Elelo lya Puwo lya kuthwa etonatelo lyomeya ku NamWater

Elelo lya Puwo lya kuthwa etonatelo lyomeya ku NamWater

MOLWASHOKA okwa monika kutya Elelo lyOndoolopa ya Puwo olya ndopa metonatelo negandjo lyomeya mondoolopa, opwa ningwa euvathano pokati kalyo nUuministeli wOmapangelo gOpaitopolwa, Omagumbo nEhumithokomeho lyIitopolwa yokomikunda na NamWater kutya, NamWater a kuthe ko manga ewiliko negandjo lyomeya kElelo ndyoka.

Uule wOomwedhi ntano ondoolopa ndjika oya kala kayi na omeya, sha zi mpoka sho NamWater e ga tete ko molwashoka Elelo lya nyengwa thilu okufuta oondjo dhomeya goN$600,000. Ethimbo alihe ndyoka aakalimo yomOpuwo oya kala kaye na omeya noya kala taya seekela noonkondo okumona omeya.Mokutalela po Opuwo mEtine lya zi ko, aakalimo moka oya lombwele The Namibian kutya yo inaye shi mona nale.Inaya kala nale muupyakadhi womeya ngashi ye li mo pethimbo ndika.Meya gwOndoolopa Cornelius Yaurikua Kakuva yo nOmunambelewa Omukuluntu gwOndoolopa, Libertus Mbaumba, otaya ti kutya aakalimo kumwe nOmauministeli oyo ye li itaya futu oolekenenga dhawo dhomeya pethimbo, na osho sha eta elondo lyofuto yomeya li ye pombanda ngaaka.Taya ti ngashi Omauministeli oge na oondjo dha thika poN$400,000.Taya ti wo kutya mOpuwo kamu na oometa dhomeya molwashoka omeya gomOpuwo omadhigu nohaga teya oopomba dhOometa meendelelo.Onkee nee ohaya lombwele ashike ookastoma dhawo dhi fute omwaalu gwontumba.Ookastoma ohadhi kala nee ihadhi iyutha komiyalu ndhoka nohashi eta nee uudhigu mokumona oshimaliwa nokufuta ku NamWater.Ashihe osha eta nee NamWater a tete ko omeya ge molwashoka ka mona we oshimaliwa tashi zi kElelo lya Puwo.Epato lyomeya ku NamWater mOpuwo moka olya eta uudhigu uunene.Otaku tiwa pauvathano epe NamWater oshinakugwanithwa shegandjo lyOmeya ote shi kutha ko petameko lyoshiwike shika.Omeya gogene gomOpuwo omadhigu, ge na oshimongwa nohaga ehameke aantu momapunda, unene tuu mboka ina ye ga igilila.Oyendji mboka ye ya mo mOpuwo ohaya ka landa omeya gomomakende moositola, oshoka shampa ashike ya nu ngoka gomOpuwo nena oye na okutondokithwa koshimela.Omunambelewa gwIimaliwa mOhotela yomOpuwo yedhina Ohakane Lodge Opuwo, Western Muharukua, ota ti oye li muupyakadhi uunene wookastoma dhawo kadhi uvitile ombili onkalo yaanomeya yomOpuwo.Ta ti oya konga Omandoloma gawo gomeya nohaya dhindi kuyoyene omeya gomOhotela yawo.Omeya gokunwa ohaya ka landa kOositola.Aakalimo oyendji ohaya teke komunino gwa NamWater ngoka hagu fala omeya kOkamba yAaniilonga yOshikondo shOondjila (RCC) shoka tashi tungu Opate ya Puwo na Makange.Omunino nguka ogwa tsipuka pomahala gatatu kombanda yolukanda lwa Rushandja na oko nee haku matukile Aapuwo oyendji hoka ya kateke.”Ngame shika inandi shi mona nale mOpuwo hela twa kala mo nalenale.”Mukaakozombe Thanohunga gwokolukanda lwa Tuzemba mOpuwo ta ti ngaaka omanga a humbata ekende nokapoto komeya pomutse, ngoka ta ti kutya okwe ga landa ko N$5 kehe kamwe.Omutungi gwomagumbo gwOmukiina Edward Liang gwo China Jiansun Construction Co mOpuwo, mboka taya tungile Ombaanga yOtango yopashigwana omagumbo ge li 50 mondoolopa moka, ota ti oye li muupyakadhi uunene wokwaapo kwomeya mOpuwo.Ta ti kutya oya tunga po ashike omagumbo 26 nokumwena po manga oshoka