Elelo lyOndonga tali yelitha shoka sha popilwe kOmukwaniilwa gwOndonga

Elelo lyOndonga tali yelitha shoka sha popilwe kOmukwaniilwa gwOndonga

E LELO lyOndonga olya shangela kOshifo shika omukanda moka tali yelitha oshinima sha popilwe kOmukwaniilwa gwOndonga tatekulu Immanuel Kauluma Elifas omasiku ga zi ko shi na sha nOveta yOmalovu nepato lyoondingosho, shoka Elelo li wete kutya osha uvika ko pombambo koshigwana.

Omushangwa nguka gwa etwa kOshifo shika kOmupopiliko gwElelo lyOndonga Elenga enene Boas Mweendeleli, otagu ti kutya Elelo lyOpamuthigululwakalo lyOndonga olya dhimbulula euvoko lyopambambo moshigwana shi na sha nepopyo lyOmukwaniilwa tatekulu Immanuel Kauluma Elifas, sho kwa li a ithanwa kOmupresidende gwOrepublika ya Namibia Omusimanekwa Hifikepunye Pohamba, shi na sha netulomiilonga lyOveta yOmalovu yomoNamibia. Elelo tali ti kutya ope na oohandimwe yuuvite kutya Omukwaniilwa Kauluma Elifas oye a ti uundingosho nuumbashu nau pate.Elelo lyOndonga otali ti nee kutya oshili ndjoka yi li po oyo ndjika kutya Oveta yOmalovu oya pitithwa kOpaalemende yaNamibia momumvo 1998, nOmukwaniilwa ke na nando uuthemba pakotampango lyoRepublika ya Namibia oku yi keelela nenge oku yi tulitha miilonga, mbika iilonga ya yalwe.Elelo lyOndonga tali tsikile ko tali ti kutya, Omukwaniilwa okwa pewa oshinakugwanithwa kOmupresidende gwoshilongo opo a ka pule omayele kOmalelo gOpamuthigululwakalo ongOmunashipundi gwAaleli yOpamithigululwakalo, ya gandje omadhilaadhilo gawo moshinima shika, notatu ke shi ninga mbala.Oshigwana nashi kwashilipalekwe kutya onkalo moka mu na oshigwana shetu, unene tuu omahupilo, kayi shi nando oshiholekwa kOmukwaniilwa.”Omukwaniilwa okwa li a yamukula pauyemwene kutya , ota popile omalovu ga kondololwe nawa, ihe ina tya uundingosho nau pate, notu uvite kutya ndjoka oyo oshili yoyene kutya oshinima kehe osha pumbwa okukondololwa nawa opo ku keelelwe elongitho lya puka nolyopombambo,” Elelo lyOndonga tali ti ngawo nokutsikila ko tali yelitha kutya aaleli yopamithigululwakalo otaya ka gandja omayele gawo ngaashi ya pulwa kOmupresidende ye shi ninge.Elelo lyOndonga otali ti nee kutya Omukwaniilwa ota indile koshigwana shi ngungumane noshi kundathane oshinima shika mombepo ombwanawa omolwombili nuuwanawa woshilongo shetu.Elelo tali ti kutya ope na oohandimwe yuuvite kutya Omukwaniilwa Kauluma Elifas oye a ti uundingosho nuumbashu nau pate.Elelo lyOndonga otali ti nee kutya oshili ndjoka yi li po oyo ndjika kutya Oveta yOmalovu oya pitithwa kOpaalemende yaNamibia momumvo 1998, nOmukwaniilwa ke na nando uuthemba pakotampango lyoRepublika ya Namibia oku yi keelela nenge oku yi tulitha miilonga, mbika iilonga ya yalwe.Elelo lyOndonga tali tsikile ko tali ti kutya, Omukwaniilwa okwa pewa oshinakugwanithwa kOmupresidende gwoshilongo opo a ka pule omayele kOmalelo gOpamuthigululwakalo ongOmunashipundi gwAaleli yOpamithigululwakalo, ya gandje omadhilaadhilo gawo moshinima shika, notatu ke shi ninga mbala.Oshigwana nashi kwashilipalekwe kutya onkalo moka mu na oshigwana shetu, unene tuu omahupilo, kayi shi nando oshiholekwa kOmukwaniilwa.”Omukwaniilwa okwa li a yamukula pauyemwene kutya , ota popile omalovu ga kondololwe nawa, ihe ina tya uundingosho nau pate, notu uvite kutya ndjoka oyo oshili yoyene kutya oshinima kehe osha pumbwa okukondololwa nawa opo ku keelelwe elongitho lya puka nolyopombambo,” Elelo lyOndonga tali ti ngawo nokutsikila ko tali yelitha kutya aaleli yopamithigululwakalo otaya ka gandja omayele gawo ngaashi ya pulwa kOmupresidende ye shi ninge.Elelo lyOndonga otali ti nee kutya Omukwaniilwa ota indile koshigwana shi ngungumane noshi kundathane oshinima shika mombepo ombwanawa omolwombili nuuwanawa woshilongo shetu.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News