Aayugi ya dhenga tatekulu gwomimvo 81

Aayugi ya dhenga tatekulu gwomimvo 81

O MULUPE gwomusamane gwomimvo 81 okwa taambelwa moshipangelo pOtavi konima sho a dhengwa nongola pethimbo lyeyugo mOlyomakaya ga zi ko.

Otaku hokololwa ngeyi kutya aalumentu yaali ya zala nawa paundjendele oya yi megumbo lyaakulupe mboka ya homata oongola, osulufu nekuya. Konima aniwa sho ya dhenge tatekulu nguka noongola oye mu manga pamwe nomukulukadhi gwe etaya pula ya pewe ooshapi dhuupungulilo.Oya putulula nee oshiketha shuupungulilo etaya ya ka mo okshimaliwa shoondola/N$3 000 koomuma.Kapu na ngoka a tulwa miipandeko sigo opethimbo oshinyolwa shika tashi yi koshinyanyangitho.Pethimbo ndika omukulupe nguka ota mono epango moshipangelo shepangelo mOtavi.*Moses Meson gwomimvo 22 okwa si pethimbo a li ta taaguluka opate poRehoboth mEtine lya zi ko.Okwa lyatwa kohauto esiku ndyoka.Opolisi oya hokolola ngeyi kutya Meson okwa li ta taaguluka opate u uka kohauto yilwe ndjoka ya li ya thikama handiyaka yopate pethimbo ndyoka.Oshiponga shika osha ningilwa mondjila onene pokati ka Rehoboth na Kalkrand.*Opolisi poTsandi ota patulula epeko lyokuholeka etegelelo nokukweekelahi okanona.Otaku hokololwa kutya omukiintu gwomimvo 27 okwa vala okanona e teka dhipaga omanga ine ka dhingila monailona ndjoka ak ekelahi miihwa.Okanona hoka kokakadhona oka valwa momasiku 12 ga Januali nuumvo.Omukiintu nguka okwa holoka nale mOmpangu ya Mengestrata pOkahao mOmaandaha.*Omulumentu gwomimvo 39 okwa kwatwa nokutulwa miipandeko sho a adhika nombistoli niikuti pwaana uuthemba.Omulumentu ngoka edhina lye inali tumbulwa mpaka okwa kwatelwa pomukunda Omwoongowelao moshitopolwa sha Ohangwena mEtine lya zi ko.Okwa holoka lwatango mOmpangu ya Mengestrata pEenhana mEtinano lya zi ko.*Omukwashigwana gumwe pomukunda Ombwata moshitopolwa sha Ohangwena okwa si konima sho a lyatwa kohauto ongula yEtitano lya zi ko.Karina Martina gwomimvo 38 opo owala a sila mpoka.Opolisi oya popi ngeyi kutya otayi konakona oshipotha sheshipago lyaashi lyoshiningilawina.Konima aniwa sho ya dhenge tatekulu nguka noongola oye mu manga pamwe nomukulukadhi gwe etaya pula ya pewe ooshapi dhuupungulilo.Oya putulula nee oshiketha shuupungulilo etaya ya ka mo okshimaliwa shoondola/N$3 000 koomuma.Kapu na ngoka a tulwa miipandeko sigo opethimbo oshinyolwa shika tashi yi koshinyanyangitho.Pethimbo ndika omukulupe nguka ota mono epango moshipangelo shepangelo mOtavi.*Moses Meson gwomimvo 22 okwa si pethimbo a li ta taaguluka opate poRehoboth mEtine lya zi ko.Okwa lyatwa kohauto esiku ndyoka.Opolisi oya hokolola ngeyi kutya Meson okwa li ta taaguluka opate u uka kohauto yilwe ndjoka ya li ya thikama handiyaka yopate pethimbo ndyoka.Oshiponga shika osha ningilwa mondjila onene pokati ka Rehoboth na Kalkrand.*Opolisi poTsandi ota patulula epeko lyokuholeka etegelelo nokukweekelahi okanona.Otaku hokololwa kutya omukiintu gwomimvo 27 okwa vala okanona e teka dhipaga omanga ine ka dhingila monailona ndjoka ak ekelahi miihwa.Okanona hoka kokakadhona oka valwa momasiku 12 ga Januali nuumvo.Omukiintu nguka okwa holoka nale mOmpangu ya Mengestrata pOkahao mOmaandaha.*Omulumentu gwomimvo 39 okwa kwatwa nokutulwa miipandeko sho a adhika nombistoli niikuti pwaana uuthemba.Omulumentu ngoka edhina lye inali tumbulwa mpaka okwa kwatelwa pomukunda Omwoongowelao moshitopolwa sha Ohangwena mEtine lya zi ko.Okwa holoka lwatango mOmpangu ya Mengestrata pEenhana mEtinano lya zi ko.*Omukwashigwana gumwe pomukunda Ombwata moshitopolwa sha Ohangwena okwa si konima sho a lyatwa kohauto ongula yEtitano lya zi ko.Karina Martina gwomimvo 38 opo owala a sila mpoka.Opolisi oya popi ngeyi kutya otayi konakona oshipotha sheshipago lyaashi lyoshiningilawina.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News