ELCIN nEhangano lyUuthemba wOmuntu ya ninga oonkundathana pOniipa

ELCIN nEhangano lyUuthemba wOmuntu ya ninga oonkundathana pOniipa

O NZO yi shi kwiinekelwa lela oya yakela ko The Namibian kutya Ewilikongundu lyOngeleka Onkwaevangeli pa Lutheri (ELCIN) mEtitano lya zi ko olya ninga oonkundathana nEhangano lyOpashigwana lyUuthemba wOmuntu pOniipa mOndonga moshitopolwa sha Shikoto.

ELCIN, otaku tiwa kutya okwa li a kalelwapo kOombiishofi, Johannes Sindano nOmundohotola Thomas Shivute, omanga Uuthemba wOmuntu wa li wa kalelwa po kOmuwiliki Omukuluntu gwawo omusamane Phil ya Nangolo nosheendo she. Kutya nee oya li ya kundathana naanaa shike, onzo inayi vula oku shi yelitha mo nawa.Ashike, otaku fofotwa kutya, Uuthemba wOmuntu owa li we ya okupula nokukundathana Ombapila yOngeleka ndjoka ya shangelelwe iilyo yOngeleka ya ELCIN nokutumwa kOmagongalo gi ili nogi ili ga ELCIN moshilongo ashihe noshowo kOomwayinangeleka dhilwe moshilongo, ngashi ndyoka ya Katoolika ka Roma moNamibia, ya Anglicana, ya ELCRN, ya ELCIN-GELC noshowo nee ko CCN yoyene Mombapila ndyoka, ya shainwa kOmumbiishofi Thomas Shivute, noshowo kOmumbiishofi Johannes Sindano noku Amushanga Omukuluntu gwa ELCIN Omusita Eliakim Shaanika, ELCIN ota gandja uusama uunene nokukondema Ehangano lyUuthemba wOmuntu kumwe nayalwe sho ya hala okufala Omupresidende omukulu, he yoshigwana Omundohotola Sam Nujoma nayakwawo yatatu kOmpangu yuuyuni ya ka pangulwe aniwa omolwaantu ya kanena miikaha yo Swapo, pethimbo lyekondjelomanguluko nosho tuu.Mombapila moka ELCIN, okwa indila kiilyo ye moshilongo ashihe, yi ikaleke kokule nedhilaadhilo ndjoka nokukala mompepo yevuliko noyesimaneko lyaaleli yawo, ngashi naanaa sha shangwa moshipango oshitine kutya aantu naya vulike kaakuluntu yawo noku ya simaneka.ELCIN ta ti kutya edhilaadhilo ndjoka lyokufala he yoshigwana kOmpangu yUuyuni a ka pangulwe, otashi piyaganeke nokuyona ombili yoshigwana noshowo Ombepo yEdhiminathanepo nengungumano moshilongo.”Tseni moshilongo shetu muka, otwa pumbwa okukala tu holathaneni ongaamwayi nathana nokweetha po mbyoka tayi vulu okuyona ombili nengungumano moshilongo,” ombapila ndyoka tayi ti ngawo.Tayi tsikile ko nokulombwela kutya ELCIN pethimbo lyekondjelomanguluko okwa kala ta kondjo omolu emanguluko lya Namibia nokwa li a shanga oombapila e dhi ukitha kEpangelo lya South Africa pethimbo ndjoka, li ze mo moNamibia, noli ethe Aanamibia yi ipangele yoyene.Ombapila tayi ti kutya ELCIN okwa pandula omulandu gwombepo yedhiminathanepo ngoka gwa tulwa po konima yEmanguluko, ngoka tagu tsu naanaa kumwe nElongo lya Kristus, ndjoka wo nalyo tali tsu omuthindo ombepo yedhiminathanepo mokati koshigwana she.Ombapila ndjika otaku tiwa nee kutya oya leshelwa oitaali, unene tuu mboka ya ELCIN moshilongo omasiku ga zi ko.Ashike otwa kundana wo kutya opu na yamwe yomAasitagongalo, ya kala inaya hala oku yi leshela Aakwanegongalo yawo.Ehangano lyOpashigwana lyUuthemba wOmuntu, otaku tiwa kutya kali na ko naanaa nasha nOmbapila