Aandholongo ya hamano ya henuka

Aandholongo ya hamano ya henuka

O MUFEKELWA medhipago lyaantu oyendji pofaalama Gavin Beukes, Aazimbabwe yatatu mboka taya fekelelwa eyugo lyombaanga nosho wo aafekelwa yaali medhipago, oya fadhuka po konima sho yi iyaka mondholongo yOpondingandinga ya Venduka (Windhoek Central Prison) ongula yOmaandaha.

Beukes, aafekelwa meyugo lyOmbaanga ngashi Plan Ndebele, Mthulishi Sibanda na Nesias Matole, naafekelwa medhipago Morris Mazila na Sibitwani nosho wo Deon Engelbrecht oye shi pondola okuteya ondholongo onene ya Venduka nokufadhukapo, konima sho ya tete uutalalesa pekende lyosela yawo moka ya li. Pahokololo lyOmugandjimulombo gwOpolisi yOondholongo Ignatius Mainga, aamentu mboka oya longitha okasaaha okuteta uutalalesa mboka.Mainga okwa lombwele The Namibian mOmaandaha kutya aamentu mboka yahamano, oya li mosela yilwe.Ta ti otaku fekelwa ngeyi kutya pokati kotundi onti 01h00 nonti 03h00 mOmaandaha, aamentu mboka oya longitha okasaaha etaya tete po uutalalesa pekende lyosela yawo.Pahokololo lya Mainga, otaku fekelwa ngeyi kutya aamentu mboka oya mono okasaaha pethimbo yamwe yomuyo ya li taya holoka mOmpangu omasiku ga zi ko, tashi vulika ya mono ekwatho okuza pondje mokumona okasaaha hoka ya longitha.Konima sho ya tete po uutalalesa mboka pekende, aamentu mboka oya londo pombanda okupita mo mondholongo, Mainga ta popi.Konima sho ya londo ngaaka, natango oya li muupyakadhi wodhalate yolusheno ndjoka ya li pokati kayo nondholongo molugombo lwondholongo moka.Oonakufadhukapo mbaka, oya pulanda noku umbila iikutu nomakumbatha kombanda yodhalate ndjoka yolusheno etaya londo kombanda yiinima mbyoka, Mainga ta popi.Oshikondo Oshigandjimulombo shOpolisi ya Namibia, osha indile moshigwana shi kwathele mokugandja uuyelele opo aafekelwa mboka ya mangwe nokushunwa konima yekumba.Pahokololo lyOpolisi, oshigwana osha londodhwa opo kaashi kambadhale nando oku manga nando ogumwe gwomaamentu mboka molwashoka okwa talika kutya oya nyika oshiponga noya homata.Ayehe kumwe oya taalela iipotha omulongo yedhipago, iipotha yi vulithe ine yeyugo kwa homatiwa nomonkalo ya kilikita nosho wo oshipotha shimwe shekwatonkonga.Iipotha mbyoka tayi tamanekelwa aafekelwa mboka oyo nee ngaashi: *Gavin Beukes gwoomvula 26, okwa li ta tamanekelwa iipotha mOmpangu yOpombanda moka ta tamanekelwa okudhipaga aantu oyendji pethimbo limwe – shoka sha talika ko nokuli kutya osho oshipotha oshinene shedhipago li nyanyaleka tashi ningwa konima yemanguluko lya Namibia.Ye pamwe na mumwayina Sylvester Beukes, pamwe naafekelwa yalwe yaali otaya tamanekelwa okulongelakumwe medhipago lyaantu yahetatu pofaalama yedhina Kareeboomvloer yi li pokati ka Malinda na Kalkrand sha ningilwe pokati komasiku 4 sigo 5 Maalitsa 2005.Beukes okwa kala konima yekumba okuza owala sho a dhitikilwe momasiku 6 Maalitsa 2005.Okwa li nee a holoka lwa hugunina mOmpangu yOpombanda mOvenduka mEtine lya zi ko.*Aazimbabwe ngaashi Mthulishi Sibanda gwoomvula 27, a tseyika wo nedhina Wendy Happy, Plan Ndebele gwoomvula 31, a tseyika wo nedhina Kholuwane, nosho wo Nesias Matole gwoomvula 33, a tseyika wo nedhina Thembinko otaku popiwa ngeyi kutya oye li omongenga ya homata ndjoka ya yugile oombaanga pOkahandja, mOvenduka nosho wo poGobabis – sha ningilwe mu Maalitsa, Apilili na Mei nuumvo.Oya li nee ya tulwa miipandeko momasiku 22 nenge 23 Mei noya li ya holoka lwa hugunina mOmpangu ya Mengestrata pOkahandja mEtitatu lyoshiwike sha zi ko.*Morris Mazila Sibitwani gwoomvula 29, ota tamanekelwa okudhipaga omukadhona gwe sho e mu ponokele noombele poKatima Mulilo momasiku 19 Apilili 2003.Okwa li nee a kala mondholongo okuza momasiku 20 gaApilili 2003.Okwa li kwa tegelelwa nee oshipotha she shi ka tokolwe kuyelele omumvo tu uka.Sibitwani okwa li nee a kala mondholongo okuza kesiku ndyoka nokwa holokele mOmpangu yOpombanda lwahugunina mu Septemba.Deon Engelbrecht (23) okwa li gumwe gwomaanona yomomapandaanda, nota tamanekelwa oshipotha shokukwata onkonga nokudhipaga omatyona koomvula 14 mOvenduka – sha ningilwe momasiku 23 Desemba 2003.Okwa kala nee mokakuma okuza owala kesiku ndyoka nokwa holokele lwa hugunina mOmpangu yOpombamba mu Septemba.Okwa tegelelwa nee oshipotha she