Afrika oku na ompumbwe yomeya gokunwa ga yela

Afrika oku na ompumbwe yomeya gokunwa ga yela

MEXICO CITY – Oshikukuta, oluhepo, iita nekoko lyaantu mboka ya hala okukala moondoolopa, otayi nanitha nondatu omapangelo giilongo ya Afrika mokugandja omeya ga yogoka kaantu, Aanambelewa yIigwanahangano osho ya popi mOsoondaha.

Iigwahangano oya popi kutya kakele ashike ka Uganda na South Afrika, iilyo yilwe ya Afrika lyomutenya otayi ndopa okugwanitha po elombwelo lyIigwanahangano kutya oku ka thika komumvo 2015, kehe oshilongo nashi kale sha kutha ko oshipambu oshinene komwaalu gwaantu mboka kaye na uundjugo wa yogoka nomeya gokunwa ga yela. Pethimbo ndika, Aafrika ye li oomiliyuna omathele gatatu oye na ompumbwe yomeya gokunwa ga yela omange ye li oomiliyuna 313 kaye na omahala gokwiikwathela.Afrika alihe oli na aantu taku tengenekwa ye li poomiliyuna omathele gahetatu.”Otwa pumbwa omapungulo,” Omukuluntuwiliki gwOprograma yi na sha nOmatulilo gaantu yIigwanahangano, Anna Kajumulo Tibaujuku, osho a popi, poshigongi oshitine shOmeya shOpaigwana mu Mexico oshiwike shika.Iigwanahangano oya tseyitha kutya oshimaliwa shOondola oomiliyuna omayuvi gatatu omathele gane nomulongo, sha zi kOmbaanga yOmayambulopo yAafrika otashi ka longithwa mooproyeka dhokugandja omeya moondoolopa mu Afrika muule woomvula ntano twa thinda.Nande ongaaka, omunambelewa gwIigwanahangano Kalyana Ray, okwa ti natango oshimaliwa shika ina shi gwana okukandulapo ompumbwe yomeya mu Afrika.Ta ti, Afrika ota ku tengenekwa a pumbwa oshimaliwa shi li pokati kOondola oobiliona 93 noobiliona 186, opo a kandulepo omukundu gwompumbwe yomeya.Iilongo yAafrika lyUuzilo, mwa kwatelwa Kenya na Somalia – otayi mono iihuna koshikukuta naaniilonga yomahangano omakwatheli oye na uumbanda kutya aantu omayuvi otaya ka sa kondjala.Ray okwa ti oshikukuta niita, ohayi dhigupike Omapangelo mokugandja omakwatho kaantu yago.”Aantu ohaya tameke okwiinyenga molwashoka itaya vulu okwiikwatha nenge iimuna yawo,” Ray ta popi ngaaka.Etale enene lya Lake Victoria, ndyoka olyo olutu olunene lwomeya mu Afrika alihe, omwa ya oobakiteli sho aantu ya ka tunga oombashu dhawo moondoolopa ndhoka dhi li pooha nalyo.- Nampa-ReutersPethimbo ndika, Aafrika ye li oomiliyuna omathele gatatu oye na ompumbwe yomeya gokunwa ga yela omange ye li oomiliyuna 313 kaye na omahala gokwiikwathela.Afrika alihe oli na aantu taku tengenekwa ye li poomiliyuna omathele gahetatu.”Otwa pumbwa omapungulo,” Omukuluntuwiliki gwOprograma yi na sha nOmatulilo gaantu yIigwanahangano, Anna Kajumulo Tibaujuku, osho a popi, poshigongi oshitine shOmeya shOpaigwana mu Mexico oshiwike shika.Iigwanahangano oya tseyitha kutya oshimaliwa shOondola oomiliyuna omayuvi gatatu omathele gane nomulongo, sha zi kOmbaanga yOmayambulopo yAafrika otashi ka longithwa mooproyeka dhokugandja omeya moondoolopa mu Afrika muule woomvula ntano twa thinda.Nande ongaaka, omunambelewa gwIigwanahangano Kalyana Ray, okwa ti natango oshimaliwa shika ina shi gwana okukandulapo ompumbwe yomeya mu Afrika.Ta ti, Afrika ota ku tengenekwa a pumbwa oshimaliwa shi li pokati kOondola oobiliona 93 noobiliona 186, opo a kandulepo omukundu gwompumbwe yomeya.Iilongo yAafrika lyUuzilo, mwa kwatelwa Kenya na Somalia – otayi mono iihuna koshikukuta naaniilonga yomahangano omakwatheli oye na uumbanda kutya aantu omayuvi otaya ka sa kondjala.Ray okwa ti oshikukuta niita, ohayi dhigupike Omapangelo mokugandja omakwatho kaantu yago.”Aantu ohaya tameke okwiinyenga molwashoka itaya vulu okwiikwatha nenge iimuna yawo,” Ray ta popi ngaaka.Etale enene lya Lake Victoria, ndyoka olyo olutu olunene lwomeya mu Afrika alihe, omwa ya oobakiteli sho aantu ya ka tunga oombashu dhawo moondoolopa ndhoka dhi li pooha nalyo.- Nampa-Reuters

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News