Egwedhelo lyomahooli otali nyota

Egwedhelo lyomahooli otali nyota

O KWA tegelelwa aanafaalama oyendji ya ka dhengwe kegwedhelo lyomahooli ngoka ga londo pombanda noosenda omilongo ntano moliitela oshiwike sha zi ko.

Oshinima shika osha ningitha ondilo iilonga yomoofaalama noopelesdenda omilongo mbali (20%). Egwedhelo lyomahooli noosenda omilongo ntano ndyoka lya tulwa miilonga mEtitano lya zi ko ndyoka li egwedhelo etitano tali ningwa nuumvo, olyo wo egwedhelo enene tali ningwa moshilongo palumwe muule womimvo dha zi ko.Omahangano omakwati goohi otaga popi wo kutya oga gumwa nayi kegwedhelo ndika lyomahooli – oshinima shoka sha gwedhelo unene elongitho lyoshimaliwa miiyenditho, omanga omahangano gondalasipota taga popi kutya iilonga yawo oya yi pombanda noopelesdenda omulongo.Uupyakadhi gwedhelo lyomahooli kunyala owa guma omuntu noshinima kehe okuza ngaa kiiyenditho sigo okiikulya.Omahooli ogo agehe oga londeke konyala iilonga yaanafaalama sigo opoolesenda omulongo nantano pailonga yawo yokomumvo.Ndhika odha li dha tulwa momakutsi ga The Namibian komunambelewa oomukuluntu gwehangano lyaanafaalama Namibia Farmers’ Union (NAU) Sakkie Coetzee mOmaandaha goshiwike shika.Ta ti oshinima shegwedhelo lyomahooli ngoka ga yi pombanda noosenda omilongo ntano omasiku ga zi ko osha tula iiyemo novenisa yaanafaalama moshiponga.”Nando nee ondando yonyama oya yi pombanda kuyele nuumvo opo aanafaalama ya mone ovenisa, omagwedhelo gaali ga hununina pamahooli olya kuthapo thilu ovenisa ndjika,” ta popi ngaaka.Aanafaalama mboka haya longo iimeno oya dhengwa unene shi vulithe, Coetzee ta popi.”Egwedhelo lyondando yomahooli gondiisela olyeya dhenge unene pomutima shi vulithe aanafaalama yalwe,” ta lombwele ngaaka The Namibian.Oshikondo shomakwato goohi nasho osha tumba kokagongo molwehwedhelo lyomahooli.Oombautu ndhoka hadhi longitha omahooli gondiisela nomahooli galwe oya ningi yilwe yimwe yomiinima mbyoka ya londa mokati kiilongithomwa, Volker Kuntzesch ngoka e li Omukuluntuwiliki gwehangano ekwati lyoohi lya Hangana Seafood ta lombwele ngaaka The Namibian mOmaandaha.Hangana Seafood limwe lyomomahangano omanene mokukwata oohi mefuta lya Namibia.”Nando nee omahooli oga gwedhelwa owala noosenda oontshona otashi ka hulila owala momatheole goondola dh Namibia, ashike egwedhelo ndika lyoosenda 50 ota li ka hulila moomiliyuna dhoondola dha Namibia ngele tashi ya miimaliwa ya gwedhwapo melongitha,” Kuntzsch ta lombwele ngaaka Oshifo shika.”Oshinima shoka tashi ka kwathela okuhupitha okamaliwa okashona osho owala shoka kutya oshimaliwa sha Namibia oksha gwa pevi kashona okuyelekanitha nondola ya Amerika nosho wo noEuro,” ta gwedhapo ishewe ngaaka.”Ohatu tumu pondje iikwahi yetu shoka hashi tu ningitha tu yelekanithe egwedhelo lyomahooli molwashoka ohatu mono oondola dha Amerika mokulanditha iikwahi yetu.Sho ondando yomahooli inaga dhindwa ya shuna pevi omasiku ga zi ko, otwi inekela wo kutya otashi vulika ondando yomahooli yi ka shine wo pevi monakuyiwa mu Namibia,” Kuntzsch ta popi.Egwedhelo mekwato lyoohi otali ka kwathela lela unene oshikondo shomakwato goohi, ta popi.”Otwi inekela ngeyi kutya ota tu ka kala nekwato ewanawa lyoohi dhohake sigo omu Septemba nuumvo molwashoka Kotoba aguhe itaku ka kwatwa nando oohi dhohake.Uuministeli wOohi nOonzo dhomefuta owa indika ekwahto lyoohi dhohake pethimbo ndyoka opo ku gandje ompito oohi ndhoka dhaapiyaganekwe nando.Pokati mpoka, oshikondo shiiyenditho osha gandja nale egwedhelo ndika miikaha yookastoma.Ehangano lyoobesa nootaxi mu Namibia nenge tutye Namibia Bus and Taxi Association (Nabta0 olya li lya gwedhele oondando dhalyo mu Juni konima sha kala konyala omumvo inadhi gwedhelwa.Omugandjimulombo gwehangano lya Namibia Road Carriers Association (Namroad), Willie du Toit, okwa popi kutya ooyene yomatalaka oya dhengwa noopelesenda omulongo ngele tashi ya pegwedhelo lyiilongithomwa yookampani dhawo.”Osha yela kutya oshinima shika oshi li edhengo enene pomutima …Omupya omunene oshikondo shiiyenditho itashi vulu okushi idhimikila noshe li gandja kookastoma,’ Du Toit ta popi.Namroad oku na