Dr.Nujoma a pewa Ombandi onene yIipumbu

Dr.Nujoma a pewa Ombandi onene yIipumbu

O MUPRESIDENDE omukulu gwa Namibia, He yOshigwana, Omundohotola Sam Shafiishuna Nujoma mOlyomakaya ga zi ko okwa mono Epapa enene lyOpombanda lyOmukwaniilwa gwUukwambi kwali Iipumbu yaShilongo, e li pewa kElenga enene lyUukwambi tatekulu Herman Ndilimani Iipumbu pethimbo lyoshituthi shokudhimbulukwa omimvo 25 dhEkalepo lyOseko yOpomanda yIipumbu mOshakati.

Esiku olyo tuu ndyoka olya li wo esiku lyokutsakanena kwaalongwa aakulu naape mOseko ndjoka. Aalongwa yamwe yopethimbo ndika mwIipumbu moka nosho wo mboka aakulu, aalongisikola naakwashigwana yalwe moshitopolwa nosho tuu mwa kwatelwa Aawiliki yOpapolotika, yOpamuthigululwalako noyOongeleki, yamwe yomuyo oya pelwe oombandi dhomasindano miilonga yawo yesiku kehe nosho wo momailongo gawo nomuunongo woomusiki.Oshituthi, shoka sha li sha popithwa komupopi a simana Omundohotola Nujoma, osha li sha wilikwa komulongwa omukulu mOseko yIipumbu moka tate Erago Tadeus Erago nosha li wo sha popithwa kOmunashipundi gwOkomitiye ndjoka ya longekidha oshituthi shika ashihe Pius Uusiku, Gavena yOshitopolwa sha Shana Klemens Kashuupulwa, Gavena yOshitopolwa sha Hangwena Usko Nghaamwa, kElenga enene Iipumbu, kOmukuluntusikola gwOseko yIipumbu tate Lukas Tobias, kOmukuluntu gwewilikosikola lyIipumbu tate Peter Shituula nosho wo kuyalwe.Meme Kristina Iiyambula oye a eta po okateyo taka tanga He yOshigwana.Oministeli yOpevi yAaniilonga nOnkalonawa tate Peter Iilonga naye wo omo a li moshiithanene shoka nokwa pewa wo ombandi yewiliko ewanawa nuupendafule.Konima sho a pewa ombandi ye ngeyi, He yOshigwana okwa popi nokulombwela ayehe mboka ya li po kutya muuyuni auhe ohamu simanekwa aantu mboka ya lwila iilongo yawo noshowo ongushu yiilongo yawo nomauthemba gawo.Ta pandula sho a hiywa opo e ye a popithe oshituthi shokudhimbulukwa oomvula 25 dhOseko yOpombanda yIipumbu.Ta pandula wo sho a pelwa mo Epapa enene, ano Ombandi onenenene yOmukwaniilwa gwUukwambi Iipumbu yaShilongo.Ta ti Omukwaniilwa Iipumbu ya Shilongo gumwe gwomomapendafule ga Namibia ngoka a ulikila omukolonyeki kutya ye ita ndonyoka nande esiku limwe.Omundohotola Nujoma ta ti kutya esiku Omukwaniilwa Iipumbu ya Shilongo a kwatwa, okwa lombwela aakwati ye kutya nonande taye mu kwata po ngawo noku mu kutha mOmbala ye oohiinina taye ya shito ye ya tse oshiti.”Oohinina osho twe ya shili, ndele aakolonyeki mboka tatu ya tsu oshiti nokumangulula oshilongo shetu,” He yOshigwana Nujoma ta popi ngaaka.Ta lombwele aanasikola yi ilonge nawa, ya kale taya vulika nokulandula moompadhi dhaaleli yawo yOoipumbu mboka nosho tuu nelalakano lyokutunga nokuyambula po oshilongo shawo.”Ilongeni iilongwa yopaunongononi, oshoka oyo naanaa tayi ku pe ontseyo nuunongo auhe wokuhumitha komeho oshilongo shoye.Uukolwe, enwo lyomalovu, lyomakaya nosho tuu iingangamithi yilwe iinima itayi tungu oshigwana.Okuhavulika kaakuluntu moshilongo nosho tuu, oshinima wo itashi tungu oshigwana, onkee shigwana shokomongula idhilika iinima mbyoka nowiitule metungopo neyambulopo lyoshilongo noshigwana shoye,” Nujoma ta ti popi nokukumagidha