya aanona oye na owala okuya kootundi mEtiyali, mEtitatu nEtine,” Mvula ta popi ngaaka.Molwelaateko ndika, oosikola mu Namibia otadhi ka kanitha omasiku gaali gootundi.Okaliindeli kosikola oke na omasiku 195 gootundi komumvo, ashike Mvula okwa yelitha ngeyi kutya omasiku ngoka otaga ka futilwa po momukokomoko gwomumvo.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News