Efundja enene otali tsikile nokudhenga unene Britain

Efundja enene otali tsikile nokudhenga unene Britain

L ONDON – Omvula yoshikungulu oshinene oya tsikile nokudhenga iitopolwa iinene ya Britain nokutsikila nehanagulo moshilongo shoka mOmaandaha – shoka sha eta omeya gefundja ga kale nokulonda pombanda unene.

Aantu omayovi oya falwa nale komahala ngoka ge lihwepo molwashoka uutuno owa indjipala unene miitopolwa mbyoka ya gumwa kefundja ndika. Momaandaha, konyala aanamagumbo ye li 48 000 lwaampoka moshilando sha Gloucestershire nosho wo mu Herefordshire mbyoka yi li muunininginino wa Engaland, oya li ya thigwa yaa na omalusheno konima sho oosasiona ndhoka dha gumwa kefundja ndika odha patwa manga omomeya nuututo.Omuprima gwa Britain Gordon Brown okwa tseyitha ngeyi kutya epangelo otali ka talulula oshinima shefundja nokutala kombinga yaashoka sha hanagulwa opo kutya gamenwe iilongitho yopamakwatathano opo efundja kaa li tsikile nokuyi hanagulapo.Pethimbo lyetalelopo lye koshitopolwa sha Gloucestershire, Brown okwa tseyitha wo kutya oshimaliwa shokukwatha muupyakadhi wefundja otashi ka gwedhelwa nosho wo shokugamenenapo komunkulofuta moshilongo ashihe.Oshikungulu shomvula shoka sha kala nokudhenga iitopolwa yimwe hoka omathimbo ga zi ko, osha etitha aantu oyendji ya tembuthwe pomahala gawo, okuguma unene iiyendjitho nosho wo egandjo lyomeya.Omahangano omakwashilipaleki oga popi ngeyi kutya oshinima shika otashi ka pula oopaunda oomiliyuna omathele.Ehangano li na sha nOmidhingoloko mu Britain olya londodha ngeyi kutya otashi vulika omeya ga ka londe sigo opondondo yopombanda lela.Olya gandja wo omikanda dhomalondodho dhi li hamano kombinga yefundja ndika moshilongo shoka.Ehangano tali popi ishewe ngeyi kutya olya tsa unene omuthindo kiilongo yokuuninginino hoka omulonga gwa Thames na Severn dha udha komufwanya nodhi li pondondo ya nyika oshiponga noonkondo.Aakonakoni yonkaloyombepo hoka, oya popi kutya inaku tegelelwa naanaa omvula onene sigo komatango gohela, shoka tashi ulike kutya otaku ka kala natango ompumbwe yomeya nomalusheno, ehangano tali popi ngaaka.”Onkalo otayi monika ya kilikita pethimbo ndika.Omupya omunene, uupyakadhi mbuka okwa tegelelwa tau tsikile,” omugandjimulombo gwehangano ndika Joe Giacomelli ta popi.Ta ti aantu ayehe mboka ye li momahala ga nyika efundja otaya pewa omayele opo ya tameke okwiinyenga ya uka komahala ngoka ga londa.Omahala ngoka ga kala haga longitha unene iuyenditho yomashina gokolutenda nosho wo oombesa, oya kalekwa manga omolwomeya ngoka ga londa noonkondo hoka.Nampa-APMomaandaha, konyala aanamagumbo ye li 48 000 lwaampoka moshilando sha Gloucestershire nosho wo mu Herefordshire mbyoka yi li muunininginino wa Engaland, oya li ya thigwa yaa na omalusheno konima sho oosasiona ndhoka dha gumwa kefundja ndika odha patwa manga omomeya nuututo.Omuprima gwa Britain Gordon Brown okwa tseyitha ngeyi kutya epangelo otali ka talulula oshinima shefundja nokutala kombinga yaashoka sha hanagulwa opo kutya gamenwe iilongitho yopamakwatathano opo efundja kaa li tsikile nokuyi hanagulapo.Pethimbo lyetalelopo lye koshitopolwa sha Gloucestershire, Brown okwa tseyitha wo kutya oshimaliwa shokukwatha muupyakadhi wefundja otashi ka gwedhelwa nosho wo shokugamenenapo komunkulofuta moshilongo ashihe.Oshikungulu shomvula shoka sha kala nokudhenga iitopolwa yimwe hoka omathimbo ga zi ko, osha etitha aantu oyendji ya tembuthwe pomahala gawo, okuguma unene iiyendjitho nosho wo egandjo lyomeya.Omahangano omakwashilipaleki oga popi ngeyi kutya oshinima shika otashi ka pula oopaunda oomiliyuna omathele.Ehangano li na sha nOmidhingoloko mu Britain olya londodha ngeyi kutya otashi vulika omeya ga ka londe sigo opondondo yopombanda lela.Olya gandja wo omikanda dhomalondodho dhi li hamano kombinga yefundja ndika moshilongo shoka.Ehangano tali popi ishewe ngeyi kutya olya tsa unene omuthindo kiilongo yokuuninginino hoka omulonga gwa Thames na Severn dha udha komufwanya nodhi li pondondo ya nyika oshiponga noonkondo.Aakonakoni yonkaloyombepo hoka, oya popi kutya inaku tegelelwa naanaa omvula onene sigo komatango gohela, shoka tashi ulike kutya otaku ka kala natango ompumbwe yomeya nomalusheno, ehangano tali popi ngaaka.”Onkalo otayi monika ya kilikita pethimbo ndika.Omupya omunene, uupyakadhi mbuka okwa tegelelwa tau tsikile,” omugandjimulombo gwehangano ndika Joe Giacomelli ta popi.Ta ti aantu ayehe mboka ye li momahala ga nyika efundja otaya pewa omayele opo ya tameke okwiinyenga ya uka komahala ngoka ga londa.Omahala ngoka ga kala haga longitha unene iuyenditho yomashina gokolutenda nosho wo oombesa, oya kalekwa manga omolwomeya ngoka ga londa noonkondo hoka.Nampa-AP

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News