Aandholongo ya tyapula Okili, niinima ye yi yaka

Aandholongo ya tyapula Okili, niinima ye yi yaka

A ANANDHOLONGO yane mboka inaya hala kwali okupitililwapo koshituthi shOkili (Krismes) oyi iyaka mondholongo yimwe pOsasiona yOpolisi ya Karasburg momasiku 29 Desemba nokugalukila mo ishewe kuyoyene niikunwa niikulya yilwe ya yakwa.

Otaku popiwa kutya aamentu mboka yane yomimvo dhi li po 15, 23, 24 no 27 lwaampoka, oya yaka iikunwa niikulya pOkambootolo-sitola kamwe ayihe kumwe yongushu yoondola/N$6 000. Opolisi oya lopota ngeyi mOmaandaha goshiwike shika kutya aamentu mboka oya patulula oosela dhawo noshitenda shontumba etaya matukile mbala mbala pOkambootolo-sitola kedhina Lordsville Bottle Store ke li mondoolopa ndjoka.Oya yaka mo iikulya, omahini nosho tuu kumwe yongushu yoondola/N$4 950.Okuza mpoka aanuusama mboka oya galukile kOndholongo (pOsasiona yOpolisi) hoka ya adha ololi yuudha oombiila e taya ye yi teya nokukutha mo oombiila dhongushu yoondola/N$800.Aanandholongo mboka oya galukile mondholongo etaya tameke okutopolelathana iinima mbyoka ya yaka kondje nokutameka taya tyapula pamwe nayakwawo.Opolisi oya hokolola ngeyi mOmaandaha kutya yimwe yomiinima mbyoka ya yakwa oya kuthwa ko nOpolisi otayi ningi omakonakono guufuthi, eteyo neyako lyiinima mohauto.Omakonakono ngoka otaga ningilwa aamentu mboka yane.*Po Swakopmund omunandholongo gumwe okwe shi pondola okwiiyaka Opolisi oowili dhontumba konima sho a fundju omupolisi kutya okwa hala okupewa epitikilo a ka tale ekumbatha lye konima molugumbo lwondholongo.Shika osha li sha ningwa esiku lyOmumvo Omupe.Oshiningwanima shika osha ningwa lwopotundi onti 16h00.Omunandholongo okwi iwewe po e ta londo ekuma nokulya ongaku.Okwa ka dhitikwa ishewe konima yoowili dhowala sho a adhika po Tulipamwe Restaurant mondoolopa moka.*Moshiningwanima shi ili, omunandholongo gulwe ngoka a li a tegelela okupangulwa pOkaiti (Keetmanshoop) okwa fadhukapo sho a pitile mekende lyokandjugo.Oshiningwanima shika osha li sha ningwa lwopotundi onti 18h00 komatango gEsiku lyOmumvo Omupe nomufekelwa nguka okwa dhitikululwa konima.Omunandholongo gulwe pOkaiti mpoka okwi iyaka mOkshipangelo shEpangelo mondoolopa ndjoka moka a li ta mono epango.Omunandholongo nguka ina dhitikwa natango nomakonakono gOpolisi otaga tsikile, Opolisi osho ya lopota ngaaka mOmaandaha.Opolisi oya lopota ngeyi mOmaandaha goshiwike shika kutya aamentu mboka oya patulula oosela dhawo noshitenda shontumba etaya matukile mbala mbala pOkambootolo-sitola kedhina Lordsville Bottle Store ke li mondoolopa ndjoka.Oya yaka mo iikulya, omahini nosho tuu kumwe yongushu yoondola/N$4 950.Okuza mpoka aanuusama mboka oya galukile kOndholongo (pOsasiona yOpolisi) hoka ya adha ololi yuudha oombiila e taya ye yi teya nokukutha mo oombiila dhongushu yoondola/N$800.Aanandholongo mboka oya galukile mondholongo etaya tameke okutopolelathana iinima mbyoka ya yaka kondje nokutameka taya tyapula pamwe nayakwawo.Opolisi oya hokolola ngeyi mOmaandaha kutya yimwe yomiinima mbyoka ya yakwa oya kuthwa ko nOpolisi otayi ningi omakonakono guufuthi, eteyo neyako lyiinima mohauto.Omakonakono ngoka otaga ningilwa aamentu mboka yane.*Po Swakopmund omunandholongo gumwe okwe shi pondola okwiiyaka Opolisi oowili dhontumba konima sho a fundju omupolisi kutya okwa hala okupewa epitikilo a ka tale ekumbatha lye konima molugumbo lwondholongo.Shika osha li sha ningwa esiku lyOmumvo Omupe.Oshiningwanima shika osha ningwa lwopotundi onti 16h00.Omunandholongo okwi iwewe po e ta londo ekuma nokulya ongaku.Okwa ka dhitikwa ishewe konima yoowili dhowala sho a adhika po Tulipamwe Restaurant mondoolopa moka.*Moshiningwanima shi ili, omunandholongo gulwe ngoka a li a tegelela okupangulwa pOkaiti (Keetmanshoop) okwa fadhukapo sho a pitile mekende lyokandjugo.Oshiningwanima shika osha li sha ningwa lwopotundi onti 18h00 komatango gEsiku lyOmumvo Omupe nomufekelwa nguka okwa dhitikululwa konima.Omunandholongo gulwe pOkaiti mpoka okwi iyaka mOkshipangelo shEpangelo mondoolopa ndjoka moka a li ta mono epango.Omunandholongo nguka ina dhitikwa natango nomakonakono gOpolisi otaga tsikile, Opolisi osho ya lopota ngaaka mOmaandaha.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News