Epangelo lya indilwa li kandule po omukundu gwAanafaalma mOkavango

Epangelo lya indilwa li kandule po omukundu gwAanafaalma mOkavango

O CONGRESS of Democrats (CoD) oya indila Epangelo li itule mo noonkondo moshinima shAanahambo yAawambo mOkavango nokwoopaleka onkalo ndjoka omanga iinima inayi piyagana.

CoD ta ti kutya onkalo yomOkavango, moka aanahambo yAawambo, ya lombwelwa kEpangelo nokElelo lyOpamuthigululwakalo lya Ukwangali kutya naya ze mo, ndele sigo oompaka inaya za mo, taya ti kaye na mpoka taya yi, onkee yi li nayi notashi vulika yi ye nayi shi vulithe ngele Epangelo itali yi mo oonyala noku yi wapeka. Pa hokololo lyayo ndjoka lya pitithwa kOmupresidende gwoCoD omusamane Ben Ulenga omasiku ngaka, CoD ota ti kutya oya tumine ko iilyo iikuluntu yimwe kehala ndjoka tali popiwa ku newe Oohambo kAawambo noya mono shoka shi li ko.Otaya ti kutya oya adha ko ku na onkalo yomuntu kushi kutya owa thinda peni, ou li megameno lyatya ngiini, molwashoka kaku na Opolisi, naanahambo oye li ashike yi ithikamena naakwashigwana yAakavango.CoD tayi ti kutya aanahambo ya zile koshitopolwa sha Hangwena nosha Shikoto natango omo ashike ye li muuninginino wOkavango moka nonando ya li ya pewa elombwelo kEpangelo nokOmukwaniilwa Sitentu Mpasi kutya naya ze mo niimuna yawo, ya lombwelelwe omwedhi gwa zi ko.Sho nee ye li pomahala gawo mpoka, aasita yAakavango nayo opo haye ya paanahambo yAawambo mpoka nohaya kala yi ithikamena nomatati nokuli pomathimbo gamwe.”Ongundu yimwe otwe ya adha lela ya homata nomatati ganangongo, oodhimbo, omikonda nosho tuu omakuya nomakatana,” Presidende gwoCoD Ulenga ta ti ngawo nokugwedha ko kutya onkalo ndjoka yi li hoka onkalo yomuntu kushi kutya owa uka peni, egameno lyoye oli li ngiini nosho tuu.”Aanahambo oyendji yAawambo moshitopolwa shoka sha Kavango otaya ti kutya oya lombwelwa kOpolisi kutya inaya za mo mehala moka,” CoD ta ti ngaaka.”Omoluupyakadhi nee mbuka, CoD ota indile kEpangelo li ye mo nedhilaadhilo ewanawa lyokuhulitha po omukundu nguka,”.Kutya ngeno Epangelo li monene aanahambo yAawambo mboka ehala mpoka taya vulu okulitha oongombe dhawo dhi li 60,000 lwaampoka.CoD ota ti wo kutya ngeno napu ningwe omauthompango ngoka taga ngambeke omwaalu gwaanahambo miitopolwa yaayehe, oshoka ngele kehe gumwe okwa kaninga omunahambo nena mehala lyaayehe itamu ka kala ehala lye ya gwanena.Kutya Epangelo nali kuthe po oondhalate ndhoka dha kamba ko omahala omanene momahala gaayehe, opo aanafaalama naanahambo mboka aashona, aathigona ya mone wo nayo omahala gokulitha iimuna yawo, unene tuu mOshitopolwa sha Shikoto, Ohangwena, Oshana nOmusati.Omusamane Ulenga natango okwa ninga eindilo kEpangelo kutya li konaakone uulingilingi mboka tau ningwa po miitopolwa yaayehe megandjo lyomahala ngoka kwaamboka aanenentu naayamba, ngashi Aanangeshefa, mwa kwatelwa nAanambelewa Aakuluntu mEpangelo nomOngundu tayi pangele.Pa hokololo lyayo ndjoka lya pitithwa kOmupresidende gwoCoD omusamane Ben Ulenga omasiku ngaka, CoD ota ti kutya oya tumine ko iilyo iikuluntu yimwe kehala ndjoka tali popiwa ku newe Oohambo kAawambo noya mono shoka shi li ko.Otaya ti kutya oya adha ko ku na onkalo yomuntu kushi kutya owa thinda peni, ou li megameno lyatya ngiini, molwashoka kaku na Opolisi, naanahambo oye li ashike yi ithikamena naakwashigwana yAakavango.CoD tayi ti kutya aanahambo ya zile koshitopolwa sha Hangwena nosha Shikoto natango omo ashike ye li muuninginino wOkavango moka nonando ya li ya pewa elombwelo kEpangelo nokOmukwaniilwa Sitentu Mpasi kutya naya ze mo niimuna yawo, ya lombwelelwe omwedhi gwa zi ko.Sho nee ye li pomahala gawo mpoka, aasita yAakavango nayo opo haye ya paanahambo yAawambo mpoka nohaya kala yi ithikamena nomatati nokuli pomathimbo gamwe.”Ongundu yimwe otwe ya adha lela ya homata nomatati ganangongo, oodhimbo, omikonda nosho tuu omakuya nomakatana,” Presidende gwoCoD Ulenga ta ti ngawo nokugwedha ko kutya onkalo ndjoka yi li hoka onkalo yomuntu kushi kutya owa uka peni, egameno lyoye oli li ngiini nosho tuu.”Aanahambo oyendji yAawambo moshitopolwa shoka sha Kavango otaya ti kutya oya lombwelwa kOpolisi kutya inaya za mo mehala moka,” CoD ta ti ngaaka.”Omoluupyakadhi nee mbuka, CoD ota indile kEpangelo li ye mo nedhilaadhilo ewanawa lyokuhulitha po omukundu nguka,”.Kutya ngeno Epangelo li monene aanahambo yAawambo mboka ehala mpoka taya vulu okulitha oongombe dhawo dhi li 60,000 lwaampoka.CoD ota ti wo kutya ngeno napu ningwe omauthompango ngoka taga ngambeke omwaalu gwaanahambo miitopolwa yaayehe, oshoka ngele kehe gumwe okwa kaninga omunahambo nena mehala lyaayehe itamu ka kala ehala lye ya gwanena.Kutya Epangelo nali kuthe po oondhalate ndhoka dha kamba ko omahala omanene momahala gaayehe, opo aanafaalama naanahambo mboka aashona, aathigona ya mone wo nayo omahala gokulitha iimuna yawo, unene tuu mOshitopolwa sha Shikoto, Ohangwena, Oshana nOmusati.Omusamane Ulenga natango okwa ninga eindilo kEpangelo kutya li konaakone uulingilingi mboka tau ningwa po miitopolwa yaayehe megandjo lyomahala ngoka kwaamboka aanenentu naayamba, ngashi Aanangeshefa, mwa kwatelwa nAanambelewa Aakuluntu mEpangelo nomOngundu tayi pangele.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News