Aayugi ya yuga oshimaliwa po Brackwater

Aayugi ya yuga oshimaliwa po Brackwater

O ONAKUHOKANATHANA yaali mboka haya kala pegumbo limwe li li poBrackwater pondje ya Venduka oya ningi iihakanwa ya hugunina omasiku omatalala konima sho ya yugwa iinima kumwe yongushu yoondola/N$290 000.

Opolisi oya lopota ngeyi kutya aalumentu yomwaalu gwontumba oya teya nokuya megumbo lya Philip Ford nokumulukadhi gwe sha ningwa mokati kuusiku. Omulumentu gumwe okwa ulike Ford nondjembo momutse omanga yalwe taya thiminike ya pewe iipatululo lyuupungulilo wiimaliwa.Ooyene yegumbo mboka yaali oya li ya thiminikwa ya lale polupanda nokwiisiikila ekumbatha omanga aayugi taya fadhukapo niinima ngaashi ookompiutera ndatu, ombistoli yo .22 revolver, ohauto yolwaala lwoshingoli yoKia, ohautu yilwe, uunekelesa, omalyenge niinima yilwe.Opolisi oya lopota ngeyi kutya kapu na ngoka a tulwa miipandeko sigo opethimbo oshinyolwa shika tashi y koshinyanyangidho.*Omulumentu gulwe gwomimvo 36 gwomukunda gumwe mOngandjera moshitopolwa sha Omusati okwa hupu moshiponokela konima sho a ponokelwa nekata.Japhet Shikongo oku li monkalo tayi nuwa omeya moshipangelo shopashitopolwa mOkahao moka ta mono epango kiilalo yekata ndyoka a ponokelwa nalyo.Omunamimvo 45 okwa tulwa miipandeko shi na sha noshiponokela shoka sha thigi Shikongo niinkesha yokutetagulwa nomakatana konyala molutu lwe a luhe.Omulumentu gumwe okwa ulike Ford nondjembo momutse omanga yalwe taya thiminike ya pewe iipatululo lyuupungulilo wiimaliwa.Ooyene yegumbo mboka yaali oya li ya thiminikwa ya lale polupanda nokwiisiikila ekumbatha omanga aayugi taya fadhukapo niinima ngaashi ookompiutera ndatu, ombistoli yo .22 revolver, ohauto yolwaala lwoshingoli yoKia, ohautu yilwe, uunekelesa, omalyenge niinima yilwe.Opolisi oya lopota ngeyi kutya kapu na ngoka a tulwa miipandeko sigo opethimbo oshinyolwa shika tashi y koshinyanyangidho.*Omulumentu gulwe gwomimvo 36 gwomukunda gumwe mOngandjera moshitopolwa sha Omusati okwa hupu moshiponokela konima sho a ponokelwa nekata.Japhet Shikongo oku li monkalo tayi nuwa omeya moshipangelo shopashitopolwa mOkahao moka ta mono epango kiilalo yekata ndyoka a ponokelwa nalyo.Omunamimvo 45 okwa tulwa miipandeko shi na sha noshiponokela shoka sha thigi Shikongo niinkesha yokutetagulwa nomakatana konyala molutu lwe a luhe.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News