Epangelo ota li kondjo noshinima shaalongi

Epangelo ota li kondjo noshinima shaalongi

E PANGELO ota li longo oowili omilongo mbali nane nelalakano okuyanda ekanka lyaalongisikola ndyoka tashi vulika li ningwe omasiku tage ya ngele shoka ya hala ina shi ningwa, The Namibian osho a tseya ngaaka.

Otaku popiwa kutya Ominista yElongo, Nangolo Mbumba, ota ka tula poshitaafula ethaneko lye ndyoka ta li ka gandja omauwanawa kaalongisikola mboka ye na oonzapo. Otaku fekelwa kutya osheetwapo she otashi ka gandjwa oshiwike shika.Mu Juni nuumvo, Ehangano lyaalongisikola lyedhina Namibia National Teachers Union (Nantu) olya li lya gandja ethimbo moka Epangelo li na okukala lya yamukula nokutula miilonga euliko lyaalongisikola nenge li taalele ekatukilonkatu.Nantu okwa pe Epangelo sigo omomasiku 15 ga Aguste li kale lya ninga ngaaka.Mehuliloshiwike lya zi ko ehangano lyaalongisikola olya li lya popi kutya ita li ka lundulula nando onkatu yalyo sigo Epangelo ta li tula miilonga ethaneko lya lyo.Amushanga-Ndjayi gwa Nantu, Miriam Hamutenya, okwa lombwele The Namibian kutya otaya ka gandja omukanda gwetseyitho lyekanka kOmbelewa ya kOmufala gwAaniilonga, okuninga shila Epangelo ta li tula miilonga ethaneko lyokunawapeka oondjambi dhaalongisikola aakulu.Ehangano limwe lyaalongisikola lyedhina Teachers Union of Namibia (TUN) olya li lya popi omathimbo ga zi ko kutya aalongisikola mboka ye na uunongo nowino otaya thigi po uulongi nokuya kiilonga yilwe molwashoka Epangelo olya ningi etokolo lyokufuta aalongi aape nenge tutye mboka opo taya kutwa oshimaliwa oshindji okuyelekanitha naashoka tashi pewa aalongi aakulu.TUN okwa popi kutya aalongisikola mboka taya zi mOokolindji ye na oonzapo hadhi ithanwa Basic Education Teaching Diploma (BETD) otaya pewa oondjambi oonene okuyelekanitha naadhoka hadhi pewa aalongi mboka ye li nale miilonga.Ta ti kutya oshinima shika oha shi thiminike nee aalongisikola aakulu yi ikuthe miilonga etaya ka galukila mo ishewe konima opo ya kutwe poonkatu dhi li nawa.Hamutenya okwa popi kutya Ehangano lyawo oli li metsitsiya kombinga yaa shoka sha halika kEpangelo.Okwa ti ngele oya gandja omukanda gwawo kombelewa ya Komufala gwAaniilonga, Nantu ote kiiyunganeka nawa muule wiiwike iyali, nokonima ota ka katuka nee onkatu ndjoka kwa talika kutya oyo okuninga ekanka.Okuniwe eitaalo ndika kutya Epangelo olya zimine okunawapeka oondjambi dhaalongisikola ihe konima olya ka mona kutya kapu na oshimaliwa shi ikalekelwa okuninga ngaaka.Epangelo olya li lya ningi oonkundathana nehangano ekundathani nEpangelo miinima ya pamba oondjambi dhaalongisikola, ihe inapu ningwa sha kombinga yenawapeko lyoondjambi dhawo sigo onena ndjika.Oshikwawo, aniwa Epangelo ina li ulika kutya oondjambi ndhoka tadhi popiwa mpoka otadhi ka tulwa miilonga unake.Hamutenya okwa popi kutya iilyo yehangano lyawo oya kala nokutegelela ethimbo ele.Okwa indile kiitayi ya Nantu poosikola opo yi ningi iigongi nokugandja omadhiladhilo gawo kombelewa ya Nantu ga shoka shi na okuningwa po ngele Epangelo olya ndopa okutula miilonga enawapeko lyoondjambi dhawo sigo esiku lya hugunina.TUN okwa li wo a popi kutya pamukalo omupe aalongisikola yokosekondele