Ekonaakono lyomeya omatoye kohi yevi tali tamekwa mOnooli

Ekonaakono lyomeya omatoye kohi yevi tali tamekwa mOnooli

E PANGELO lya Namibia payambidhidho lyEpangelo lya Ndowishi otali tameke nekonaakono lya kwata miiti li na sha nomeya omatoye gomuule kohi yevi nelalakano lyokumonena oshigwana omeya omawanawa gokohi yevi lela hoka, ngoka sigo oompaka itaga longithwa molwashoka kapu na ngoka a mboola sigo okugo okohi yevi lela hoka.

Shika oshe ya puuyelele pethimbo lyEtulomiilonga pambelewa lyOproyeka ndjoka yokukonaakona omeya gomuule wevi moka ndjoka lya ningilwe ku Gavena yOshitopolwa sha Hangwena Usko Nghaamwa pehala lyOminitseli yOpevi yUunamapya, Omeya nIihwa omusamane Paul Smit oshiwike sha zi ko mOshakati. Etulomiilonga ndika lyEkonaakono lyomeya ngoka gokohi yevi lela, olya li lya kalwa unene kOokansola dhIitopolwa nodhoondoolopa dhomIitopolwa ngashi Oshana, Omusati, Ohangwena nOshikoto nosho wo kaanambelewa yomOoministeli nomIikondo yi na sha nekonaakono lyOmeya gomuule mOnooli mOshitopolwa sha Cuvelai nEtosha nokaawiliki yalwe yomIitopolwa moka.Ehala ndjoka tali konaakonwa omeya ngaka gomuule, omatoye, olyo ndjoka lyoshitopolwa shoka sha li hashi ithanwa Owambo kwali, shoka pethimbo ndika tashi adhika osho shi na aakalimo oyendji moNamibia.Minista Smit ta ti kutya oomboola ndhoka dha kala tadhi mboolwa mehala ndika, ohadhi adha ashike omeya ngoka gopokati ngoka kage shi naanaa omawanawa okulongithwa kaantu, omanga ominino dhomeya ndhoka dha tulwa mIitopolwa yomOnooli, dhimwe dhomudho inadhi adha komikunda dhimwe hoka ku na aantu.Smit ta ti kutya omolu aantu moshitopolwa shoka shomOnooli, taya ende taya indjipala, nompumbwe yehumithokomeho lyemona lyoshilongo moshitopolwa shoka shomOnooli, euvoko ewanawa lyesimano lyomeya gokohi yevi mokati koshigwana olya pumbiwa noonkondo,” Ominista yOpevi yUunamapya, Omeya nIihwa Smit tayi ti ngawo.Oproyeka ndjika yokukonaakona omeya gokohi yevi otayi ka kwata uule woomvula ndatu.Mathews Katjimune a zi kOshikondo shOmeya nIihwa noshowo omusamane Harald Zauter a za kOshitopolwa kOshikondo shEpangelo lya Ndoishi shi na sha nUunongononi wEvi nOonzo dhopantshitwe, oyo taya ka wilika Oprojeka ndjika yuule woomvula ndatu.Pethimbo naye wo ta popi pethimbo lyetulomiilonga lyOproyeka ndjika, Omuklalelipo gwEpangelo lya Ndowishi moNamibia omusamane Arne Freiherr von Kittlitz, okwa ti eyambidhidho lyEpangelo slya Ndowishi ku Namibia, oshinima sha za nale.Pu na euvathano lyoludhi nduka tali yi sigo okomumvo 2015 lwaahoka.Ta ti Epangelo lya Ndowishi olya gandja Oomiliona 500 dhiimaliwa ya Europa ndhoka dhi na okulongithwa mOoprojeka dhi ili nodhi ili dhokuhumitha komeho Namibia paendondo ngashi ndhika dhomeya nosho tuu.Von Kittlitz ta ti wo kutya Epangelo lyawo olya gandja naanongononi ya kwathele Epangelo lya Namibia mokutula po nomokulonga mOoproyeka ndhoka dha kindja notadhi pula aanongononi ya pyokoka nawa.Etulomiilonga ndika lyEkonaakono lyomeya ngoka gokohi yevi lela, olya li lya kalwa unene kOokansola dhIitopolwa nodhoondoolopa dhomIitopolwa ngashi Oshana, Omusati, Ohangwena nOshikoto nosho wo kaanambelewa yomOoministeli nomIikondo yi na sha nekonaakono lyOmeya gomuule mOnooli mOshitopolwa sha Cuvelai nEtosha nokaawiliki yalwe yomIitopolwa moka.Ehala ndjoka tali konaakonwa omeya ngaka gomuule, omatoye, olyo ndjoka lyoshitopolwa shoka sha li hashi ithanwa Owambo kwali, shoka pethimbo ndika tashi adhika osho shi na aakalimo oyendji moNamibia.Minista Smit ta ti kutya oomboola ndhoka dha kala tadhi mboolwa mehala ndika, ohadhi adha ashike omeya ngoka gopokati ngoka kage shi naanaa omawanawa okulongithwa kaantu, omanga ominino dhomeya ndhoka dha tulwa mIitopolwa yomOnooli, dhimwe dhomudho inadhi adha komikunda dhimwe hoka ku na aantu.Smit ta ti kutya omolu aantu moshitopolwa shoka shomOnooli, taya ende taya indjipala, nompumbwe yehumithokomeho lyemona lyoshilongo moshitopolwa shoka shomOnooli, euvoko ewanawa lyesimano lyomeya gokohi yevi mokati koshigwana olya pumbiwa noonkondo,” Ominista yOpevi yUunamapya, Omeya nIihwa Smit tayi ti ngawo.Oproyeka ndjika yokukonaakona omeya gokohi yevi otayi ka kwata uule woomvula ndatu.Mathews Katjimune a zi kOshikondo shOmeya nIihwa noshowo omusamane Harald Zauter a za kOshitopolwa kOshikondo shEpangelo lya Ndoishi shi na sha nUunongononi wEvi nOonzo dhopantshitwe, oyo taya ka wilika Oprojeka ndjika yuule woomvula ndatu.Pethimbo naye wo ta popi pethimbo lyetulomiilonga lyOproyeka ndjika, Omuklalelipo gwEpangelo lya Ndowishi moNamibia omusamane Arne Freiherr von Kittlitz, okwa ti eyambidhidho lyEpangelo slya Ndowishi ku Namibia, oshinima sha za nale.Pu na euvathano lyoludhi nduka tali yi sigo okomumvo 2015 lwaahoka.Ta ti Epangelo lya Ndowishi olya gandja Oomiliona 500 dhiimaliwa ya Europa ndhoka dhi na okulongithwa mOoprojeka dhi ili nodhi ili dhokuhumitha komeho Namibia paendondo ngashi ndhika dhomeya nosho tuu.Von Kittlitz ta ti wo kutya Epangelo lyawo olya gandja naanongononi ya kwathele Epangelo lya Namibia mokutula po nomokulonga mOoproyeka ndhoka dha kindja notadhi pula aanongononi ya pyokoka nawa.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News