Eindilo lyaanafaalama yAawambo lya ekelwahi kOmpangu

Eindilo lyaanafaalama yAawambo lya ekelwahi kOmpangu

E INDILO lyaanafaalama yAawambo (ya tidhwa moshitopolwa sha Kavango) kOmpangu kutya nayi gandje elombwelo iimuna yawo ya shune moshitopolwa shika, olya ekelwahi kOmpangu.

Aanafaalama mbaka ye li omuyogi, mboka ya li ya lombwele Ompangu kutya iimuna yawo mOkavango oya kala mo oomvula odhindji, oya li ya ningi eindilo lyomeendelelo kOmpangu mEtitano lya zi ko ya hala Ompangu yi gandje elombwelo kutya iimuna yawo nayu shunwe mo moshitopolwa sha Kavango. Oya li ya hala Ompangu yi lombwele Omukwaniilwa gwAakwangali Sitentu Mpasi, Elelo lyopamuthigululwakalo lya Kavango, Olaata yEvi yoshitopolwa sha Kavango, Ominista yEgemeno nEpangelo, ya ethe iimuna yawo yi shune kUukwangali.Nande ongaaka, Omupanguli Sylvester Mainga okwa ekelehi eindilo lyawo ndika.Omupanguli Mainga okwa lombwele Omunavetakalelipo gwaanafaalama mbaka, Christian Mouton kutya oshinima shika osha zi ethimbo ele na ke wete eendelelo lyasha musho.Mouton okwa li a lombwele Ompangu kutya oshinima shoka sha li po tango manga aanafaalama mbaka inaya ninga eindilo ndika, osha li etidho lyawo mUukwangali na ka sha li kutya oye na uuthemba okulitha iimuna yawo moshitopolwa sha Kavango nenge aawe.Nande ongaaka, Omupanguli Mainga okwa ekelehi eindilo ndika e ta lombwele Amushanga gwOmpangu e shi tule momapeko gOmpangu ong’eindilo inali endelela.Aanafaalama mbaka oya popi moondokumende ndhoka ya gandja kOmpangu kutya ayehe oye li iilyo lyehangano lyedhina Ovawambo Herders Association na ayehe oye na oongombe mehala li li moshitopolwa sha Kavango, li li oongamba nOwambo.Mehala moka mwa li oohambo dhawo oli li ookilo 100 lwaampoka okuza kuuzilo okuya kuuninginino nookilo 200 okuza kuumbugantu okuya kuumbangalantu na oli li kuumbangalantu wa Mangeti.Oongombe dhawo kumwe adhihe odhi li 1 679.Moongombe dhika, omunafaalama Ernst Ngidinwa oku na mo oongombe 80.Ngidinwa okwa lombwele Ompangu kutya iimuna ye oya kala moshitopolwa sha Kavango okuza momumvo 1996.Omunfaalama Ashitofel Sakaria oku na oongombe 280 na okwa lombwele Ompangu kutya mOkavango okwa kala mo okuza momumvo 1992.Titus Andreas na Otto Shapwa ayehe oye na oongombe dhi li 250 na moshitopolwa sha Kavango oya kala mo okuza momumvo 1991.Aanafaalama mbaka oya popi kutya ethimbo ndyoka ya li mOkavango, Aakwangali – mewiliko lyOmukwaniilwa Mpasi kaye li ye na uupyakadhi nayo sho ye li mOkavango.Ihe onkalo oya lunduluka sho Aapolisi pu Nkurenkuru ya kwatwa po aalithi yiimuna yamwe omwedhi nguka e taya tidha mo wo iimuna yawo mehala ndika.Pethimbo ndika, Aakwangali oye li aniwa taya dhike oondhala dhokwiindika iimuna yaanafaalama mbaka kayi galukile mUukwangali.Kombinga ndjika nee yOwambo, oku na wo oondhalate ndhoka tadhi indike iimuna yawo okuya moshitopolwa shika.Ngashiingeyi iimun yawo oyi li aniwa pehala limwe kapu na