Eopaleko lyOndangwa mOlyomakaya

Eopaleko lyOndangwa mOlyomakaya

E LELO lyOndoolopa ya Ndangwa mu Apilili 2001, olya panga uukahewa nElelo nlyoshilando sha Winduka opo ya kale tayi nikwathele miinima yi ili noyi ili ya pamba ehumokomeho nonkalonawa yOondoolopa dhawo mbali.

Shimwe shomiinima ya uvathana, okukaleka oondoolopa dhawo dha yela. Elelo lya Ndangwa olya tokola nee okukaninga oshikonga shewapaleko lyondoolopa yawo ndjika mOlyomakaya ngaka twa thinda.Molwashoka mOkapele ka Ndangwa omu na omadheulo gAapolisi yoshilando sha Winduka omasiku ngaka, Elelo lya Winduka, olya gandja ongundu onene lyaadheulwapolisi mbaka opo ya ka kwathele Aandangwa mokuwapaleka ondoolopa yawo mOlyomakaya.Elelo lya Ndangwa otali indile kuutya Aakalimo ayehe ya Ndangwa, unene tuu aanyasha, aakuluntu naanangeshefa, ya ka ndjoine Aalongwapolisi mbaka ya ka opaleke Ondangwa yawo.Oshikonga shika shewapaleko otashi tameke ongula onene yOlyomakaya ngoka, ano poheyali yongula nokuli.Elelo lya Ndangwa olya tokola nee okukaninga oshikonga shewapaleko lyondoolopa yawo ndjika mOlyomakaya ngaka twa thinda.Molwashoka mOkapele ka Ndangwa omu na omadheulo gAapolisi yoshilando sha Winduka omasiku ngaka, Elelo lya Winduka, olya gandja ongundu onene lyaadheulwapolisi mbaka opo ya ka kwathele Aandangwa mokuwapaleka ondoolopa yawo mOlyomakaya.Elelo lya Ndangwa otali indile kuutya Aakalimo ayehe ya Ndangwa, unene tuu aanyasha, aakuluntu naanangeshefa, ya ka ndjoine Aalongwapolisi mbaka ya ka opaleke Ondangwa yawo.Oshikonga shika shewapaleko otashi tameke ongula onene yOlyomakaya ngoka, ano poheyali yongula nokuli.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News