Aantu oyendji oya pewa uumutse, Minista Nghidinua ta ti

Aantu oyendji oya pewa uumutse, Minista Nghidinua ta ti

O MINISTA yIikwameni meme Rosalia Nghidinua okwa ti okutameke mu Novemba Uuministeli we owa gandja uumutse kaantu ye li 50 000 (moshilongo ashihe), uutse womuutse 109 0000 mboka wa kala wa ndumbala mOombelewa dhawo kau wete ooyene.

“Kungame, shika otashi ti kutya ngashiigeyi aantu oyendji moshilongo oye na uumutse,” Minista Nghidinua ta popi ngaaka. Ta ti, ngashiingeyi omikweyo omile ndhoka hadhi kala poombelewa dhokugandja oondokumende dhuukwashigwana wa Namibia, itadhi ka kala po we.Okuza mu Novemba, Uuministeli mbuka owa li wa tumu aaniilonga yawo miitopolwa yi ili noyi ili, ya ka gandja uumutse mbuka kooyene yawo.”Shika ota tu ka tsikila oku shi ninga nomomumvo tagu ya, opo Aanamibia ayehe ya kale ye na uumutse wawo,” Nghidinua ta popi.Minista Nghidinua shika okwe shi popi pethimbo a li ta egulula pambelewa oshituthi shOkrismesa sha li sha ningilwa aakulupe yomomukunda Ombuga ya Amunyoko mUukwambi moshitopolwa sha Shana mEtine lya zi ko.Poshituthi osho tuu shika, Mayola gwondoolopa ya Ngwediva nokuli wo omuunganeki gwongundu yo Swapo moshitopolwa sha Shana, Erastus Uutoni, okwa ningi eindilo kaavali yomomukunda nguka kutya inaya kaleka nande aanona momagumbo omanga ye na okukala taa yi kOsikola.Ta ti, aavali yatya ngaaka otaya piyaganeke onakuyiwa yaanona yawo, onakuyiwa yoshilongo nosho wo yawo yene molwashoka, omunona ngoka ote ke ya kwathela ngele okwa mana Osikola.Uutoni okwa ti ngele mOmbuga ya Amunyoko omu na aavali yatya ngaaka, naya lopotwe ku Kansola gwoshikandjohogololo moka mu na omukunda nguka nenge ku mwene gwomukunda.Ta popi pehala lyaakulupe ooyakwawo, tatekulu Festus Imalwa okwa lombwele aanashituthi kutya aakulupe momukunda gwawo otaya lili uukulupe wawo.Molwashoka aniwa kaye na we oonkondo, yo oya hala okweetelwa osenda yokukwatela pomukunda gawo.Pethimbo ndika, aakulupe momukunda gwawo ohaya ende iinano iile okuya komahala ngashi kOthika nokEkamba ya ka kwate openzela.”Omathimbo gamwe iishana ohayi kala yu udha omeya naakulupe otaya vulu okugwila momeya,” tatekuu Imalwa ta popi ngaaka.Opaati ndjika ya Krismesa, aakulupe mbaka oya li ye yi longekidhilwa kehangano lya Koneka Social Club, palongelokumwe nElelo lyoshitopolwa sha Shana.Ngoloneya gwoshitopolwa sha Shan tate Clemence Kashuupulwa nOmunashipundi gwElelo lyoshilongo shUukwambi elenga ekuluntu Herman Ndilimani Iipumbu, nayo opo wo ya li poshituthi shika.Ta ti, ngashiingeyi omikweyo omile ndhoka hadhi kala poombelewa dhokugandja oondokumende dhuukwashigwana wa Namibia, itadhi ka kala po we.Okuza mu Novemba, Uuministeli mbuka owa li wa tumu aaniilonga yawo miitopolwa yi ili noyi ili, ya ka gandja uumutse mbuka kooyene yawo.”Shika ota tu ka tsikila oku shi ninga nomomumvo tagu ya, opo Aanamibia ayehe ya kale ye na uumutse wawo,” Nghidinua ta popi.Minista Nghidinua shika okwe shi popi pethimbo a li ta egulula pambelewa oshituthi shOkrismesa sha li sha ningilwa aakulupe yomomukunda Ombuga ya Amunyoko mUukwambi moshitopolwa sha Shana mEtine lya zi ko.Poshituthi osho tuu shika, Mayola gwondoolopa ya Ngwediva nokuli wo omuunganeki gwongundu yo Swapo moshitopolwa sha Shana, Erastus Uutoni, okwa ningi eindilo kaavali yomomukunda nguka kutya inaya kaleka nande aanona momagumbo omanga ye na okukala taa yi kOsikola.Ta ti, aavali yatya ngaaka otaya piyaganeke onakuyiwa yaanona yawo, onakuyiwa yoshilongo nosho wo yawo yene molwashoka, omunona ngoka ote ke ya kwathela ngele okwa mana Osikola.Uutoni okwa ti ngele mOmbuga ya Amunyoko omu na aavali yatya ngaaka, naya lopotwe ku Kansola gwoshikandjohogololo moka mu na omukunda nguka nenge ku mwene gwomukunda.Ta popi pehala lyaakulupe ooyakwawo, tatekulu Festus Imalwa okwa lombwele aanashituthi kutya aakulupe momukunda gwawo otaya lili uukulupe wawo.Molwashoka aniwa kaye na we oonkondo, yo oya hala okweetelwa osenda yokukwatela pomukunda gawo.Pethimbo ndika, aakulupe momukunda gwawo ohaya ende iinano iile okuya komahala ngashi kOthika nokEkamba ya ka kwate openzela.”Omathimbo gamwe iishana ohayi kala yu udha omeya naakulupe otaya vulu okugwila momeya,” tatekuu Imalwa ta popi ngaaka.Opaati ndjika ya Krismesa, aakulupe mbaka oya li ye yi longekidhilwa kehangano lya Koneka Social Club, palongelokumwe nElelo lyoshitopolwa sha Shana.Ngoloneya gwoshitopolwa sha Shan tate Clemence Kashuupulwa nOmunashipundi gwElelo lyoshilongo shUukwambi elenga ekuluntu Herman Ndilimani Iipumbu, nayo opo wo ya li poshituthi shika.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News