iilyo yookampani 26 unene ookampani oonduluki dhiinima nosho wo pondje ya Namibia, okuya kiitopolwa yilwe mu Afrika lyomutenya.Egwedhelo lyomahooli noosenda omilongo ntano ndyoka lya tulwa miilonga mEtitano lya zi ko ndyoka li egwedhelo etitano tali ningwa nuumvo, olyo wo egwedhelo enene tali ningwa moshilongo palumwe muule womimvo dha zi ko.Omahangano omakwati goohi otaga popi wo kutya oga gumwa nayi kegwedhelo ndika lyomahooli – oshinima shoka sha gwedhelo unene elongitho lyoshimaliwa miiyenditho, omanga omahangano gondalasipota taga popi kutya iilonga yawo oya yi pombanda noopelesdenda omulongo.Uupyakadhi gwedhelo lyomahooli kunyala owa guma omuntu noshinima kehe okuza ngaa kiiyenditho sigo okiikulya.Omahooli ogo agehe oga londeke konyala iilonga yaanafaalama sigo opoolesenda omulongo nantano pailonga yawo yokomumvo.Ndhika odha li dha tulwa momakutsi ga The Namibian komunambelewa oomukuluntu gwehangano lyaanafaalama Namibia Farmers’ Union (NAU) Sakkie Coetzee mOmaandaha goshiwike shika.Ta ti oshinima shegwedhelo lyomahooli ngoka ga yi pombanda noosenda omilongo ntano omasiku ga zi ko osha tula iiyemo novenisa yaanafaalama moshiponga.”Nando nee ondando yonyama oya yi pombanda kuyele nuumvo opo aanafaalama ya mone ovenisa, omagwedhelo gaali ga hununina pamahooli olya kuthapo thilu ovenisa ndjika,” ta popi ngaaka.Aanafaalama mboka haya longo iimeno oya dhengwa unene shi vulithe, Coetzee ta popi.”Egwedhelo lyondando yomahooli gondiisela olyeya dhenge unene pomutima shi vulithe aanafaalama yalwe,” ta lombwele ngaaka The Namibian.Oshikondo shomakwato goohi nasho osha tumba kokagongo molwehwedhelo lyomahooli.Oombautu ndhoka hadhi longitha omahooli gondiisela nomahooli galwe oya ningi yilwe yimwe yomiinima mbyoka ya londa mokati kiilongithomwa, Volker Kuntzesch ngoka e li Omukuluntuwiliki gwehangano ekwati lyoohi lya Hangana Seafood ta lombwele ngaaka The Namibian mOmaandaha.Hangana Seafood limwe lyomomahangano omanene mokukwata oohi mefuta lya Namibia.”Nando nee omahooli oga gwedhelwa owala noosenda oontshona otashi ka hulila owala momatheole goondola dh Namibia, ashike egwedhelo ndika lyoosenda 50 ota li ka hulila moomiliyuna dhoondola dha Namibia ngele tashi ya miimaliwa ya gwedhwapo melongitha,” Kuntzsch ta lombwele ngaaka Oshifo shika.”Oshinima shoka tashi ka kwathela okuhupitha okamaliwa okashona osho owala shoka kutya oshimaliwa sha Namibia oksha gwa pevi kashona okuyelekanitha nondola ya Amerika nosho wo noEuro,” ta gwedhapo ishewe ngaaka.”Ohatu tumu pondje iikwahi yetu shoka hashi tu ningitha tu yelekanithe egwedhelo lyomahooli molwashoka ohatu mono oondola dha Amerika mokulanditha iikwahi yetu.Sho ondando yomahooli inaga dhindwa ya shuna pevi omasiku ga zi ko, otwi inekela wo kutya otashi vulika ondando yomahooli yi ka shine wo pevi monakuyiwa mu Namibia,” Kuntzsch ta popi.Egwedhelo mekwato lyoohi otali ka kwathela lela unene oshikondo shomakwato goohi, ta popi.”Otwi inekela ngeyi kutya ota tu ka kala nekwato ewanawa lyoohi dhohake sigo omu Septemba nuumvo molwashoka Kotoba aguhe itaku ka kwatwa nando oohi dhohake.Uuministeli wOohi nOonzo dhomefuta owa indika ekwahto lyoohi dhohake pethimbo ndyoka opo ku gandje ompito oohi ndhoka dhaapiyaganekwe nando.Pokati mpoka, oshikondo shiiyenditho osha gandja nale egwedhelo ndika miikaha yookastoma.Ehangano lyoobesa nootaxi mu Namibia nenge tutye Namibia Bus and Taxi Association (Nabta0 olya li lya gwedhele oondando dhalyo mu Juni konima sha kala konyala omumvo inadhi gwedhelwa.Omugandjimulombo gwehangano lya Namibia Road Carriers Association (Namroad), Willie du Toit, okwa popi kutya ooyene yomatalaka oya dhengwa noopelesenda omulongo ngele tashi ya pegwedhelo lyiilongithomwa yookampani dhawo.”Osha yela kutya oshinima shika oshi li edhengo enene pomutima …Omupya omunene oshikondo shiiyenditho itashi vulu okushi idhimikila noshe li gandja kookastoma,’ Du Toit ta popi.Namroad oku na iilyo yookampani 26 unene ookampani oonduluki dhiinima nosho wo pondje ya Namibia, okuya kiitopolwa yilwe mu Afrika lyomutenya.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News