Aantu yuumbwa nOohaasa mu Nigeria

Aantu yuumbwa nOohaasa mu Nigeria

O polisi ya Nigeria oyu umbu ooholo dhohaasa nokukwatapo oomeme yamwe ya li taya ningi ehololomadhiladhilo lyopambapila mEtitano lya zi ko, ya hala pu etwe egameno lyiitukimbepo li li nawa.

Oshiwike sha zi ko, Nigeria okwa li moonkali oonene sho aantu ye li 106 ya si moshiponga shondhila ya gu mombepo. Ye li 50 yomaantu mbaka, oya li uunona.Oomeme ye li 200 lwaampoka ya zala iikutu iiluudhe oya li ya gongala moshilandopangelo Lagos, ya ka gandje ombapila yawo yenyenyeto kEpangelo, sho Opolisi yokuhalakanitha aantu ye ya tula pokati.”Otwe ya lombwele kutya tse aakiintu AaNigeria twi ikwata onkalo na otwa tokola okweenda okuya kegumbo lyEpangelo, ihe oya boloka ondjila nokuumba ooholo dhohaasa komeho getu nokonima yetu,” Bola Belgore – ngoka a li gumwe gwomaakiintu mbaka ya li ye li 17 – osho a popi ngaaka.Tango Opolisi oya li ya popi kutya aankiintu mbaka oyu umbwa nooholo dhohaasa, ihe konima yethimbo oya ka gandja ombili.”Otashi vulika ooholo dhomahodhi (dhohaasa) kadha li dhi na okulongithwa, sho osho nee tandi gandjele ombili,” Inspekta omukuluntu mOpolisi Ehindero, ta popi ngaaka.- Nampa-Reuters Aantu yuumbwa nOohaasa mu Nigeria O polisi ya Nigeria oyu umbu ooholo dhohaasa nokukwatapo oomeme yamwe ya li taya ningi ehololomadhiladhilo lyopambapila mEtitano lya zi ko, ya hala pu etwe egameno lyiitukimbepo li li nawa.Oshiwike sha zi ko, Nigeria okwa li moonkali oonene sho aantu ye li 106 ya si moshiponga shondhila ya gu mombepo.Ye li 50 yomaantu mbaka, oya li uunona.Oomeme ye li 200 lwaampoka ya zala iikutu iiluudhe oya li ya gongala moshilandopangelo Lagos, ya ka gandje ombapila yawo yenyenyeto kEpangelo, sho Opolisi yokuhalakanitha aantu ye ya tula pokati.”Otwe ya lombwele kutya tse aakiintu AaNigeria twi ikwata onkalo na otwa tokola okweenda okuya kegumbo lyEpangelo, ihe oya boloka ondjila nokuumba ooholo dhohaasa komeho getu nokonima yetu,” Bola Belgore – ngoka a li gumwe gwomaakiintu mbaka ya li ye li 17 – osho a popi ngaaka.Tango Opolisi oya li ya popi kutya aankiintu mbaka oyu umbwa nooholo dhohaasa, ihe konima yethimbo oya ka gandja ombili.”Otashi vulika ooholo dhomahodhi (dhohaasa) kadha li dhi na okulongithwa, sho osho nee tandi gandjele ombili,” Inspekta omukuluntu mOpolisi Ehindero, ta popi ngaaka.- Nampa-ReutersYe li 50 yomaantu mbaka, oya li uunona.Oomeme ye li 200 lwaampoka ya zala iikutu iiluudhe oya li ya gongala moshilandopangelo Lagos, ya ka gandje ombapila yawo yenyenyeto kEpangelo, sho Opolisi yokuhalakanitha aantu ye ya tula pokati.”Otwe ya lombwele kutya tse aakiintu AaNigeria twi ikwata onkalo na otwa tokola okweenda okuya kegumbo lyEpangelo, ihe oya boloka ondjila nokuumba ooholo dhohaasa komeho getu nokonima yetu,” Bola Belgore – ngoka a li gumwe gwomaakiintu mbaka ya li ye li 17 – osho a popi ngaaka.Tango Opolisi oya li ya popi kutya aankiintu mbaka oyu umbwa nooholo dhohaasa, ihe konima yethimbo oya ka gandja ombili.”Otashi vulika ooholo dhomahodhi (dhohaasa) kadha li dhi na okulongithwa, sho osho nee tandi gandjele ombili,” Inspekta omukuluntu mOpolisi Ehindero, ta popi ngaaka.- Nampa-Reuters Aantu yuumbwa nOohaasa mu Nigeria O polisi ya Nigeria oyu umbu ooholo dhohaasa nokukwatapo oomeme yamwe ya li taya ningi ehololomadhiladhilo lyopambapila mEtitano lya zi ko, ya hala pu etwe egameno lyiitukimbepo li li nawa.Oshiwike sha zi ko, Nigeria okwa li moonkali oonene sho aantu ye li 106 ya si moshiponga shondhila ya gu mombepo.Ye li 50 yomaantu mbaka, oya li uunona.Oomeme ye li 200 lwaampoka ya zala iikutu iiluudhe oya li ya gongala moshilandopangelo Lagos, ya ka gandje ombapila yawo yenyenyeto kEpangelo, sho Opolisi yokuhalakanitha aantu ye ya tula pokati.”Otwe ya lombwele kutya tse aakiintu AaNigeria twi ikwata onkalo na otwa tokola okweenda okuya kegumbo lyEpangelo, ihe oya boloka ondjila nokuumba ooholo dhohaasa komeho getu nokonima yetu,” Bola Belgore – ngoka a li gumwe gwomaakiintu mbaka ya li ye li 17 – osho a popi ngaaka.Tango Opolisi oya li ya popi kutya aankiintu mbaka oyu umbwa nooholo dhohaasa, ihe konima yethimbo oya ka gandja ombili.”Otashi vulika ooholo dhomahodhi (dhohaasa) kadha li dhi na okulongithwa, sho osho nee tandi gandjele ombili,” Inspekta omukuluntu mOpolisi Ehindero, ta popi ngaaka.- Nampa-Reuters

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News