Epangelo lya shaina euvathano kombinga yuumanya na De Beers

Epangelo lya shaina euvathano kombinga yuumanya na De Beers

E TSOKUMWEUVATHANO lyelanditho lyokawe pokati kEpangelo nehangano lyokufuta okawe lya De Beers olya manithwa nokushainwa sho lya tanuthwa sigo okomumvo 2013.

Oshikondo shokulanditha uuwe mu Namibia oshi wete kutya etsokumweuvathano ndyoka lya ningululwa otali ka e tela oongeshefa dhawo omauwanawa nosho wo okweeta oyambulepo meliko lyoshilongo. Etsokumweuvathano ndyoka lya shainwa kOminista yOomina nIikwankondo, Erkki Nghimtina nOmunashipundi gwa De Beers Group, Nicky Oppenheimer, otali ka kwatela mo wo ehangano epe ndyoka taya ka tota muukumwe lyedhina Namibia Diamond Trading Company (NDTC).Euvathano ndika olya li lya shainwa mEtiyali lyoshiwike shika pOhotela yimwe mOvenduka.Nghimutina okwa tseyitha wo ngeyi kutya oopelesenda 16 dhuuwe mboka hau fulwa ku Namdeb otadhi kala hadhi tetwa, okulandithwa nokutulwa pamaalaka nosho tuu kookampani dhaNamibia.Epangelo pamwe na De Beers otaya ka mona oopelesenda omilongo ntano mu kehe muuwe mboka hau zi ku Namdeb.Omumvo gwa zi ko, Namdeb okwa li a longo oocarate dhokawe dhi li pomiliyuna yimwe, nokampani ndjika oyi wete nee kutya otayi ka lalakanena okulonga oocarate dhokawe dhi li poomiliyuna mbali oshinkwanu hetatu (2,8 carats) sho taku ka thikwa komumvo 2010.Oopelesenda omulongo nahamano dhoomiliyuna mbali otadhi ka kala oocarate 320 000 pamaalaka ga Namibia.Otaku tengenekwa ngeyi kutya sho taku kathikwa komumvo 2009 Namibia ota ka mona omauwanawa muuwe ge li poobiliona mbali lwaampoka.Ina ku gandjwa manga uuyelele kutya NDTC ota ka longa ngiini molwashoka opo aniwa manga taku ulikwa iilyo yOlaata, opo nee ihe taku kaningwa iinima yilwe mbyoka tayi ka tseyithwa nale.Oonakulonga nuuwe mboka ya li wo peshaino lyetsokumweuvathano ndika oya lombwele The Namibian kutya edhiladhilo lyokutota okampani ompe oshinima oshiwanawa lela notashi taambwako nomaaka agehe.Taya hokolola ngeyi kutya otashi ka gandja ongushu kuuwe wa Namibia omanga inau tumwa pondje yoshilongo.Edhiladhilo otali ka yambulapo wo eliko lyoshilongo tashi ningwa okupitila metotepo lyoompito dhiilonga.Nando ongaaka, yamwe oya popi oyi ikwata kombinga yuuyelele mboka inau gandjwa naanaa kombinga yokampani ndjoka ya NDTC.Kombandayedu Kapwanga ngoka e li omukuluntuwiliki gwa LLD Diamond Namibia – okampani ndjoka yi li onenenene mu Afrika mokuteta okuhonga nokuthethenga okawe okwa popi kutya nando nee ookampani ndhoka hadhi longo okawe meukililo ngaashi ndjoka ye odhi li onkatu ombwaanawa, opu na omapulo gamwe inaga yamukulwa natango.Ta tin inashi yela natango ngele ookampani ndhoka otadhi ka mona oopelesenda 16 dhiilongomwa ya Namdeb nenge oopelesenda owala dhuuwe mboka hautetwa – uuwe owala mboka wu na oocarate dhi vulithe po 1,25.Pahokololo lya Kapwanga oshinima shilwe sha simana, osho oondando.Ookampani dhomuNamibia okwa tegelelwa natango dhi ka tseyithilwe kutya otadhi ka landa uumanya mboka kwiingapi okuza ku NDTC.Ondando oyo owala tayi ka kala oshinima shinene megwanitho po lyomulandu nguka.Omathimbo ga zi ko, oshikondo sha LLD shoka hashi hongo nokuthethenga nawa uuwe mOvenduka, osha kala muupyakadhi omukona okawe ka gwana.Omutseyinawa miikwaliko mu Namibia Robin Sherbourne okwa ti ita vulu