Aanasikola yopEpumbalon-djaba ya talela po Ombelewa yoThe Namibian mOshakati

Aanasikola yopEpumbalon-djaba ya talela po Ombelewa yoThe Namibian mOshakati

A ANASIKOLA yokEpumbalondjaba Combined School muuzilo wAukwanyama mOshitopolwa sha Hangwena ye li omilongombali nagumwe meti 13 Septemba 2007 oya li ya talele po Ombelewa yoThe Namibian mOshakati nelalakano lyokuuva nokumona kutya Aatoolinkundana ohaya longo ngiini nosho wo Iikundaneki ohayi longo nokweetwa po ngiini.

Aalongwa mbaka oye yile ye li mewiliko lyOmukuluntusikola gwawo pEpumbalondjaba mpoka, tate Waarde Shapaka noshowo nomulongi gwawo gumwe meme Rauna Nambelela nOmunashipundi gwEtonatelonongelo pOsikola yawo mpoka meme Trifosa Kalola. Tate Shapaka okwa lombwele The Namibian kutya, kakele kokutalela po Ombelewa yoThe Namibian mOshakati, oya li wo ya talele po omahala giilonga gi ili nogi mOshakati ngashi unene Oombelewa dha NamWater mOshakati moka ya talithwa unene Oshitopolwa shedhindo lyOmeya ngoka haga nuwa nokulongithwa momahala ogendji moshitopolwa shomoNooli nosho tuu.”Tse otu li komakule momithitu dhetu moka, na katu shi shoka tashi inyenge momahala giilonga yi ili noyi ili moshilongo, unene tuu aanasikola yetu.Onkee otwa tokola tu ya ete kOndoolopa ya Shakati ya tale nkene iilonga yi ili noyi ili tayi longwa.Otwa zi kOshikondo shOmeya hoka twa talithwa nkene omeya haga dhindwa nokuyelekwa.Sha li oshiwanawa lela notwiilonga mo sha oshindji,” Shapaka ta ti ngaaka.Aanasikola oya pula omapulo gawo nkene haku kongwa oonkundana, nkene Oshifo hashi thikamekwa po.Nkene hashi andjaganekwa mokati koshigwana na nkene omatseyitho gaha ningwa miikundaneki.Taya pula wo kutya omuntu opo wu kale Omutoolinkundana ou na okwiilonga shike naanaa.Aanasikola mbaka oya pandula kOmayamukulo ngoka ya mono komapulo gawo noya ulike ye na ohokwe onene moshilonga shokukundaneka.Ombelewa oye ya pe wo iifo ya ka leshe, unene tuu moka mu na Oshifo shaanyasha nAanasikola.Omukuluntusikola okwa uvaneka kutya otaya kala haya talele po Ombelewa yoThe Namibian, uuna ya mona ethimbo nompito ombwanawa.Ombelewa oye ya lombwele wo kutya omiyelo dhayo odha patuluka ethimbo alihe na onawa ya kale nokuli haye ya oku yi talela po uuna ya mona ethimbo nompito.Tate Shapaka okwa lombwele The Namibian kutya, kakele kokutalela po Ombelewa yoThe Namibian mOshakati, oya li wo ya talele po omahala giilonga gi ili nogi mOshakati ngashi unene Oombelewa dha NamWater mOshakati moka ya talithwa unene Oshitopolwa shedhindo lyOmeya ngoka haga nuwa nokulongithwa momahala ogendji moshitopolwa shomoNooli nosho tuu.”Tse otu li komakule momithitu dhetu moka, na katu shi shoka tashi inyenge momahala giilonga yi ili noyi ili moshilongo, unene tuu aanasikola yetu.Onkee otwa tokola tu ya ete kOndoolopa ya Shakati ya tale nkene iilonga yi ili noyi ili tayi longwa.Otwa zi kOshikondo shOmeya hoka twa talithwa nkene omeya haga dhindwa nokuyelekwa.Sha li oshiwanawa lela notwiilonga mo sha oshindji,” Shapaka ta ti ngaaka.Aanasikola oya pula omapulo gawo nkene haku kongwa oonkundana, nkene Oshifo hashi thikamekwa po.Nkene hashi andjaganekwa mokati koshigwana na nkene omatseyitho gaha ningwa miikundaneki.Taya pula wo kutya omuntu opo wu kale Omutoolinkundana ou na okwiilonga shike naanaa.Aanasikola mbaka oya pandula kOmayamukulo ngoka ya mono komapulo gawo noya ulike ye na ohokwe onene moshilonga shokukundaneka.Ombelewa oye ya pe wo iifo ya ka leshe, unene tuu moka mu na Oshifo shaanyasha nAanasikola.Omukuluntusikola okwa uvaneka kutya otaya kala haya talele po Ombelewa yoThe Namibian, uuna ya mona ethimbo nompito ombwanawa.Ombelewa oye ya lombwele wo kutya omiyelo dhayo odha patuluka ethimbo alihe na onawa ya kale nokuli haye ya oku yi talela po uuna ya mona ethimbo nompito.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News