Aanuutekisa inamu londeka we mwa pitilila

Aanuutekisa inamu londeka we mwa pitilila

A AKALIMO yamwe mOshakati oye yile kOshifo shika taya nyenyeta kutya opwa dhidhilikwa Ootekisa dhimwe tadhi londeke dha pitilila unene, unene tuu ndhoka hadhi londeke uunona uushona wOsikola okuza kOshakati nomomudhingoloko okuya posikola ya Kandjengedi nokOngwediva.

Opwa konekwa Otekisa yimwe, yonomola twe yi etelwa koonakunyenyeta, ndjoka unene oyo ya monika hayi londeke uunona uushona sha pitilila unene. Tashi vulika e wu londeke mo wa pitila puuhetatu pethimbo limwe.”Ngele Otekisa yatya ngawo oya mono oshiponga, yi idhenge nande omumwe nohauto onkwawo, ngashi hashi ningwa moopate dhetu ethimbo kehe, itapu kana ngaa oomwenyo dhuunona oundji mpoka? Nakunyenyeta ta pula ngawo nokugwedha po ta indile kOpolisi yi konaakone nawa oshinima shika, unene tuu ongula onene sho ootekisa tadhi helulile aanona pOosikola, unene tuu pu Kandjengedi mpoka noshowo pOosikola dhaanona mOngwediva.Nakunyenyeta ta ti wo kutya naavali mboka hamu tumu uunona weni okuza kOshakati wa thinda kOsikola ya Kandjengedi nenge kOongwediva hoka, omu kala hamu wu pula kutya mOotekisa ohau londo mo wu li ungapi naanaa, opu mu lombwele aanuutekisa, mboka mwa ninga nawo euvathano, kutya inaya londeka we uunona oundjiwundji pethimbo limwe, osha nika oshiponga.Metitano lya zi ko, sho a egulula pambelewa Oombelewa dha NATIS pElyambala mOngwediva, Oministeli yIilonga, Omaenditho nOmakwatakanithokumwe Joel Kaapanda, okwa ninga ekunkililo kaaniihauto unene tuu kaanuutekisa kutya inaya taaguluka we oompango dhomoondjila naangoka te kiimonekitha ondjo moshinima shika otaka mona egeelo lye mu gwana.Minista Kaapanda ta gandja wo elombwelo ku Komanda gwOpolisi mOshitopolwa sha Shana Komufala gwOpevi gwOpolisi Ndahangwapo Kashihakumwa, a katukile oonakuyona oompango dhomoondjila mboka oonkatu dha kwata miiti.Oonakunyenyetela oshinima shokulondeka uunona sha pitilila, otaya indile nee kuKomufala gwOpevi gwOpolidi Kashihakumwa a tume Oosipitikopa ye pOosikola mpoka, ya tale ootekisa ndhoka tadhi londeke aanona sha pitilila.Tashi vulika e wu londeke mo wa pitila puuhetatu pethimbo limwe.”Ngele Otekisa yatya ngawo oya mono oshiponga, yi idhenge nande omumwe nohauto onkwawo, ngashi hashi ningwa moopate dhetu ethimbo kehe, itapu kana ngaa oomwenyo dhuunona oundji mpoka? Nakunyenyeta ta pula ngawo nokugwedha po ta indile kOpolisi yi konaakone nawa oshinima shika, unene tuu ongula onene sho ootekisa tadhi helulile aanona pOosikola, unene tuu pu Kandjengedi mpoka noshowo pOosikola dhaanona mOngwediva.Nakunyenyeta ta ti wo kutya naavali mboka hamu tumu uunona weni okuza kOshakati wa thinda kOsikola ya Kandjengedi nenge kOongwediva hoka, omu kala hamu wu pula kutya mOotekisa ohau londo mo wu li ungapi naanaa, opu mu lombwele aanuutekisa, mboka mwa ninga nawo euvathano, kutya inaya londeka we uunona oundjiwundji pethimbo limwe, osha nika oshiponga.Metitano lya zi ko, sho a egulula pambelewa Oombelewa dha NATIS pElyambala mOngwediva, Oministeli yIilonga, Omaenditho nOmakwatakanithokumwe Joel Kaapanda, okwa ninga ekunkililo kaaniihauto unene tuu kaanuutekisa kutya inaya taaguluka we oompango dhomoondjila naangoka te kiimonekitha ondjo moshinima shika otaka mona egeelo lye mu gwana.Minista Kaapanda ta gandja wo elombwelo ku Komanda gwOpolisi mOshitopolwa sha Shana Komufala gwOpevi gwOpolisi Ndahangwapo Kashihakumwa, a katukile oonakuyona oompango dhomoondjila mboka oonkatu dha kwata miiti.Oonakunyenyetela oshinima shokulondeka uunona sha pitilila, otaya indile nee kuKomufala gwOpevi gwOpolidi Kashihakumwa a tume Oosipitikopa ye pOosikola mpoka, ya tale ootekisa ndhoka tadhi londeke aanona sha pitilila.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News