oshigwana shokomongula.Okwe shi indile pamwe naalongisikola noongunduwiliki dhOosikola kutya kwiitulwe mo nawa melongo lyomunona opo Namibia a kale e na aantu ya longwa mboka taya vulu okuyambula po oshilongo miinima yi ili noyi ili.Aalongwa yamwe yopethimbo ndika mwIipumbu moka nosho wo mboka aakulu, aalongisikola naakwashigwana yalwe moshitopolwa nosho tuu mwa kwatelwa Aawiliki yOpapolotika, yOpamuthigululwalako noyOongeleki, yamwe yomuyo oya pelwe oombandi dhomasindano miilonga yawo yesiku kehe nosho wo momailongo gawo nomuunongo woomusiki.Oshituthi, shoka sha li sha popithwa komupopi a simana Omundohotola Nujoma, osha li sha wilikwa komulongwa omukulu mOseko yIipumbu moka tate Erago Tadeus Erago nosha li wo sha popithwa kOmunashipundi gwOkomitiye ndjoka ya longekidha oshituthi shika ashihe Pius Uusiku, Gavena yOshitopolwa sha Shana Klemens Kashuupulwa, Gavena yOshitopolwa sha Hangwena Usko Nghaamwa, kElenga enene Iipumbu, kOmukuluntusikola gwOseko yIipumbu tate Lukas Tobias, kOmukuluntu gwewilikosikola lyIipumbu tate Peter Shituula nosho wo kuyalwe.Meme Kristina Iiyambula oye a eta po okateyo taka tanga He yOshigwana.Oministeli yOpevi yAaniilonga nOnkalonawa tate Peter Iilonga naye wo omo a li moshiithanene shoka nokwa pewa wo ombandi yewiliko ewanawa nuupendafule.Konima sho a pewa ombandi ye ngeyi, He yOshigwana okwa popi nokulombwela ayehe mboka ya li po kutya muuyuni auhe ohamu simanekwa aantu mboka ya lwila iilongo yawo noshowo ongushu yiilongo yawo nomauthemba gawo.Ta pandula sho a hiywa opo e ye a popithe oshituthi shokudhimbulukwa oomvula 25 dhOseko yOpombanda yIipumbu.Ta pandula wo sho a pelwa mo Epapa enene, ano Ombandi onenenene yOmukwaniilwa gwUukwambi Iipumbu yaShilongo.Ta ti Omukwaniilwa Iipumbu ya Shilongo gumwe gwomomapendafule ga Namibia ngoka a ulikila omukolonyeki kutya ye ita ndonyoka nande esiku limwe.Omundohotola Nujoma ta ti kutya esiku Omukwaniilwa Iipumbu ya Shilongo a kwatwa, okwa lombwela aakwati ye kutya nonande taye mu kwata po ngawo noku mu kutha mOmbala ye oohiinina taye ya shito ye ya tse oshiti.”Oohinina osho twe ya shili, ndele aakolonyeki mboka tatu ya tsu oshiti nokumangulula oshilongo shetu,” He yOshigwana Nujoma ta popi ngaaka.Ta lombwele aanasikola yi ilonge nawa, ya kale taya vulika nokulandula moompadhi dhaaleli yawo yOoipumbu mboka nosho tuu nelalakano lyokutunga nokuyambula po oshilongo shawo.”Ilongeni iilongwa yopaunongononi, oshoka oyo naanaa tayi ku pe ontseyo nuunongo auhe wokuhumitha komeho oshilongo shoye.Uukolwe, enwo lyomalovu, lyomakaya nosho tuu iingangamithi yilwe iinima itayi tungu oshigwana.Okuhavulika kaakuluntu moshilongo nosho tuu, oshinima wo itashi tungu oshigwana, onkee shigwana shokomongula idhilika iinima mbyoka nowiitule metungopo neyambulopo lyoshilongo noshigwana shoye,” Nujoma ta ti popi nokukumagidha oshigwana shokomongula.Okwe shi indile pamwe naalongisikola noongunduwiliki dhOosikola kutya kwiitulwe mo nawa melongo lyomunona opo Namibia a kale e na aantu ya longwa mboka taya vulu okuyambula po oshilongo miinima yi ili noyi ili.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News