Aaniilonga ya Namdeb ya holoka mOmpangu kuufuthi wokawe

Aaniilonga ya Namdeb ya holoka mOmpangu kuufuthi wokawe

A ANIILONGA ye li 19 kOmbonge nenge tutye koNamdeb oya holoka mOmpangu ya Mengestrata pOranjemund mOmaandaha, taya tamanekelwa uufuthi nokukala nokawe inaka hongwa.

Aalumentu mboka oya dhitikilwe mEtiyali lyoshiwike sha zi ko konima shoNamdeb a kala nokushomonona onkalo yuufuthi ndjoka ya kala tayi dhumwa hoka. Oya topolwa nee moongundu ndatu.Ongundu yotango yaantu ye li 11 oya kwatela mo nee: Junias Ipumbu gwomimvo 36, Albinus Ndongo gwomimvo 49, Melkisedek Iikela gwomimvo 29, Johaness Lugambo gwomimvo 32, Hurbert Heita gwomimvo 47, Nika Hangala gwomimvo 48, Petrus Kiinge gwomimvo 34, Cyril Aseb gwomimvo 25, Levi Iipumbu gwomimvo 29, Sevelinus Katamba gwomimvo 52, noosho wo Barkias Moongo gwomimvo 48.Oya li ya dhitikwa moshipotha shokukala nomwaalu inagu tseyika gwokawe ina hongwa, noya pewa obooloha yoondola/N$1 000 mu kehe.Mongundu otiyali omu na aalumentu ngaashi; Johaness Nuuyoma gwomimvo 24, Manfred Mukarenge gwomimvo 49, Timoteus Kalyo gwomimvo 33 na Eliaser Areab gwomimvo inadhi tumbulwa.Mboka yane oya dhitikwa moshipotha shuufuthi wokawe nosho wo okukala nokawe ina ka hongwa, noya pewa obooloha yoondola/N$2 000 mu kehe.Ongundu ontine ya hugunina oyi na nee ngaashi; Josef Hamukoto gwomimvo 39, Justice Iitula gwomimvo 39, Gerson Geingob gwomimvo 34 na Don Bock gwomimvo 24.Kehe gumwe gwomuyo ota ka tamanekelwa uufuthi nosho wo okukala nokawe ina ka hongwa.Mboka oya pewa obooloha yoondola/N$1 000 mu kehe.Iipotha ayihe mbika itatu oya tsilikwa sigo okomasiku 15 gaNovemba omanga taku ningwa omakonakono ga gwedhwa po.Omugandjimulombo gwa Namdeb Hilifa Mbako okwa li a popi kuyele kutya aalumentu mboka oya tulwa mbala momake gOpolisi ya Namibia ndjoka tayi ningi omakonakono kombinga yoshipotha shika.Oonzo odha popi ngeyi kutya aalumentu mboka ayehe oya li haya longele pehala lyedhina MA1 pomina ya Namdeb noye li mosikofa yimwe.Otaku tiwa nee kutya ohaya longelekumwe mokunyongota uumanya (okawe).Molwashoka kwa dhimbululwa oshinima shika, ehala ndyoka olya li lya patwa konyala esiku a li he mEtiyali ndyoka.Mbako ina vula okupopya kutya uumanya ungapi wa yakwa nenge ou na ongushu tayi tengenekelwa poondola ngapi.Okwa popi owala kutya okampani yawo oya gandja uumanya mboka kOpolisi onguumbangi notashi vulika shi ka kwate ethimbo lyontumba omanga inaye u galulilwa okuza kOpolisi.”Aafekelwa oya talika nale ethimbo ele.Uuyelele mboka twa mona otau ti kutya oya kala haya longelekumwe menyongoto lyuumanya mOmina ndjika,” Mbako osho a li a popi ngaaka.Aalumentu ayehe mboka ye li 19 oya kuthwa miilonga pakathimbo, ihe otaya mono oondjambi dhawo komwedhi kehe.Oya topolwa nee moongundu ndatu.Ongundu yotango yaantu ye li 11 oya kwatela mo nee: Junias Ipumbu gwomimvo 36, Albinus Ndongo gwomimvo 49, Melkisedek Iikela gwomimvo 29, Johaness Lugambo gwomimvo 32, Hurbert Heita gwomimvo 47, Nika Hangala gwomimvo 48, Petrus Kiinge gwomimvo 34, Cyril Aseb gwomimvo 25, Levi Iipumbu gwomimvo 29, Sevelinus Katamba gwomimvo 52, noosho wo Barkias Moongo gwomimvo 48.Oya li ya dhitikwa moshipotha shokukala nomwaalu inagu tseyika gwokawe ina hongwa, noya pewa obooloha yoondola/N$1 000 mu kehe.Mongundu otiyali omu na aalumentu ngaashi; Johaness Nuuyoma gwomimvo 24, Manfred Mukarenge gwomimvo 49, Timoteus Kalyo gwomimvo 33 na Eliaser Areab gwomimvo inadhi tumbulwa.Mboka yane oya dhitikwa moshipotha shuufuthi wokawe nosho wo okukala nokawe ina ka hongwa, noya pewa obooloha yoondola/N$2 000 mu kehe.Ongundu ontine ya hugunina oyi na nee ngaashi; Josef Hamukoto gwomimvo 39, Justice Iitula gwomimvo 39, Gerson Geingob gwomimvo 34 na Don Bock gwomimvo 24.Kehe gumwe gwomuyo ota ka tamanekelwa uufuthi nosho wo okukala nokawe ina ka hongwa.Mboka oya pewa obooloha yoondola/N$1 000 mu kehe.Iipotha ayihe mbika itatu oya tsilikwa sigo okomasiku 15 gaNovemba omanga taku ningwa omakonakono ga gwedhwa po.Omugandjimulombo gwa Namdeb Hilifa Mbako okwa li a popi kuyele kutya aalumentu mboka oya tulwa mbala momake gOpolisi ya Namibia ndjoka tayi ningi omakonakono kombinga yoshipotha shika.Oonzo odha popi ngeyi kutya aalumentu mboka ayehe oya li haya longele pehala lyedhina MA1 pomina ya Namdeb noye li mosikofa yimwe.Otaku tiwa nee kutya ohaya longelekumwe mokunyongota uumanya (okawe).Molwashoka kwa dhimbululwa oshinima shika, ehala ndyoka olya li lya patwa konyala esiku a li he mEtiyali ndyoka.Mbako ina vula okupopya kutya uumanya ungapi wa yakwa nenge ou na ongushu tayi tengenekelwa poondola ngapi.Okwa popi owala kutya okampani yawo oya gandja uumanya mboka kOpolisi onguumbangi notashi vulika shi ka kwate ethimbo lyontumba omanga inaye u galulilwa okuza kOpolisi.”Aafekelwa oya talika nale ethimbo ele.Uuyelele mboka twa mona otau ti kutya oya kala haya longelekumwe menyongoto lyuumanya mOmina ndjika,” Mbako osho a li a popi ngaaka.Aalumentu ayehe mboka ye li 19 oya kuthwa miilonga pakathimbo, ihe otaya mono oondjambi dhawo komwedhi kehe.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News