Aaniilonga mOshipangelo ya dhitikwa po

Aaniilonga mOshipangelo ya dhitikwa po

A ANTU yane mboka ye na sha nuufuthi nuulingilingi mOshipangelo shopondingandinga ya Venduka oya dhitikwa nokuholoka mOmpangu ya Mengestrata, The Namibian osho a tseya ngaaka.

Brian Collin Moostang na Klementine Ganases mboka ya li yi ikutha miilonga pethimbo lyomakonakono kombinga yawo, oya li ya dhitikwa nokupewa obooloha yoondola/N$3 000 mu kehe konima sho ya holoka mOmpangu esiku lya landula. Mbaka yaali oya li ya dhitikwa momasiku 14 gaNovemba omumvo gwa zi ko.Oya li ya dhitikwa konima yomasiku gahamano konima sho mwene gwongeshefa yedhina Sue’s Health and Beauty cc, Susan Mangani a dhitikwa sho aniwa a kutha ombinga muulingilingi nekengelelo moshipangelo.Okwa holoka mOmpangu esiku olyo tuu ndyoka – Novemba 9 nokwa mangululwa konima sho a pewa obooloha yOondola/N$3 000.Mangani okwa pewa otyeke yoondola/N$28 665,19 okupitila mu Sus’a Health and Beauty okuza kUuministeli wUuhaku konima aniwa sho a gandja iilongitho koshikondo shoshitandelo moshipangelo moka mu Januali omumvo gwa zi ko.Iilongitho mbyoka okwe yi gandja aniwa mu Desemba omumvo 2004.Nando ongaaka, kapu na iilonga ya longwa pethimbo ndyoka molwashoka oshitandelo shoka tashi popiwa mpoka sha pewa iilongitho osha li sha pata.Sho a pulwa ko The Namibian omumvo gwa zi ko, Mangani okwa ekelehi omapopyo kutya okwa kutha ombinga muulingilingi mbuka.Okwa popi kutya okwa gandja owala iilongitho molwashoka oya mbestelwa kUuministeli wUuhaku.Embestelo ndika olya li lya ziminwa nokushainwa ku Mootsang na Ganases.Okumangwa nokudhitikwa kwa Mootsang na Ganases okwa kolekwa komunambelewa omukuluntu mUuministeli wUuhaku Kautoo Mutirua.Okwa hokolola ngeyi kutya mboka yaali oya dhitikwa shi na sha nuulingilingi nekengelelo ndyoka lya petha Sue’s Health and Beauty oshimaliwa, ihe ina vula okugandja uuyelele wulwe.Pokato mpoka, omuniilonga gulwe moshipangelo shoka gwedhina Collette Wilma Beukes okwa dhitikwa iiwike iyali ya zi ko nokwa holoka nale mOmpangu.Beukes okwa pewa wo obooloha yoondola/N$3 000 ngaashingeyi yakwawo.Ayehe otaya ka holoka ishewe mOmpangu ya Mengestrata momasiku 8 gaMaalitsa, ano mEtitatu lyoshiwike tashi ya.Omugandjimulombo gwOpolisi Warrant James Matengu okwa koleke okudhitikwa kwaantu mboka yane.Oonzo dhilwe moshipangelo moka odha koleke kutya omakonakono gOpolisi nosho wo ekonakono-mambo ndyoka lya ningwa kofeema ya Price Waterhouse Coopers (PWC) oya manitha iilonga yawo noya gandja nale nokuli olopota ku Amushanga Omukuluntu mUuministeli Kalumbi Shangula.”Omatokolo oga ningwa nale ashike nee inaga pewa natango aantu mboka ya gumwa.Amushanga Omukuluntu okwi ipyakidhila nokumanitha etumwalaka ndyoka omanga inali pewa mboka ya gumwa,” onzo tayi hokolola ngaaka.PWC ngoka a ulikwa kUuministeli pamwe nombelwa yOmbudsman ota kwathele okutala kutya oshimaliwa shithike peni Epangelo lya kanitha okupitila muulingilingi waanambelewa aakuluntu moshipangelo shEpangelo mOvenduka.Ombudsman okwa tameke nomakonakono moshipangelo shoka konima sho kwa lopotwa elongithonayi lyoshimaliwa kewilikongundu meindilo lyiimaliwa yomalutayima, uufuthi nekengelelo tayi ningwa koomenindjela aakuluntu moka.Konima yomapopyo ngoka nosho wo konima sho The Namibian a holola uulingilingi mboka tau popiwa moshipangelo shoka, Uuministeli owa lundululile aanambelewa yatano koombelewa oonene dhUuministeli mwakwatelwa nomuikuluntu gwoshipangelo paunamiti Omundohotola Jack Vries opo omakonakono ga ende nawa.Yalwe mbeyaka yane oyo nee ngaashi: Mootsang, Matoloni omukuluntu Albeus Mashawu naanambelewa aakuluntu mboka haya longo noofuto dhomalutayima yo oyo nduno Lucky Kaliba na Jan van Wyk.Aanambelewa yUuhaku otaya popi kutya elundululilo lya Vries koombelewa oonene dhuuministeli inali etwa naanaa kuulingilingi nenge kekengelelo, ihe oli na sha newiliko lya nkundipala.Otaku hokololwa ngeyi kutya aanambelewa yamwe oya tula oshimaliwa kooakaunta dhawo okuza