kaye na omeya gokutungitha.Tate Uapota Kanaungomba, Manuel Nibale na Simeon Jason mboka ya popiwa nayo ku The Namibian yomolukanda lwa Tuzemba, otaya ti shomOpuwo yawo iihuna, oshoka kaya lombwelwa kutya oshike sha eta epato lyomeya na kaye shi wo mpoka pwa thindiwa, oye li ashike nonkalo yaa na omeya.Meme Menesia Paulus, ngoka twa adha pegumbo lye naanona ye, ota ti kutya omusmane gwe Paulus Nambungu ota ehama.Ha pewa oopela ndele ke na sho tedhi nwitha nasho molwashoka kaye na omeya pegumbo lyawo.The Namibianoya lombwelwa kutya Oongeleka dhomOpuwo, sho sha lulu ngeyi, odhi imanga kumwe nokutokola dhi kwathele iilyo yadho muupyakadhi womeya.Omusita Petersen Gideon gwOngeleka ya Seventh Day Adventist, okwa ka popya nAakalelipo yIilongo yawo moNamibia ngashi mboka ya Amerika, ya Englanda noya Soomi, mboka ya tokola ye ya kwathele.Aakuluntu mbaka oya itaala okukwathela oshigwana shomOpuwo, naamboka yAaingilisa oya tuma nale Oondoloma dhomeya dhi li ntano, ndhoka Ongeleka ya tula momalukanda.Ongeleka oya pewa wo N$12 000 lwaampoka ku Adra, Ehangano lyOngeleki.Oshipambu shomoshimaliwa shoka Ongeleka oya landa nasho omeya ngoka ga tulwa momandoloma moka niinima yilwe.Aakalimo, unene yomomalukanda ngashi Otuzemba, Ouranda, Ozombapa, Okatuuo nOkatutura, otaya kala nee ando haya landa omeya okuza moondoloma moka koN$2 mEndini lyoolita 25.Oyendji yomOpuwo pethimbo ndika, sho omunino gwa topa, ohaya matukile ashike komunino hoka pehala lyokulanda omeya gomomandoloma.Meya Kakuva ota ti kutya ngele NamWater okwa kutha ko egandjo lyomeya okuwete kutya otaya ka uvathana nOongeleka kombinga yomandoloma ngoka, kutya pamwe otaka longitha Omandoloma ngoka mokugandja omeya koshigwana shomOpuwo.Uupomba, uukarana woompomba mOpuwo owa teywa komeya ngoka ga nika olaima na NamWater oku na tango okuwapaleka shapo uupomba mboka, opo ihe nawa a tameke negandjo lyomeya.Ethimbo alihe ndyoka aakalimo yomOpuwo oya kala kaye na omeya noya kala taya seekela noonkondo okumona omeya.Mokutalela po Opuwo mEtine lya zi ko, aakalimo moka oya lombwele The Namibian kutya yo inaye shi mona nale.Inaya kala nale muupyakadhi womeya ngashi ye li mo pethimbo ndika.Meya gwOndoolopa Cornelius Yaurikua Kakuva yo nOmunambelewa Omukuluntu gwOndoolopa, Libertus Mbaumba, otaya ti kutya aakalimo kumwe nOmauministeli oyo ye li itaya futu oolekenenga dhawo dhomeya pethimbo, na osho sha eta elondo lyofuto yomeya li ye pombanda ngaaka. Taya ti ngashi Omauministeli oge na oondjo dha thika poN$400,000.Taya ti wo kutya mOpuwo kamu na oometa dhomeya molwashoka omeya gomOpuwo omadhigu nohaga teya oopomba dhOometa meendelelo.Onkee nee ohaya lombwele ashike ookastoma dhawo dhi fute omwaalu gwontumba.Ookastoma ohadhi kala nee ihadhi iyutha komiyalu ndhoka nohashi eta nee uudhigu mokumona oshimaliwa nokufuta ku NamWater.Ashihe osha eta nee NamWater a tete ko omeya ge molwashoka ka mona we oshimaliwa tashi zi kElelo lya Puwo.Epato lyomeya ku NamWater mOpuwo moka olya eta uudhigu uunene. Otaku tiwa pauvathano epe NamWater oshinakugwanithwa shegandjo lyOmeya ote shi kutha ko petameko lyoshiwike shika.Omeya gogene gomOpuwo omadhigu, ge na oshimongwa nohaga ehameke aantu momapunda, unene tuu mboka ina ye ga igilila.Oyendji