Esiku lyaaseko pOnesi tuu

Esiku lyaaseko pOnesi tuu

O patolona yosekundosikola yOpombanda pOnesi, Omupeviminista Henry Isak Amalovu Katali ota dhimbulutha nokutseyithila aalongisikola aaluku ayehe, aaniilonga, aanasikola aape naakulu nosho wo aavali yawo nookuume kutya esiku lyetsakaneno lyawo oli li ko ngula mOlyomakaya (30 Septemba 2006) pOsekundosikola pOnesi.

Pakwatathano nOmupeviminista Katali, The Namibian okwa tseyithilwa ngeyi kutya okwa tegelelwa aantu oyendji ya ka kale poshituthi shika sha simana mondjokonona yOsikola ndjika. Minista ta ti aantu yamwe oya tseyitha taya thiki kOnesi mEtitano, nokwa ningwa nale elongekidho opo ya tokelwe taya yotha newewe manga taya hokolola nokudhimbulukwa iinima yonale pOsikola yawo kwali.Pethimbo ndyoka, otapu ka ningwa Osumima yokugongelela osikola ndjika oshimaliwa shokuyi humitha komeho.Omuzalo gwoshituthi okambindja okatokele ka shangwa enyolo ewanawa ka monika owala koondola/N$100.Mboka itaya vulu okuthika kOsumina ndjika, naya tule okashona kawo kokambo kedhina Ikwathela konomala 2694034764, Nedbank, Oshakati.Ngoka wa hala uuyelele kwatathano na tate Amalovu ko 0811299335, tate Kavila 0812561516 nenge na Kamwiya 0812704813.Minista ta ti aantu yamwe oya tseyitha taya thiki kOnesi mEtitano, nokwa ningwa nale elongekidho opo ya tokelwe taya yotha newewe manga taya hokolola nokudhimbulukwa iinima yonale pOsikola yawo kwali.Pethimbo ndyoka, otapu ka ningwa Osumima yokugongelela osikola ndjika oshimaliwa shokuyi humitha komeho.Omuzalo gwoshituthi okambindja okatokele ka shangwa enyolo ewanawa ka monika owala koondola/N$100.Mboka itaya vulu okuthika kOsumina ndjika, naya tule okashona kawo kokambo kedhina Ikwathela konomala 2694034764, Nedbank, Oshakati.Ngoka wa hala uuyelele kwatathano na tate Amalovu ko 0811299335, tate Kavila 0812561516 nenge na Kamwiya 0812704813.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News