Aaopaleki mOshakati ya nyenyetela Aawiliki yawo

Aaopaleki mOshakati ya nyenyetela Aawiliki yawo

O MASIKU ga ziko Aaopaleki mOshipangelo shEpangelo sha Shakati oya ningile ekanka lyoowili dhontumba taya nyenyetele Omukuluntu gwawo Ben Iifugula kutya oya tindilwa ohauto yokuya kefumviko lya mukwawo nakusa meme Hendrina Simon kOngandjera.

Meme Hendrina, ngoka a li gumwe gwomAaopaleki mOshipangelo shEpangelo sha Shakati okwa manene oondjenda dhe omasiku ga zi ko mOshipangelo shEpangelo sha Shakati nokwa fumvikwa komukunda gwawo kOngandjera. Aaniilonga nee pamwe naye mbaka mOshipangelo shEpangelo sha Shakati, oya li ya hala ye ke mu thindikile, ashike aniwa oya tindilwa ohauto yEpangelo yi ya fale, ngashi ngaa hashi ningilwa yalwe mOshipangelo tuu moka.Aaopaleki mbaka oya nyenyetele nokugandja nee uusama komukuluntu gwawo Iifugula, kutya ote ya ningi nayi, ite ya sile oshimpwiyu ngashi yalwe haya silwa oshimpwiyu kAakuluntu yIikondo yawo.Aaniilonga mbaka oya kala nee nokunyenyetela wo Elelo lyOshipangelo ndjoka ka li na nenge kali gandja iihauto kaaniilonga yalyo uuna pwa holoka omaupyakadhi ngaa ngaka.Taya ti kutya halo lwotango tapu holoka uupyakadhi wiiyenditho itayi gandjwa kaaniilonga uuna pwa holoka omaupyakadhi goludhi nduka lwomaso nomafumviko.Ohashi ningwa olundji, na ohashi ningilwa ashike yalwe, unene tuu Aaopaleki, omanga aaniilonga yalwe haya ningilwa omauwanawa ogendji.Yamwe otaya ti kutya aniwa ohauto opo ya li ashike aniwa kapwa li omuhingi.Oya li aniwa tayi pewa omuhingi gumwe, ashike Aakuluntu oya ti kutya ngoka ite yi pewa, shapo napu monike omuhingi gumwe, ngoka aniwa nee a fa ina monika.Ifugula okwa uvaneka kutya oshinima shoka ote ke shi konaakona nokutala kutya otashi vulu okuwapalekwa ngiini.Aaniilonga nee pamwe naye mbaka mOshipangelo shEpangelo sha Shakati, oya li ya hala ye ke mu thindikile, ashike aniwa oya tindilwa ohauto yEpangelo yi ya fale, ngashi ngaa hashi ningilwa yalwe mOshipangelo tuu moka.Aaopaleki mbaka oya nyenyetele nokugandja nee uusama komukuluntu gwawo Iifugula, kutya ote ya ningi nayi, ite ya sile oshimpwiyu ngashi yalwe haya silwa oshimpwiyu kAakuluntu yIikondo yawo.Aaniilonga mbaka oya kala nee nokunyenyetela wo Elelo lyOshipangelo ndjoka ka li na nenge kali gandja iihauto kaaniilonga yalyo uuna pwa holoka omaupyakadhi ngaa ngaka.Taya ti kutya halo lwotango tapu holoka uupyakadhi wiiyenditho itayi gandjwa kaaniilonga uuna pwa holoka omaupyakadhi goludhi nduka lwomaso nomafumviko.Ohashi ningwa olundji, na ohashi ningilwa ashike yalwe, unene tuu Aaopaleki, omanga aaniilonga yalwe haya ningilwa omauwanawa ogendji.Yamwe otaya ti kutya aniwa ohauto opo ya li ashike aniwa kapwa li omuhingi.Oya li aniwa tayi pewa omuhingi gumwe, ashike Aakuluntu oya ti kutya ngoka ite yi pewa, shapo napu monike omuhingi gumwe, ngoka aniwa nee a fa ina monika.Ifugula okwa uvaneka kutya oshinima shoka ote ke shi konaakona nokutala kutya otashi vulu okuwapalekwa ngiini.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News