Ekondjelo lyoongamba olya fa tali eta ko ishewe omutse

Ekondjelo lyoongamba olya fa tali eta ko ishewe omutse

O NZO yi shi kwiinekelwa lela, oya yakela ko The Namibian omasiku ngaka kutya oshinima shongamba yUukwanyama nOndonga muuzilo wOwambo kwali, osha fa tashi eta ko ishewe omutse naapopi yOshikwanyama muuzilo wOshitopolwa shUukwanyama moka oye li kaye uvite ombili omolu omainyengo ngoka ye wete tagi inyenge moka okuzilila kombinga yOndonga.

The Namibian oya kundanekwa konzo ndjoka kutya omasiku ga zi ko, yamwe yomElelo lyOndonga oya yile mOshitopolwa shoka, shoka mboka yUukwanyama taya ti kutya oshawo, nokuyalula aniwa omikunda nomagumbo ngoka ge li moka. Mboka yokUukwanyama otaya ti kutya moshitopolwa moka tamu yalulwa omikunda nomagumbo, omoshitopolwa shUukwanyama nElelo lyOndonga nenge oshilyo shElelo lyOndonga ngeno pakutala kashi na uuthemba okuya shi yalule omikunda nomagumbo ngoka ge li moka, oshoka oshitopolwa shoka oshUukwanyama.Pamapekaapeko ga ningwa po kOshifo shika, oshinima shika osha fa wo sha yi nomomakutsi gElelo lyUukwanyama, ndjoka pakuuva kali uvitile wo nalyo oshinima shika ombili.Onzo otayi ti wo kutya oyendji yomaapopi yOshikwanyama otaya ti kutya kaye uvitile ombili eshaino lyoongamba ndjoka lya ningilwe pokati kOmukwaniilwa gwOndonga tatekulu Immanuel Kauluma Elifas nOmukwaniilwa gwUukwanyama nakusa tatekulu Kornelius Mwetupunga Shelungu mOshakati.Omalelo ngoka gaali oga li ga lombwelwa kEgumbo enene lyoshilongo kutya ekondjelo lyoongamba muuzilo wOndonga nUukwanyama nali mone ehulilo nOshitopolwa okuza mOshuudhiya muuzilo wUukwanyama nOndonga wa thinda kuumbugantu, Ondonga, naashoka sha za mpoka wa thinda kuumbangalantu, Uukwanyama.Kuyelele, omushangwa gumwe gwa zile mElelo lyUukwanyama, ogwa li wo gwa ekelehi eshaino ndjoka.Onzo otayi ti wo kutya yamwe aniwa yomElelo lyOndonga oye uvite kutya ngeno omikunda ndhoka dhi li muuzilo wOndonga moka nodhi newe kooyene yadho aapopi yOshikwanyama, ano Aakwanyama, kashi li mondjila, odhi na okukala nooyene yadho aapopi yOshindonga, ano Aandonga.Nande ongaaka omapopyo ngaka inaga vula naanaa okukolekwa kOombelewapopiliko dhOmalelo ngaka gaali, lyOndonga nUukwanyama.Ashike onzo ndjoka ya yakela ko The Namibian koshinima shika, otayi ti kutya shoka tayi popi osho naanaa shi li po nElelo lyUukwanyama oli li li uvitile nayi oshinima shoka.Aanahambo mboka taya tidhwa mUukwangali mOkavango, unene tuu mboka aapopi yOshikwanyama, otaya ti kutya oshitopolwa shawo shomaulithilo shoka ya pelwe kElelo lyUukwangali, ndele aniwa tashi ningwa po oofaalama dhi li mOondhalate, nashi ya galulilwe dho oondhalate ndhoka tadhi kuthwa ko koofaalama ndhoka dhi li moka.Oshitopolwa shuuzilo wOndonga, shoka sha kala ethimbo ele itashi tonatelwa naanaa nawa we kElelo lyOndonga, otaku tiwa kutya omvula ya zi ko osha langekwa Elenga enene epe, ndjoka lya tulwa moshitopolwa shoka nelalakano li shi tonatele no li kale omeho gOmukwaniilwa gwOndonga moshitopolwa moka.Elelo lyOndonga olya li lya hala okulangeka Elenga enene lyokOndonga mEkoka, ndjoka lya li li na okukala tali tonatele oshitopolwa shoka shuuzilo wOndonga, ashike aapopi yOshikwanyama nElelo lyAukwanyama lyolyene, oya tindi noonoondo oshinima shoka.Taya ti kutya Ekoka Uukwanyama, kali shi Ondonga nande, nElelo lyOndonga itali vulu okulangeka mo Elenga lyalyo enene.Elelo lyOndonga olya zi mo mEkoka moka.Ashike nande ongaaka omapulo inaga yamukulwa oga kala mpoka kutya Ekoka Uukwanyama nenge Ondonga.Onakutalakonawa, oye uvite kutya oshinima shoongamba dhOndonga nUukwanyama natango inashi kundathanwa mo nawa nokutulwa pehala.Taku indilwa nee kEpangelo nokOmalelo ngaka gaali, ya ye moonkundathana ndhoka tadhi opaleke nokumweneka thiluthilu oshinima shika shekondjelo lyoongamba pokati kOndonga nUukwanyama.Kepulo Omupopiliko gwElelo lyAukwanyama Elenga Michael Heita, okwa ti kutya oshinima shoka tashi popiwa shomayalulo gomagumbo nomikunda muuzilo wOndonga nUukwanyama yo inaye shi uva manga, ashike okwa ti kutya otaye shi konaakona.Omupopiliko gwElelo lyOndonga Elenga enene Boas Mweendeleli naye okwa ti kutya yo mElelo lyawo kaye shi mo oshinima shoka shomayalulo gomikunda nomagumbo