shi ka tameke ishewe mOmpangu yOpombamba mu Febuluali 5, 2008.Opolisi otayi pula nee moshigwana kutya kehe ngoka e na uuyelele kombinga yaampoka tapu dhumwa aamentu mboka a ninge ekwatathano nOmukonakoni-Polisi Inspekta Omukuluntu Michaeol Unandapo ko 081 124 0521 nenge ko (061) 209 4302.Pahokololo lyOmugandjimulombo gwOpolisi yOondholongo Ignatius Mainga, aamentu mboka oya longitha okasaaha okuteta uutalalesa mboka.Mainga okwa lombwele The Namibian mOmaandaha kutya aamentu mboka yahamano, oya li mosela yilwe.Ta ti otaku fekelwa ngeyi kutya pokati kotundi onti 01h00 nonti 03h00 mOmaandaha, aamentu mboka oya longitha okasaaha etaya tete po uutalalesa pekende lyosela yawo.Pahokololo lya Mainga, otaku fekelwa ngeyi kutya aamentu mboka oya mono okasaaha pethimbo yamwe yomuyo ya li taya holoka mOmpangu omasiku ga zi ko, tashi vulika ya mono ekwatho okuza pondje mokumona okasaaha hoka ya longitha.Konima sho ya tete po uutalalesa mboka pekende, aamentu mboka oya londo pombanda okupita mo mondholongo, Mainga ta popi.Konima sho ya londo ngaaka, natango oya li muupyakadhi wodhalate yolusheno ndjoka ya li pokati kayo nondholongo molugombo lwondholongo moka.Oonakufadhukapo mbaka, oya pulanda noku umbila iikutu nomakumbatha kombanda yodhalate ndjoka yolusheno etaya londo kombanda yiinima mbyoka, Mainga ta popi.Oshikondo Oshigandjimulombo shOpolisi ya Namibia, osha indile moshigwana shi kwathele mokugandja uuyelele opo aafekelwa mboka ya mangwe nokushunwa konima yekumba.Pahokololo lyOpolisi, oshigwana osha londodhwa opo kaashi kambadhale nando oku manga nando ogumwe gwomaamentu mboka molwashoka okwa talika kutya oya nyika oshiponga noya homata.Ayehe kumwe oya taalela iipotha omulongo yedhipago, iipotha yi vulithe ine yeyugo kwa homatiwa nomonkalo ya kilikita nosho wo oshipotha shimwe shekwatonkonga.Iipotha mbyoka tayi tamanekelwa aafekelwa mboka oyo nee ngaashi: *Gavin Beukes gwoomvula 26, okwa li ta tamanekelwa iipotha mOmpangu yOpombanda moka ta tamanekelwa okudhipaga aantu oyendji pethimbo limwe – shoka sha talika ko nokuli kutya osho oshipotha oshinene shedhipago li nyanyaleka tashi ningwa konima yemanguluko lya Namibia.Ye pamwe na mumwayina Sylvester Beukes, pamwe naafekelwa yalwe yaali otaya tamanekelwa okulongelakumwe medhipago lyaantu yahetatu pofaalama yedhina Kareeboomvloer yi li pokati ka Malinda na Kalkrand sha ningilwe pokati komasiku 4 sigo 5 Maalitsa 2005.Beukes okwa kala konima yekumba okuza owala sho a dhitikilwe momasiku 6 Maalitsa 2005.Okwa li nee a holoka lwa hugunina mOmpangu yOpombanda mOvenduka mEtine lya zi ko.*Aazimbabwe ngaashi Mthulishi Sibanda gwoomvula 27, a tseyika wo nedhina Wendy Happy, Plan Ndebele gwoomvula 31, a tseyika wo nedhina Kholuwane, nosho wo Nesias Matole gwoomvula 33, a tseyika wo nedhina Thembinko otaku popiwa ngeyi kutya oye li omongenga ya homata ndjoka ya yugile oombaanga pOkahandja, mOvenduka nosho wo poGobabis – sha ningilwe mu Maalitsa, Apilili na Mei nuumvo.Oya li nee ya tulwa miipandeko momasiku 22 nenge 23 Mei noya li ya holoka lwa hugunina mOmpangu ya Mengestrata pOkahandja mEtitatu lyoshiwike sha zi ko.*Morris Mazila Sibitwani gwoomvula 29, ota tamanekelwa okudhipaga omukadhona gwe sho e mu ponokele noombele poKatima Mulilo momasiku 19 Apilili 2003.Okwa li nee a kala mondholongo okuza momasiku 20 gaApilili 2003.Okwa li kwa tegelelwa nee oshipotha she shi ka tokolwe kuyelele omumvo tu uka.Sibitwani okwa li nee a kala mondholongo okuza kesiku ndyoka nokwa holokele mOmpangu yOpombanda lwahugunina mu Septemba. Deon Engelbrecht (23) okwa li gumwe gwomaanona yomomapandaanda, nota tamanekelwa oshipotha shokukwata onkonga nokudhipaga omatyona koomvula 14 mOvenduka – sha ningilwe momasiku 23 Desemba 2003.Okwa kala nee mokakuma okuza owala kesiku ndyoka nokwa holokele lwa hugunina mOmpangu yOpombamba mu Septemba.Okwa tegelelwa nee oshipotha she shi ka tameke ishewe mOmpangu yOpombamba mu Febuluali 5, 2008.Opolisi otayi pula nee moshigwana kutya kehe ngoka e na uuyelele kombinga yaampoka tapu dhumwa aamentu mboka a ninge ekwatathano nOmukonakoni-Polisi Inspekta Omukuluntu Michaeol Unandapo ko 081 124 0521 nenge ko (061) 209 4302.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News