uunapewa nomeya ga gwana.Metitano lya zi ko, opwa li nale oongombe dhi li 20 dha sa kenota.Aanafaalama mbaka oya popi kutya ekutho mo lyiimuna yawo mUukwangali kali li peveta molwashoka aniwa oshi li pondje yOveta yEtopolululo lyEvi momahala gokomikunda.Oya li ya hala Ompangu yi lombwele Omukwaniilwa gwAakwangali Sitentu Mpasi, Elelo lyopamuthigululwakalo lya Kavango, Olaata yEvi yoshitopolwa sha Kavango, Ominista yEgemeno nEpangelo, ya ethe iimuna yawo yi shune kUukwangali.Nande ongaaka, Omupanguli Sylvester Mainga okwa ekelehi eindilo lyawo ndika.Omupanguli Mainga okwa lombwele Omunavetakalelipo gwaanafaalama mbaka, Christian Mouton kutya oshinima shika osha zi ethimbo ele na ke wete eendelelo lyasha musho.Mouton okwa li a lombwele Ompangu kutya oshinima shoka sha li po tango manga aanafaalama mbaka inaya ninga eindilo ndika, osha li etidho lyawo mUukwangali na ka sha li kutya oye na uuthemba okulitha iimuna yawo moshitopolwa sha Kavango nenge aawe.Nande ongaaka, Omupanguli Mainga okwa ekelehi eindilo ndika e ta lombwele Amushanga gwOmpangu e shi tule momapeko gOmpangu ong’eindilo inali endelela.Aanafaalama mbaka oya popi moondokumende ndhoka ya gandja kOmpangu kutya ayehe oye li iilyo lyehangano lyedhina Ovawambo Herders Association na ayehe oye na oongombe mehala li li moshitopolwa sha Kavango, li li oongamba nOwambo.Mehala moka mwa li oohambo dhawo oli li ookilo 100 lwaampoka okuza kuuzilo okuya kuuninginino nookilo 200 okuza kuumbugantu okuya kuumbangalantu na oli li kuumbangalantu wa Mangeti.Oongombe dhawo kumwe adhihe odhi li 1 679.Moongombe dhika, omunafaalama Ernst Ngidinwa oku na mo oongombe 80.Ngidinwa okwa lombwele Ompangu kutya iimuna ye oya kala moshitopolwa sha Kavango okuza momumvo 1996.Omunfaalama Ashitofel Sakaria oku na oongombe 280 na okwa lombwele Ompangu kutya mOkavango okwa kala mo okuza momumvo 1992.Titus Andreas na Otto Shapwa ayehe oye na oongombe dhi li 250 na moshitopolwa sha Kavango oya kala mo okuza momumvo 1991.Aanafaalama mbaka oya popi kutya ethimbo ndyoka ya li mOkavango, Aakwangali – mewiliko lyOmukwaniilwa Mpasi kaye li ye na uupyakadhi nayo sho ye li mOkavango.Ihe onkalo oya lunduluka sho Aapolisi pu Nkurenkuru ya kwatwa po aalithi yiimuna yamwe omwedhi nguka e taya tidha mo wo iimuna yawo mehala ndika.Pethimbo ndika, Aakwangali oye li aniwa taya dhike oondhala dhokwiindika iimuna yaanafaalama mbaka kayi galukile mUukwangali.Kombinga ndjika nee yOwambo, oku na wo oondhalate ndhoka tadhi indike iimuna yawo okuya moshitopolwa shika.Ngashiingeyi iimun yawo oyi li aniwa pehala limwe kapu na uunapewa nomeya ga gwana.Metitano lya zi ko, opwa li nale oongombe dhi li 20 dha sa kenota.Aanafaalama mbaka oya popi kutya ekutho mo lyiimuna yawo mUukwangali kali li peveta molwashoka aniwa oshi li pondje yOveta yEtopolululo lyEvi momahala gokomikunda.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News