Elenga enene lya Kelemba lya kuthwa miilonga kElelo lyUukwanyama

Elenga enene lya Kelemba lya kuthwa miilonga kElelo lyUukwanyama

ONKUNDANA ye tu zilila mElelo lyUukwanyama otali ti kutya Elenga enene lya Kelemba tatekulu Lukas Shinedima olya kuthwa manga miilonga kElelo lyUukwanyama, taku tiwa shi na sha noongombe dhomwaalu gwontumba dhomukwashigwana dha pelwe aniwa mumwayina nakusa Mathesu Shinedima, e dhi mu kwatele, ihe aniwa ngashiingeyi inaya hala oku dhi gandja kumwene.

Mwene gwoongombe ndhika, otaku tiwa kutya Omuniilonga omukulu pOhangwena tate Lukas Nghiitwikwa gwomomukunda Oupumako mUukwanyama. Oongombe ndhoka, tate Nghiitwikwa okwe dhi pele nakusa tatekulu Matheus Shinedima, molwashoka okwa li kuume ke kolela.Otaku hokololwa kutya Matheus Shinedima sho a mana oondjenda dhe omathimbo ga zi ko, ngashi osho shi li omukalo pethimbo ndika, iinima ye mwa kwatelwa nohambo yoongombe dhe oya thigululwa po komukulukadhi gwe noyana, notaku tiwa nee kutya noongombe dha Nghiitwikwa omo dhi li moka.Aanahambo ya nakusa Shinedima, otaku tiwa kutya nayo oongombe oye dhi shi.Nghiitwikwa okwa kala aniwa nee ta pula oongombe dhe ndhoka okupitila mu mumwayina gwa nakusa, ano mElenga enene lya Kelemba tatekulu Lukas Shinedima.Tatekulu Shinedima aniwa okwa kala ta pula nee omukulukadhi gwa mumwayina ya gandje oongombe dha Nghiitwikwa, ashike aniwa suuwala ye, ota ti ye oongombe ndhoka kaye dhi shi.Sho nee a kala ta pulaapula ko oongombe dhe ngeyi dho tadhi tindilwa, Nghiitwikwa okwa vulwa nokwa fala oshipotha she shika mElelo lyUukwanyama.Elelo mokupulakena oshipotha shoka, aniwa olya ti kutya Elenga enene Lukas Shinedima olyo li na ondjo moshinima shika nElelo olya tokola kutya na ze mo manga miilonga uule woomwedhi hamano nopethimbo ndyoka ya kale ya gandja oongombe dha tate Nghiitwikwa.Oyendji ya popya nOshifo shika otaya gandja uusama kElelo lyUukwanyama sho lya kutha Shinedima miilonga.Taya ti kutya omuntu ngoka e na okugandja oongombe dha tate Nghiitwikwa shapo onakuthigululapo oongombe dha nakusa Matheus Shinedima, ano omukulukadhi gwe, molwashoka omo mu na oongombe dha Nghiitwikwa.Dhi shiwike nokaanahambo ya nakusa Matheus Shinedima.Otaku tiwa wo kutya aniwa sho Shinedima a kuthwa mo muulenga manga ngawo, Oshikandjo she osha pewa manga aniwa omukalelipo gwe Angula Vatilifa, omanga pamautho gElelo pamuthigululwakalo, shi na okupewa ngeno limwe lyomOmalenga omashiinda gOshikandjo shoka sha Kelemba.Pethimbo oshinyolwa shika tashi yi koshinyanyangidho, inatu vula okwiimona nOmupopiliko gwElelo lyUukwanyama tate Michael Heita nenge nOmunashipundi gwElelo lyUukwanyama Elenga enene George Nelulu.Ashike oshigwana otashi gandja ngaa omayele kutya Elelo lyUukwanyama nali talulule etokolo lyalyo.Taya ti tatekulu Elenga enene Lukas Shinedima Omuleli Omukulukulu mElelo lyUukwanyama.Muuleli a kala mo okuza momumvo 1961, na haye e na okuningwa ngaaka.Nashi talululwe pauyuki.Oongombe ndhoka, tate Nghiitwikwa okwe dhi pele nakusa tatekulu Matheus Shinedima, molwashoka okwa li kuume ke kolela.Otaku hokololwa kutya Matheus Shinedima sho a mana oondjenda dhe omathimbo ga zi ko, ngashi osho shi li omukalo pethimbo ndika, iinima ye mwa kwatelwa nohambo yoongombe dhe oya thigululwa po komukulukadhi gwe noyana, notaku tiwa nee kutya noongombe dha Nghiitwikwa omo dhi li moka.Aanahambo ya nakusa Shinedima, otaku tiwa kutya nayo oongombe oye dhi shi.Nghiitwikwa okwa kala aniwa nee ta pula oongombe dhe ndhoka okupitila mu mumwayina gwa nakusa, ano mElenga enene lya Kelemba tatekulu Lukas Shinedima.Tatekulu Shinedima aniwa okwa kala ta pula nee omukulukadhi gwa mumwayina ya gandje oongombe dha Nghiitwikwa, ashike aniwa suuwala ye, ota ti ye oongombe ndhoka kaye dhi shi.Sho nee a kala ta pulaapula ko oongombe dhe ngeyi dho tadhi tindilwa, Nghiitwikwa okwa vulwa nokwa fala oshipotha she shika mElelo lyUukwanyama.Elelo mokupulakena oshipotha shoka, aniwa olya ti kutya Elenga enene Lukas Shinedima olyo li na ondjo moshinima shika nElelo olya tokola kutya na ze mo manga miilonga uule woomwedhi hamano nopethimbo ndyoka ya kale ya gandja oongombe dha tate Nghiitwikwa.Oyendji ya popya nOshifo shika otaya gandja uusama kElelo lyUukwanyama sho lya kutha Shinedima miilonga.Taya ti kutya omuntu ngoka e na okugandja oongombe dha tate Nghiitwikwa shapo onakuthigululapo oongombe dha nakusa Matheus Shinedima, ano omukulukadhi gwe, molwashoka omo mu na oongombe dha Nghiitwikwa.Dhi shiwike nokaanahambo ya nakusa Matheus Shinedima.Otaku tiwa wo kutya aniwa sho Shinedima a kuthwa mo muulenga manga ngawo, Oshikandjo she osha pewa manga aniwa omukalelipo gwe Angula Vatilifa, omanga pamautho gElelo pamuthigululwakalo, shi na okupewa ngeno limwe lyomOmalenga omashiinda gOshikandjo shoka sha Kelemba.Pethimbo oshinyolwa shika tashi yi koshinyanyangidho, inatu vula okwiimona nOmupopiliko gwElelo lyUukwanyama tate Michael Heita nenge nOmunashipundi gwElelo lyUukwanyama Elenga enene George Nelulu.Ashike oshigwana otashi gandja ngaa omayele kutya Elelo lyUukwanyama nali talulule etokolo lyalyo.Taya ti tatekulu Elenga enene Lukas Shinedima Omuleli Omukulukulu mElelo lyUukwanyama.Muuleli a kala mo okuza momumvo 1961, na haye e na okuningwa ngaaka.Nashi talululwe pauyuki.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News