otaya futwa oshimaliwa oshindji okuyelekanitha naalongisikola yokoosikola dhopevi.Otaku popiwa kutya opu na eyooloko pokati kaalongi yondondo onti 12 (Grade 12) naamboka yondondo ontihetatu (Grade 8).Otaku fekelwa kutya osheetwapo she otashi ka gandjwa oshiwike shika.Mu Juni nuumvo, Ehangano lyaalongisikola lyedhina Namibia National Teachers Union (Nantu) olya li lya gandja ethimbo moka Epangelo li na okukala lya yamukula nokutula miilonga euliko lyaalongisikola nenge li taalele ekatukilonkatu.Nantu okwa pe Epangelo sigo omomasiku 15 ga Aguste li kale lya ninga ngaaka.Mehuliloshiwike lya zi ko ehangano lyaalongisikola olya li lya popi kutya ita li ka lundulula nando onkatu yalyo sigo Epangelo ta li tula miilonga ethaneko lya lyo.Amushanga-Ndjayi gwa Nantu, Miriam Hamutenya, okwa lombwele The Namibian kutya otaya ka gandja omukanda gwetseyitho lyekanka kOmbelewa ya kOmufala gwAaniilonga, okuninga shila Epangelo ta li tula miilonga ethaneko lyokunawapeka oondjambi dhaalongisikola aakulu.Ehangano limwe lyaalongisikola lyedhina Teachers Union of Namibia (TUN) olya li lya popi omathimbo ga zi ko kutya aalongisikola mboka ye na uunongo nowino otaya thigi po uulongi nokuya kiilonga yilwe molwashoka Epangelo olya ningi etokolo lyokufuta aalongi aape nenge tutye mboka opo taya kutwa oshimaliwa oshindji okuyelekanitha naashoka tashi pewa aalongi aakulu.TUN okwa popi kutya aalongisikola mboka taya zi mOokolindji ye na oonzapo hadhi ithanwa Basic Education Teaching Diploma (BETD) otaya pewa oondjambi oonene okuyelekanitha naadhoka hadhi pewa aalongi mboka ye li nale miilonga.Ta ti kutya oshinima shika oha shi thiminike nee aalongisikola aakulu yi ikuthe miilonga etaya ka galukila mo ishewe konima opo ya kutwe poonkatu dhi li nawa.Hamutenya okwa popi kutya Ehangano lyawo oli li metsitsiya kombinga yaa shoka sha halika kEpangelo.Okwa ti ngele oya gandja omukanda gwawo kombelewa ya Komufala gwAaniilonga, Nantu ote kiiyunganeka nawa muule wiiwike iyali, nokonima ota ka katuka nee onkatu ndjoka kwa talika kutya oyo okuninga ekanka.Okuniwe eitaalo ndika kutya Epangelo olya zimine okunawapeka oondjambi dhaalongisikola ihe konima olya ka mona kutya kapu na oshimaliwa shi ikalekelwa okuninga ngaaka.Epangelo olya li lya ningi oonkundathana nehangano ekundathani nEpangelo miinima ya pamba oondjambi dhaalongisikola, ihe inapu ningwa sha kombinga yenawapeko lyoondjambi dhawo sigo onena ndjika.Oshikwawo, aniwa Epangelo ina li ulika kutya oondjambi ndhoka tadhi popiwa mpoka otadhi ka tulwa miilonga unake.Hamutenya okwa popi kutya iilyo yehangano lyawo oya kala nokutegelela ethimbo ele.Okwa indile kiitayi ya Nantu poosikola opo yi ningi iigongi nokugandja omadhiladhilo gawo kombelewa ya Nantu ga shoka shi na okuningwa po ngele Epangelo olya ndopa okutula miilonga enawapeko lyoondjambi dhawo sigo esiku lya hugunina.TUN okwa li wo a popi kutya pamukalo omupe aalongisikola yokosekondele otaya futwa oshimaliwa oshindji okuyelekanitha naalongisikola yokoosikola dhopevi.Otaku popiwa kutya opu na eyooloko pokati kaalongi yondondo onti 12 (Grade 12) naamboka yondondo ontihetatu (Grade 8).

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News