Aalongwa mu TKMOAMS ye li 123 otaya pewa oonzapo dhawo ngula

Aalongwa mu TKMOAMS ye li 123 otaya pewa oonzapo dhawo ngula

Y OMOTKMOAMS mOshakati ye li 123 otaya pewa oonzapo dhawo ngula mOlyomakaya konima sho ya kala nokwiilonga uuhungimwenyo mokuungaunga naamboka taya lumbu nomukithi omudhipagi, unene tuu aanona yoothigwa mOshitopolwa sha Shana, gumwe gwomaawiliki mo TKMOAMS me Jurtha Shivute ta ti ngawo.

Meme Shivute ta ti wo kutya kakele kegandjo lyOonzapo, otaku ka egululwa wo pambelewa ongulu yokupungula iinima noshowo ongulu yokombitha yokuningila Oosopa dhoothigwa nuunona mboka wu li moluhepo nowaa na omakwatho komagumbo. Egandjo lyOonzapo noshowo eegululu lyomatungo ngoka, otali ka ningwa kOministeli yUukashikekookantu Mee Marlene Mungunda.Oombelewa dha TKMOAMS mOshakati otadhi adhika mOlukanda lwa Neshila popepi nOsikola Ehenye mOshakati moka.Ehangano ndika lya TKMOAMS, lya totelwe po omvula dha zi ko, ohali ungaunga nokukwathela uunona mboka wa gumwa notau lumbu nombuto yo HIV-AIDS.Wu li oothigwa nenge kau li othigwa.Unene tuu mboka womIitopolwa yokomikunda/yokuushayi.Shivute ota ti kutya moTKMOAMS, ngoka e li Ehangano lyaashi lyOpapangelo, omu na ngashiingeyi aaiyambi ye li po 700, mboka taya longo yaa na efudhopo mokati koshigwana moka.Taya uvitha ko oshigwana kombinga yomukithi nguka omudhipagi noku shi hunga omwenyo.Shivute ta lombwele wo natango The Namibian kutya muule woomwedhi hamano dha piti, TKMOAMS okwa kala ta longo aalongwa ye ye li 123 kombinga yehungomwenyo lyoshigwana kombinga yomukithi omudhipagi gwo HIV-AIDS.Aalongwa mbaka oya piti nawa eilongo lyawo notaya ka mona nee oonzapo dhawo ngula mOlyomakaya.Ongulu ndjoka yokupungula nosho wo okombitha yokuninga oosopa dhuunona, oya tungwa pakwathelo lyOmbelewa Onkalelipo yEpangelo lya Fransa moNamibia nOkampani yomusamane Schmidt, omanga edheulo lyaamboka 123 taya ka pewa oonzapo lya ningwa payambidhidho lya USAID (PactUSAID) nOongeleka hadhi ya mbidhidha oothigwa muuyuni (Church Alliance of Orphans-CAFO).Otashi vulika aakalelipo yOombelewa ndhoka nayo opo taya ka kala poshituthi shika sha simana ngula mOlyomakaya.Oshigwana shomOshakati, unene shomOneshila, otashi indilwa shi ye koshituthi shawo shika sha simana.Egandjo lyOonzapo noshowo eegululu lyomatungo ngoka, otali ka ningwa kOministeli yUukashikekookantu Mee Marlene Mungunda.Oombelewa dha TKMOAMS mOshakati otadhi adhika mOlukanda lwa Neshila popepi nOsikola Ehenye mOshakati moka.Ehangano ndika lya TKMOAMS, lya totelwe po omvula dha zi ko, ohali ungaunga nokukwathela uunona mboka wa gumwa notau lumbu nombuto yo HIV-AIDS.Wu li oothigwa nenge kau li othigwa.Unene tuu mboka womIitopolwa yokomikunda/yokuushayi.Shivute ota ti kutya moTKMOAMS, ngoka e li Ehangano lyaashi lyOpapangelo, omu na ngashiingeyi aaiyambi ye li po 700, mboka taya longo yaa na efudhopo mokati koshigwana moka.Taya uvitha ko oshigwana kombinga yomukithi nguka omudhipagi noku shi hunga omwenyo.Shivute ta lombwele wo natango The Namibian kutya muule woomwedhi hamano dha piti, TKMOAMS okwa kala ta longo aalongwa ye ye li 123 kombinga yehungomwenyo lyoshigwana kombinga yomukithi omudhipagi gwo HIV-AIDS.Aalongwa mbaka oya piti nawa eilongo lyawo notaya ka mona nee oonzapo dhawo ngula mOlyomakaya.Ongulu ndjoka yokupungula nosho wo okombitha yokuninga oosopa dhuunona, oya tungwa pakwathelo lyOmbelewa Onkalelipo yEpangelo lya Fransa moNamibia nOkampani yomusamane Schmidt, omanga edheulo lyaamboka 123 taya ka pewa oonzapo lya ningwa payambidhidho lya USAID (PactUSAID) nOongeleka hadhi ya mbidhidha oothigwa muuyuni (Church Alliance of Orphans-CAFO).Otashi vulika aakalelipo yOombelewa ndhoka nayo opo taya ka kala poshituthi shika sha simana ngula mOlyomakaya.Oshigwana shomOshakati, unene shomOneshila, otashi indilwa shi ye koshituthi shawo shika sha simana.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News