Aawiliki yOkomisi yekoraputo kaye shiwike

Aawiliki yOkomisi yekoraputo kaye shiwike

I ILYO yimwe yoongundu dhompilameno mOmutumba gwOpashigwana, oyi ikwata aantu yaali mboka ya ningwa aawiliki yOkomisi yekoraputo.

Mboka ya popi kutya oyi ikwata aantu mbaka otaya ti kutya yo oya mona ashike OoCV dhawo okutala ngele Mengestrata Paulus Noah nOmupeha gwe Erna va der Merwe, otaya vulu tuu okupewa oopoosa ndhika. Noah oye Omukuluntuwiliki gwOkomisi ndjika omanga Van der Merwe e li omupeha gwe.Iiwike iya li ya piti po, Omuprimaminista Nahas Angula okwa li a tseyitha kutya Noah na Van Der Merwe oya pewa oopoosa ndhika.Maantu mboka ya ningi omaindilo, kapwa li aniwa oyendji ya gwana okupewa oopoosa ndhika.Metiyali lyoshiwike shika, Tsudao Gurirab gwo Congress of Democrats (CoD), okwa popi kutya oveta ndjoka ya totitha po Okomisi ndjika nayi lundululwe, opo aahogololwa ya ulikilwe Omutumba gwOpashigwana yi tale ngele otaya opalele tuu oopoosa ndhika.Ta ti, omuntu ngele oku na iilonga yatya ngaaka, oku na okukala a yela, a simanekwa nokwiinekelwa koshigwana.Omuwiliki gwongundu yo Republican Party (RP) Henk Mudge, naye ke wete shu uka nosha opala okuzimina euliko lya Noah na Van der Merwe, inaya ulikilwa manga oshigwana.Okwa ti mOoCV dhawo kamu na sha tashi ulike kutya iilonga mbika itaye ke yi vula, ihe oya li ngaa ngeno ye na okufalwa komeho gwomutumba gwOpashigwana ya talike molwashoka, oopoosa ndhika oonene noonkondo.Ominista yAagundjuka nOmaudhano, John Mutorwa, oye awike a li a ningi eindilo kutya Noah na Van der Merwe naya pewe iilonga yawo mbika pambelewa meendelelo mngashi tashi vulika.Ta ti, molwashoka mbaka oyo aawiliki yotano yOkomisi ndjika, okwa li nale kwa tegelelwa pu ka kale omakwatakwato kombinga yawo.”Ihe ondi wete kutya natu ya pe ompito.Ohatu kala ashike aluhe twa tila iinima katu yi shi,” Mutorwa ta popi ishewe ngaaka.Minista Mutorwa okwa li ta yambidhidha euliko lyaanambelewa mboka yaali okupewa oonkantu oonene mokomisi ndjika.Noah oye Omukuluntuwiliki gwOkomisi ndjika omanga Van der Merwe e li omupeha gwe.Iiwike iya li ya piti po, Omuprimaminista Nahas Angula okwa li a tseyitha kutya Noah na Van Der Merwe oya pewa oopoosa ndhika.Maantu mboka ya ningi omaindilo, kapwa li aniwa oyendji ya gwana okupewa oopoosa ndhika.Metiyali lyoshiwike shika, Tsudao Gurirab gwo Congress of Democrats (CoD), okwa popi kutya oveta ndjoka ya totitha po Okomisi ndjika nayi lundululwe, opo aahogololwa ya ulikilwe Omutumba gwOpashigwana yi tale ngele otaya opalele tuu oopoosa ndhika.Ta ti, omuntu ngele oku na iilonga yatya ngaaka, oku na okukala a yela, a simanekwa nokwiinekelwa koshigwana.Omuwiliki gwongundu yo Republican Party (RP) Henk Mudge, naye ke wete shu uka nosha opala okuzimina euliko lya Noah na Van der Merwe, inaya ulikilwa manga oshigwana.Okwa ti mOoCV dhawo kamu na sha tashi ulike kutya iilonga mbika itaye ke yi vula, ihe oya li ngaa ngeno ye na okufalwa komeho gwomutumba gwOpashigwana ya talike molwashoka, oopoosa ndhika oonene noonkondo.Ominista yAagundjuka nOmaudhano, John Mutorwa, oye awike a li a ningi eindilo kutya Noah na Van der Merwe naya pewe iilonga yawo mbika pambelewa meendelelo mngashi tashi vulika.Ta ti, molwashoka mbaka oyo aawiliki yotano yOkomisi ndjika, okwa li nale kwa tegelelwa pu ka kale omakwatakwato kombinga yawo.”Ihe ondi wete kutya natu ya pe ompito.Ohatu kala ashike aluhe twa tila iinima katu yi shi,” Mutorwa ta popi ishewe ngaaka.Minista Mutorwa okwa li ta yambidhidha euliko lyaanambelewa mboka yaali okupewa oonkantu oonene mokomisi ndjika.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News