koakaunta yoshipangelo.Omathimbo gamwe, aapangi ohaya futwa omalutayima ga pitilila, ihe aanambelewa mboka haya longo noofuto ndhoka ohaye ya thiminike ya ye nayo koombaanga opo ya zeko niimaliwa mbyoka ya pitilila.Mbaka yaali oya li ya dhitikwa momasiku 14 gaNovemba omumvo gwa zi ko.Oya li ya dhitikwa konima yomasiku gahamano konima sho mwene gwongeshefa yedhina Sue’s Health and Beauty cc, Susan Mangani a dhitikwa sho aniwa a kutha ombinga muulingilingi nekengelelo moshipangelo.Okwa holoka mOmpangu esiku olyo tuu ndyoka – Novemba 9 nokwa mangululwa konima sho a pewa obooloha yOondola/N$3 000.Mangani okwa pewa otyeke yoondola/N$28 665,19 okupitila mu Sus’a Health and Beauty okuza kUuministeli wUuhaku konima aniwa sho a gandja iilongitho koshikondo shoshitandelo moshipangelo moka mu Januali omumvo gwa zi ko.Iilongitho mbyoka okwe yi gandja aniwa mu Desemba omumvo 2004.Nando ongaaka, kapu na iilonga ya longwa pethimbo ndyoka molwashoka oshitandelo shoka tashi popiwa mpoka sha pewa iilongitho osha li sha pata.Sho a pulwa ko The Namibian omumvo gwa zi ko, Mangani okwa ekelehi omapopyo kutya okwa kutha ombinga muulingilingi mbuka.Okwa popi kutya okwa gandja owala iilongitho molwashoka oya mbestelwa kUuministeli wUuhaku.Embestelo ndika olya li lya ziminwa nokushainwa ku Mootsang na Ganases.Okumangwa nokudhitikwa kwa Mootsang na Ganases okwa kolekwa komunambelewa omukuluntu mUuministeli wUuhaku Kautoo Mutirua.Okwa hokolola ngeyi kutya mboka yaali oya dhitikwa shi na sha nuulingilingi nekengelelo ndyoka lya petha Sue’s Health and Beauty oshimaliwa, ihe ina vula okugandja uuyelele wulwe.Pokato mpoka, omuniilonga gulwe moshipangelo shoka gwedhina Collette Wilma Beukes okwa dhitikwa iiwike iyali ya zi ko nokwa holoka nale mOmpangu.Beukes okwa pewa wo obooloha yoondola/N$3 000 ngaashingeyi yakwawo.Ayehe otaya ka holoka ishewe mOmpangu ya Mengestrata momasiku 8 gaMaalitsa, ano mEtitatu lyoshiwike tashi ya.Omugandjimulombo gwOpolisi Warrant James Matengu okwa koleke okudhitikwa kwaantu mboka yane.Oonzo dhilwe moshipangelo moka odha koleke kutya omakonakono gOpolisi nosho wo ekonakono-mambo ndyoka lya ningwa kofeema ya Price Waterhouse Coopers (PWC) oya manitha iilonga yawo noya gandja nale nokuli olopota ku Amushanga Omukuluntu mUuministeli Kalumbi Shangula.”Omatokolo oga ningwa nale ashike nee inaga pewa natango aantu mboka ya gumwa.Amushanga Omukuluntu okwi ipyakidhila nokumanitha etumwalaka ndyoka omanga inali pewa mboka ya gumwa,” onzo tayi hokolola ngaaka.PWC ngoka a ulikwa kUuministeli pamwe nombelwa yOmbudsman ota kwathele okutala kutya oshimaliwa shithike peni Epangelo lya kanitha okupitila muulingilingi waanambelewa aakuluntu moshipangelo shEpangelo mOvenduka.Ombudsman okwa tameke nomakonakono moshipangelo shoka konima sho kwa lopotwa elongithonayi lyoshimaliwa kewilikongundu meindilo lyiimaliwa yomalutayima, uufuthi nekengelelo tayi ningwa koomenindjela aakuluntu moka.Konima yomapopyo ngoka nosho wo konima sho The Namibian a holola uulingilingi mboka tau popiwa moshipangelo shoka, Uuministeli owa lundululile aanambelewa yatano koombelewa oonene dhUuministeli mwakwatelwa nomuikuluntu gwoshipangelo paunamiti Omundohotola Jack Vries opo omakonakono ga ende nawa.Yalwe mbeyaka yane oyo nee ngaashi: Mootsang, Matoloni omukuluntu Albeus Mashawu naanambelewa aakuluntu mboka haya longo noofuto dhomalutayima yo oyo nduno Lucky Kaliba na Jan van Wyk.Aanambelewa yUuhaku otaya popi kutya elundululilo lya Vries koombelewa oonene dhuuministeli inali etwa naanaa kuulingilingi nenge kekengelelo, ihe oli na sha newiliko lya nkundipala.Otaku hokololwa ngeyi kutya aanambelewa yamwe oya tula oshimaliwa kooakaunta dhawo okuza koakaunta yoshipangelo.Omathimbo gamwe, aapangi ohaya futwa omalutayima ga pitilila, ihe aanambelewa mboka haya longo noofuto ndhoka ohaye ya thiminike ya ye nayo koombaanga opo ya zeko niimaliwa mbyoka ya pitilila.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News