yoyene, ashike olyuuvite ngaa uudhigu ketumbulo li li mombapila moka, ndjoka tali ti kutya, Uuthemba wOmuntu owa ninga oshinima itashi vulu okutaambiwa ko, ano shoka shokufala he yoshigwana Sam Nujoma kOmpangu yUuyuni, a ka pangulwe.Oonkundathana odha li konima yomiyelo dha patwa.Kutya nee oya li ya kundathana naanaa shike, onzo inayi vula oku shi yelitha mo nawa.Ashike, otaku fofotwa kutya, Uuthemba wOmuntu owa li we ya okupula nokukundathana Ombapila yOngeleka ndjoka ya shangelelwe iilyo yOngeleka ya ELCIN nokutumwa kOmagongalo gi ili nogi ili ga ELCIN moshilongo ashihe noshowo kOomwayinangeleka dhilwe moshilongo, ngashi ndyoka ya Katoolika ka Roma moNamibia, ya Anglicana, ya ELCRN, ya ELCIN-GELC noshowo nee ko CCN yoyene Mombapila ndyoka, ya shainwa kOmumbiishofi Thomas Shivute, noshowo kOmumbiishofi Johannes Sindano noku Amushanga Omukuluntu gwa ELCIN Omusita Eliakim Shaanika, ELCIN ota gandja uusama uunene nokukondema Ehangano lyUuthemba wOmuntu kumwe nayalwe sho ya hala okufala Omupresidende omukulu, he yoshigwana Omundohotola Sam Nujoma nayakwawo yatatu kOmpangu yuuyuni ya ka pangulwe aniwa omolwaantu ya kanena miikaha yo Swapo, pethimbo lyekondjelomanguluko nosho tuu.Mombapila moka ELCIN, okwa indila kiilyo ye moshilongo ashihe, yi ikaleke kokule nedhilaadhilo ndjoka nokukala mompepo yevuliko noyesimaneko lyaaleli yawo, ngashi naanaa sha shangwa moshipango oshitine kutya aantu naya vulike kaakuluntu yawo noku ya simaneka.ELCIN ta ti kutya edhilaadhilo ndjoka lyokufala he yoshigwana kOmpangu yUuyuni a ka pangulwe, otashi piyaganeke nokuyona ombili yoshigwana noshowo Ombepo yEdhiminathanepo nengungumano moshilongo.”Tseni moshilongo shetu muka, otwa pumbwa okukala tu holathaneni ongaamwayi nathana nokweetha po mbyoka tayi vulu okuyona ombili nengungumano moshilongo,” ombapila ndyoka tayi ti ngawo.Tayi tsikile ko nokulombwela kutya ELCIN pethimbo lyekondjelomanguluko okwa kala ta kondjo omolu emanguluko lya Namibia nokwa li a shanga oombapila e dhi ukitha kEpangelo lya South Africa pethimbo ndjoka, li ze mo moNamibia, noli ethe Aanamibia yi ipangele yoyene.Ombapila tayi ti kutya ELCIN okwa pandula omulandu gwombepo yedhiminathanepo ngoka gwa tulwa po konima yEmanguluko, ngoka tagu tsu naanaa kumwe nElongo lya Kristus, ndjoka wo nalyo tali tsu omuthindo ombepo yedhiminathanepo mokati koshigwana she.Ombapila ndjika otaku tiwa nee kutya oya leshelwa oitaali, unene tuu mboka ya ELCIN moshilongo omasiku ga zi ko.Ashike otwa kundana wo kutya opu na yamwe yomAasitagongalo, ya kala inaya hala oku yi leshela Aakwanegongalo yawo.Ehangano lyOpashigwana lyUuthemba wOmuntu, otaku tiwa kutya kali na ko naanaa nasha nOmbapila yoyene, ashike olyuuvite ngaa uudhigu ketumbulo li li mombapila moka, ndjoka tali ti kutya, Uuthemba wOmuntu owa ninga oshinima itashi vulu okutaambiwa ko, ano shoka shokufala he yoshigwana Sam Nujoma kOmpangu yUuyuni, a ka pangulwe.Oonkundathana odha li konima yomiyelo dha patwa.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News