Aalongi nane longeni nuudhiginini; Bishop Nakwatumba

Aalongi nane longeni nuudhiginini; Bishop Nakwatumba

P ETHIMBO ta popitha ayehe mboka ye yile koshituthiegululo shOongulu dhosikola nosho tuu pOdibo mOukwanyama mOshitopolwa sha Hangwena meti 4 Novemba 2006, Omumbiishofi gwOngeleka ya Anglicana Nathanael Nakwatumba, okwa indila kAalongisikola yopOsikola yOpombanda ya Dibo ya longe nuudhiginini molwashoka oye li aalongi ya longeka sho ishewe iikwathitho yElongo opo yi li pOdibo mpoka.

Omumbiishofi Nakwatumba ta indile wo a mana mo kaansikola kutya nayo nayi ilonge neitulomo molwashoka aalongi ya longeka opo ye li pOsikola yawo mpoka yo wo iikwathitho yelongo yopashinanena opo yi li pOsikola ya Dibo mpoka. “Ngele owa mona Osikola yi na aalongi ya longeka, niikwathitho yelongo nayo opo yi li pOsikola mpoka, ndele natango aanona otaya ndopa nenge taya piti niitsa yi li pevi, nena kala wu shi shi kutya pokuma mpoka opu na epuko, li li maalongi nenge maalongwa yoyene.Onkee tse sho tu wete kutya Odibo oyi na aalongi ya longeka nawa nosho wo iikwathitho yelongo yi li nawa nenge hwepo, ndele natango aanona otaya piti niitsa yi li pevi nenge taya ndopa, nena otatu vulu lela okugandja ombedhi kaalongi kutya itaya longo nawa nenge aanona itayi ilongo nenge itaya vulika, otaya ningi shoka ya hala, “Omumbiishofi Nakwatumba ta tumbula ngawo nokugandja uusama kaanasikola yopoDibo mpoka sho ya shanga komakuma goongulu dhawo dhOsikola nodhokulala omashangelo taga ulike kutya mboka ye shi ninga oye li lela mombepo yokuhavulika.Omumbiishofi ta ti kutya omashangelo ngoka otaye ga konaakona kutya oga shangwa koolye nange oye ya mono otaye ya tidha mOsikola moka.”Itatu vulu okwiidhidhimikila aanasikola itaya vulika mOsikola ya Dibo muka.Otwa hala okukala mo naanasikola taya vulika, tayi ilongo opo Osikola yi ze iiyimati yi li nawa tayi nyanyudha aantu ayehe moshilongo shetu nopondje, ngashi naanaa ya kala shito, ye tu zila iiyimati iiwanawa, ngashi shi shiwike oshilongo ashihe nomuuyuni.Ngaye monkalamwenyo yandje kandi shi mo omolungwa a kala kavulika ndele taka ninga omuntu a simana moshigwana.Onkee omulongwa ngoka to ka hogolola okuhavulika, nena kala wu shi shi kutya ou li omukengeleli gwondjodhi yoshigwana, ndjoka yi li okuyambula po oshilongo noshigwana shika molweendo lwokuya komeho kwetweni,” Omumbiishofi Nakwatumba ta ti ngawo nokwiindila aanasikola pOdibo ya kale taya vulika, ya kale aavuliki noya kale tayi ilongo nawa yi itula mo meilongo lyawo na hamu shimwe shi ili, ngashi moohombo nosho tuu, manga ye li mosikola.”Ompito ndjika wa pewa wi ilonge ompito itayi vulu okukanithwa monkalamwenyo yoye, onkee nee aalongwa yopOdibo, yi kuthiiko nomaako gaali ndele tamu yi longitha, oshoka ngele owe yi hututha kayi ku galukila we.Ano, vulikeni na ilongeni neitulomo enenenene lela opo mu ka kale mongundu yoyendji mboka tayi ilongo nelalakano lyokuyambula po Namibia noshigwana she,” Omumbiishofi Nakwafila ta kumagidha nokulombwela aanasikola yopOdibo ngawo.Minista Mutorwa ngoka a egulula Omatungo ngoka pOdibo mpoka esiku ndjoka naye okwa endulula mwaandhoka dha popiwa kOmumbiishofi Nakwatumba kutya aalongi naya longe neitulomo enene yo aailongi nayi ilonge neitulomo enene.Minista Mutorwa ta ti kutya, unene tuu oshinima shoka sha simana, evuliko.Ta ti okwa kundana kOmukuluntusikola pOdibo kutya aalongwa yamwe, ya fa oyendji nokuli, yopOdibo mpoka inaya hala okuvulika notaya ningi ngashi ya hala.”Oshinima shika omupya omunene.Itashi fala komeho elongo lyoposikola mpoka, naanona yopOsikola mpoka kaye na esiku limwe ya ka pite, nenge ya kapite niitsa yi li nawa nokuyambula po edhina lyosikola yawo, oshoka itaya vulika na inaya hala okwiilonga nande okashona.Onkee eindilo lyandje kAanasikola ya Dibo olyo ndjoka kutya mu kale tamu vulika kaalongi yeni nokaakuluntu yeni