naanaa okukomanda moshinima shika ngele ookampani dhomoshilongo otadhi ka mona omauwanawa moshinima shika.Ta ti tango oshiwanawa okuuvako iilonga ayihe ya NDTC nosho wo omulandu omupe ngoka gu na okulandulwa.Etsokumweuvathano ndyoka lya shainwa kOminista yOomina nIikwankondo, Erkki Nghimtina nOmunashipundi gwa De Beers Group, Nicky Oppenheimer, otali ka kwatela mo wo ehangano epe ndyoka taya ka tota muukumwe lyedhina Namibia Diamond Trading Company (NDTC).Euvathano ndika olya li lya shainwa mEtiyali lyoshiwike shika pOhotela yimwe mOvenduka.Nghimutina okwa tseyitha wo ngeyi kutya oopelesenda 16 dhuuwe mboka hau fulwa ku Namdeb otadhi kala hadhi tetwa, okulandithwa nokutulwa pamaalaka nosho tuu kookampani dhaNamibia.Epangelo pamwe na De Beers otaya ka mona oopelesenda omilongo ntano mu kehe muuwe mboka hau zi ku Namdeb.Omumvo gwa zi ko, Namdeb okwa li a longo oocarate dhokawe dhi li pomiliyuna yimwe, nokampani ndjika oyi wete nee kutya otayi ka lalakanena okulonga oocarate dhokawe dhi li poomiliyuna mbali oshinkwanu hetatu (2,8 carats) sho taku ka thikwa komumvo 2010.Oopelesenda omulongo nahamano dhoomiliyuna mbali otadhi ka kala oocarate 320 000 pamaalaka ga Namibia.Otaku tengenekwa ngeyi kutya sho taku kathikwa komumvo 2009 Namibia ota ka mona omauwanawa muuwe ge li poobiliona mbali lwaampoka.Ina ku gandjwa manga uuyelele kutya NDTC ota ka longa ngiini molwashoka opo aniwa manga taku ulikwa iilyo yOlaata, opo nee ihe taku kaningwa iinima yilwe mbyoka tayi ka tseyithwa nale.Oonakulonga nuuwe mboka ya li wo peshaino lyetsokumweuvathano ndika oya lombwele The Namibian kutya edhiladhilo lyokutota okampani ompe oshinima oshiwanawa lela notashi taambwako nomaaka agehe.Taya hokolola ngeyi kutya otashi ka gandja ongushu kuuwe wa Namibia omanga inau tumwa pondje yoshilongo.Edhiladhilo otali ka yambulapo wo eliko lyoshilongo tashi ningwa okupitila metotepo lyoompito dhiilonga.Nando ongaaka, yamwe oya popi oyi ikwata kombinga yuuyelele mboka inau gandjwa naanaa kombinga yokampani ndjoka ya NDTC.Kombandayedu Kapwanga ngoka e li omukuluntuwiliki gwa LLD Diamond Namibia – okampani ndjoka yi li onenenene mu Afrika mokuteta okuhonga nokuthethenga okawe okwa popi kutya nando nee ookampani ndhoka hadhi longo okawe meukililo ngaashi ndjoka ye odhi li onkatu ombwaanawa, opu na omapulo gamwe inaga yamukulwa natango.Ta tin inashi yela natango ngele ookampani ndhoka otadhi ka mona oopelesenda 16 dhiilongomwa ya Namdeb nenge oopelesenda owala dhuuwe mboka hautetwa – uuwe owala mboka wu na oocarate dhi vulithe po 1,25.Pahokololo lya Kapwanga oshinima shilwe sha simana, osho oondando.Ookampani dhomuNamibia okwa tegelelwa natango dhi ka tseyithilwe kutya otadhi ka landa uumanya mboka kwiingapi okuza ku NDTC.Ondando oyo owala tayi ka kala oshinima shinene megwanitho po lyomulandu nguka.Omathimbo ga zi ko, oshikondo sha LLD shoka hashi hongo nokuthethenga nawa uuwe mOvenduka, osha kala muupyakadhi omukona okawe ka gwana.Omutseyinawa miikwaliko mu Namibia Robin Sherbourne okwa ti ita vulu naanaa okukomanda moshinima shika ngele ookampani dhomoshilongo otadhi ka mona omauwanawa moshinima shika.Ta ti tango oshiwanawa okuuvako iilonga ayihe ya NDTC nosho wo omulandu omupe ngoka gu na okulandulwa.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News