Elelo lyUukwambi lya kutha ko oongaku

Elelo lyUukwambi lya kutha ko oongaku

E TOPE – Onkundana okuzilila komukunda Etope otayi ti kutya Elelo lyoshilongo shUukwambi, olya popi kutya itali ka idhidhimikila nande aantu mboka taye tete po omiti, shoka hashi eta embugapalo lyomudhingoloko.

Omunashipundi gwElelo lyUukwambi, Elenga enene Herman Iipumbu, shika okwe shi popi pethimbo lyoshituthi shOpashigwana shEtsiko lyOmiti pEtope Combined School moshitopolwa sha Musati omathimbo ga zi ko. Iipumbu okwa ti Elelo lyUukwambi olya hala aantu ayehe mUukwambi ya gamene omudhingoloko nokukala ya tala kutya omiti odha gamenwa.Okwa pandula Uuministeli wUunamapya, Omeya nIihwa nosho wo Okomitiye yEgameno lyIihwa mOnooli sho yi li tayi longo aanona okugamena uuntshitwe nokutsika omiti pOosikola dhawo.Etope Combined School nElundu Combined School moshitopolwa sha Hangwena, odho dha sindana nuumvo medhigathano lyOosikola lyokutsika omiti hali longekidhwa kOkomitiye yEgameno lyIihwa mOnooli.Iipumbu okwa ti Elelo lyUukwambi olya hala aantu ayehe mUukwambi ya gamene omudhingoloko nokukala ya tala kutya omiti odha gamenwa.Okwa pandula Uuministeli wUunamapya, Omeya nIihwa nosho wo Okomitiye yEgameno lyIihwa mOnooli sho yi li tayi longo aanona okugamena uuntshitwe nokutsika omiti pOosikola dhawo.Etope Combined School nElundu Combined School moshitopolwa sha Hangwena, odho dha sindana nuumvo medhigathano lyOosikola lyokutsika omiti hali longekidhwa kOkomitiye yEgameno lyIihwa mOnooli.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News