komagumbo nopOsikola mpaka.Tamu itula miilongwa yeni, mu pite nawa niitsa yi li pombanda nomuyambule po ngeyi Osikola yeni nedhina lyayo ewanawa,” Minista Mutorwa ta lombwele aalongwa yopOdibo ngawo nokwiindila kOmukuluntusikola nokaalongi ayehe ya tule po omalandulathano ngoka taga vulikitha aanasikola yopOsikola ya Dibo mpoka.”Ngele owa mona Osikola yi na aalongi ya longeka, niikwathitho yelongo nayo opo yi li pOsikola mpoka, ndele natango aanona otaya ndopa nenge taya piti niitsa yi li pevi, nena kala wu shi shi kutya pokuma mpoka opu na epuko, li li maalongi nenge maalongwa yoyene.Onkee tse sho tu wete kutya Odibo oyi na aalongi ya longeka nawa nosho wo iikwathitho yelongo yi li nawa nenge hwepo, ndele natango aanona otaya piti niitsa yi li pevi nenge taya ndopa, nena otatu vulu lela okugandja ombedhi kaalongi kutya itaya longo nawa nenge aanona itayi ilongo nenge itaya vulika, otaya ningi shoka ya hala, “Omumbiishofi Nakwatumba ta tumbula ngawo nokugandja uusama kaanasikola yopoDibo mpoka sho ya shanga komakuma goongulu dhawo dhOsikola nodhokulala omashangelo taga ulike kutya mboka ye shi ninga oye li lela mombepo yokuhavulika.Omumbiishofi ta ti kutya omashangelo ngoka otaye ga konaakona kutya oga shangwa koolye nange oye ya mono otaye ya tidha mOsikola moka.”Itatu vulu okwiidhidhimikila aanasikola itaya vulika mOsikola ya Dibo muka.Otwa hala okukala mo naanasikola taya vulika, tayi ilongo opo Osikola yi ze iiyimati yi li nawa tayi nyanyudha aantu ayehe moshilongo shetu nopondje, ngashi naanaa ya kala shito, ye tu zila iiyimati iiwanawa, ngashi shi shiwike oshilongo ashihe nomuuyuni.Ngaye monkalamwenyo yandje kandi shi mo omolungwa a kala kavulika ndele taka ninga omuntu a simana moshigwana.Onkee omulongwa ngoka to ka hogolola okuhavulika, nena kala wu shi shi kutya ou li omukengeleli gwondjodhi yoshigwana, ndjoka yi li okuyambula po oshilongo noshigwana shika molweendo lwokuya komeho kwetweni,” Omumbiishofi Nakwatumba ta ti ngawo nokwiindila aanasikola pOdibo ya kale taya vulika, ya kale aavuliki noya kale tayi ilongo nawa yi itula mo meilongo lyawo na hamu shimwe shi ili, ngashi moohombo nosho tuu, manga ye li mosikola.”Ompito ndjika wa pewa wi ilonge ompito itayi vulu okukanithwa monkalamwenyo yoye, onkee nee aalongwa yopOdibo, yi kuthiiko nomaako gaali ndele tamu yi longitha, oshoka ngele owe yi hututha kayi ku galukila we.Ano, vulikeni na ilongeni neitulomo enenenene lela opo mu ka kale mongundu yoyendji mboka tayi ilongo nelalakano lyokuyambula po Namibia noshigwana she,” Omumbiishofi Nakwafila ta kumagidha nokulombwela aanasikola yopOdibo ngawo.Minista Mutorwa ngoka a egulula Omatungo ngoka pOdibo mpoka esiku ndjoka naye okwa endulula mwaandhoka dha popiwa kOmumbiishofi Nakwatumba kutya aalongi naya longe neitulomo enene yo aailongi nayi ilonge neitulomo enene.Minista Mutorwa ta ti kutya, unene tuu oshinima shoka sha simana, evuliko.Ta ti okwa kundana kOmukuluntusikola pOdibo kutya aalongwa yamwe, ya fa oyendji nokuli, yopOdibo mpoka inaya hala okuvulika notaya ningi ngashi ya hala.”Oshinima shika omupya omunene.Itashi fala komeho elongo lyoposikola mpoka, naanona yopOsikola mpoka kaye na esiku limwe ya ka pite, nenge ya kapite niitsa yi li nawa nokuyambula po edhina lyosikola yawo, oshoka itaya vulika na inaya hala okwiilonga nande okashona.Onkee eindilo lyandje kAanasikola ya Dibo olyo ndjoka kutya mu kale tamu vulika kaalongi yeni nokaakuluntu yeni komagumbo nopOsikola mpaka.Tamu itula miilongwa yeni, mu pite nawa niitsa yi li pombanda nomuyambule po ngeyi Osikola yeni nedhina lyayo ewanawa,” Minista Mutorwa ta lombwele aalongwa yopOdibo ngawo nokwiindila kOmukuluntusikola nokaalongi ayehe ya tule po omalandulathano ngoka taga vulikitha aanasikola yopOsikola ya Dibo mpoka.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News