muuzilo wOndonga nenge mUukwanyama.Ta ti wo kutya oshinima shokutya Elelo lyOndonga olya hala omikunda ndhoka dhinewe kooyene yomikunda Aakwanyama mOndonga dhi pewe ashike ooyene yomikunda Aandonga, kashi mo mElelo lyOndonga.”Mboka taye shi popi naya popye mpoka ye shi kutha,” tate Mweendeleli ta ti ngawoMboka yokUukwanyama otaya ti kutya moshitopolwa moka tamu yalulwa omikunda nomagumbo, omoshitopolwa shUukwanyama nElelo lyOndonga nenge oshilyo shElelo lyOndonga ngeno pakutala kashi na uuthemba okuya shi yalule omikunda nomagumbo ngoka ge li moka, oshoka oshitopolwa shoka oshUukwanyama.Pamapekaapeko ga ningwa po kOshifo shika, oshinima shika osha fa wo sha yi nomomakutsi gElelo lyUukwanyama, ndjoka pakuuva kali uvitile wo nalyo oshinima shika ombili.Onzo otayi ti wo kutya oyendji yomaapopi yOshikwanyama otaya ti kutya kaye uvitile ombili eshaino lyoongamba ndjoka lya ningilwe pokati kOmukwaniilwa gwOndonga tatekulu Immanuel Kauluma Elifas nOmukwaniilwa gwUukwanyama nakusa tatekulu Kornelius Mwetupunga Shelungu mOshakati.Omalelo ngoka gaali oga li ga lombwelwa kEgumbo enene lyoshilongo kutya ekondjelo lyoongamba muuzilo wOndonga nUukwanyama nali mone ehulilo nOshitopolwa okuza mOshuudhiya muuzilo wUukwanyama nOndonga wa thinda kuumbugantu, Ondonga, naashoka sha za mpoka wa thinda kuumbangalantu, Uukwanyama.Kuyelele, omushangwa gumwe gwa zile mElelo lyUukwanyama, ogwa li wo gwa ekelehi eshaino ndjoka.Onzo otayi ti wo kutya yamwe aniwa yomElelo lyOndonga oye uvite kutya ngeno omikunda ndhoka dhi li muuzilo wOndonga moka nodhi newe kooyene yadho aapopi yOshikwanyama, ano Aakwanyama, kashi li mondjila, odhi na okukala nooyene yadho aapopi yOshindonga, ano Aandonga.Nande ongaaka omapopyo ngaka inaga vula naanaa okukolekwa kOombelewapopiliko dhOmalelo ngaka gaali, lyOndonga nUukwanyama.Ashike onzo ndjoka ya yakela ko The Namibian koshinima shika, otayi ti kutya shoka tayi popi osho naanaa shi li po nElelo lyUukwanyama oli li li uvitile nayi oshinima shoka.Aanahambo mboka taya tidhwa mUukwangali mOkavango, unene tuu mboka aapopi yOshikwanyama, otaya ti kutya oshitopolwa shawo shomaulithilo shoka ya pelwe kElelo lyUukwangali, ndele aniwa tashi ningwa po oofaalama dhi li mOondhalate, nashi ya galulilwe dho oondhalate ndhoka tadhi kuthwa ko koofaalama ndhoka dhi li moka.Oshitopolwa shuuzilo wOndonga, shoka sha kala ethimbo ele itashi tonatelwa naanaa nawa we kElelo lyOndonga, otaku tiwa kutya omvula ya zi ko osha langekwa Elenga enene epe, ndjoka lya tulwa moshitopolwa shoka nelalakano li shi tonatele no li kale omeho gOmukwaniilwa gwOndonga moshitopolwa moka.Elelo lyOndonga olya li lya hala okulangeka Elenga enene lyokOndonga mEkoka, ndjoka lya li li na okukala tali tonatele oshitopolwa shoka shuuzilo wOndonga, ashike aapopi yOshikwanyama nElelo lyAukwanyama lyolyene, oya tindi noonoondo oshinima shoka.Taya ti kutya Ekoka Uukwanyama, kali shi Ondonga nande, nElelo lyOndonga itali vulu okulangeka mo Elenga lyalyo enene.Elelo lyOndonga olya zi mo mEkoka moka.Ashike nande ongaaka omapulo inaga yamukulwa oga kala mpoka kutya Ekoka Uukwanyama nenge Ondonga.Onakutalakonawa, oye uvite kutya oshinima shoongamba dhOndonga nUukwanyama natango inashi kundathanwa mo nawa nokutulwa pehala.Taku indilwa nee kEpangelo nokOmalelo ngaka gaali, ya ye moonkundathana ndhoka tadhi opaleke nokumweneka thiluthilu oshinima shika shekondjelo lyoongamba pokati kOndonga nUukwanyama.Kepulo Omupopiliko gwElelo lyAukwanyama Elenga Michael Heita, okwa ti kutya oshinima shoka tashi popiwa shomayalulo gomagumbo nomikunda muuzilo wOndonga nUukwanyama yo inaye shi uva manga, ashike okwa ti kutya otaye shi konaakona.Omupopiliko gwElelo lyOndonga Elenga enene Boas Mweendeleli naye okwa ti kutya yo mElelo lyawo kaye shi mo oshinima shoka shomayalulo gomikunda nomagumbo muuzilo wOndonga nenge mUukwanyama.Ta ti wo kutya oshinima shokutya Elelo lyOndonga olya hala omikunda ndhoka dhinewe kooyene yomikunda Aakwanyama mOndonga dhi pewe ashike ooyene yomikunda Aandonga, kashi mo mElelo lyOndonga.”Mboka taye shi popi naya popye mpoka ye shi kutha,” tate Mweendeleli ta ti ngawo

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News