mboka ye ya mo mOpuwo ohaya ka landa omeya gomomakende moositola, oshoka shampa ashike ya nu ngoka gomOpuwo nena oye na okutondokithwa koshimela.Omunambelewa gwIimaliwa mOhotela yomOpuwo yedhina Ohakane Lodge Opuwo, Western Muharukua, ota ti oye li muupyakadhi uunene wookastoma dhawo kadhi uvitile ombili onkalo yaanomeya yomOpuwo.Ta ti oya konga Omandoloma gawo gomeya nohaya dhindi kuyoyene omeya gomOhotela yawo.Omeya gokunwa ohaya ka landa kOositola.Aakalimo oyendji ohaya teke komunino gwa NamWater ngoka hagu fala omeya kOkamba yAaniilonga yOshikondo shOondjila (RCC) shoka tashi tungu Opate ya Puwo na Makange.Omunino nguka ogwa tsipuka pomahala gatatu kombanda yolukanda lwa Rushandja na oko nee haku matukile Aapuwo oyendji hoka ya kateke.”Ngame shika inandi shi mona nale mOpuwo hela twa kala mo nalenale.”Mukaakozombe Thanohunga gwokolukanda lwa Tuzemba mOpuwo ta ti ngaaka omanga a humbata ekende nokapoto komeya pomutse, ngoka ta ti kutya okwe ga landa ko N$5 kehe kamwe.Omutungi gwomagumbo gwOmukiina Edward Liang gwo China Jiansun Construction Co mOpuwo, mboka taya tungile Ombaanga yOtango yopashigwana omagumbo ge li 50 mondoolopa moka, ota ti oye li muupyakadhi uunene wokwaapo kwomeya mOpuwo.Ta ti kutya oya tunga po ashike omagumbo 26 nokumwena po manga oshoka kaye na omeya gokutungitha.Tate Uapota Kanaungomba, Manuel Nibale na Simeon Jason mboka ya popiwa nayo ku The Namibian yomolukanda lwa Tuzemba, otaya ti shomOpuwo yawo iihuna, oshoka kaya lombwelwa kutya oshike sha eta epato lyomeya na kaye shi wo mpoka pwa thindiwa, oye li ashike nonkalo yaa na omeya.Meme Menesia Paulus, ngoka twa adha pegumbo lye naanona ye, ota ti kutya omusmane gwe Paulus Nambungu ota ehama.Ha pewa oopela ndele ke na sho tedhi nwitha nasho molwashoka kaye na omeya pegumbo lyawo.The Namibianoya lombwelwa kutya Oongeleka dhomOpu
wo, sho sha lulu ngeyi, odhi imanga kumwe nokutokola dhi kwathele iilyo yadho muupyakadhi womeya.Omusita Petersen Gideon gwOngeleka ya Seventh Day Adventist, okwa ka popya nAakalelipo yIilongo yawo moNamibia ngashi mboka ya Amerika, ya Englanda noya Soomi, mboka ya tokola ye ya kwathele.Aakuluntu mbaka oya itaala okukwathela oshigwana shomOpuwo, naamboka yAaingilisa oya tuma nale Oondoloma dhomeya dhi li ntano, ndhoka Ongeleka ya tula momalukanda.Ongeleka oya pewa wo N$12 000 lwaampoka ku Adra, Ehangano lyOngeleki.Oshipambu shomoshimaliwa shoka Ongeleka oya landa nasho omeya ngoka ga tulwa momandoloma moka niinima yilwe.Aakalimo, unene yomomalukanda ngashi Otuzemba, Ouranda, Ozombapa, Okatuuo nOkatutura, otaya kala nee ando haya landa omeya okuza moondoloma moka koN$2 mEndini lyoolita 25.Oyendji yomOpuwo pethimbo ndika, sho omunino gwa topa, ohaya matukile ashike komunino hoka pehala lyokulanda omeya gomomandoloma.Meya Kakuva ota ti kutya ngele NamWater okwa kutha ko egandjo lyomeya okuwete kutya otaya ka uvathana nOongeleka kombinga yomandoloma ngoka, kutya pamwe otaka longitha Omandoloma ngoka mokugandja omeya koshigwana shomOpuwo.Uupomba, uukarana woompomba mOpuwo owa teywa komeya ngoka ga nika olaima na NamWater oku na tango okuwapaleka shapo uupomba mboka, opo ihe nawa a tameke negandjo lyomeya.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News