Aakalimo yomOshakati yamwe ya geela etulo lyomavi gohanya pomagumbo gaakalimo yamwe

Aakalimo yomOshakati yamwe ya geela etulo lyomavi gohanya pomagumbo gaakalimo yamwe

A AKALIMO yamwe yomOndoolopa ya Shakati oye yile kOshifo shika taya nyenyeta kutya Elelo lyawo lya Shakati aniwa olya zimina pomagumbo gaakalimo yamwe mondoolopa moka pu tulwe omavi gohanya noye wete nee kutya oshinima shoka osha nika oshiponga kombinga yuukolele nonkalonawa yawo.

Taya ti kutya osha fa shi li ngeyi kutya aakalimo yamwe oya yile kEhangano lyedhina Nexus-Consulting Services Africa, ndjoka hali longo mondoolopa ya Shakati, tali opaleke omatale gohanya gomOshakati, ya ka pula ekwatho lyokweetelwa omavi pomagumbo gawo. Nexus oha longo mOshakati puvathano nElelo lya Shakati.Otaku tiwa nee kutya Ehangano ndjoka aniwa olya kapula kElelo lya Shakati ngele otali vulu okutula omavi gohanya pomagumbo ano moohofa dhomagumbo gaakalimo mboka ya hala omavi pomagumbo nenge momapya gawo.Elelo lya Shakati aniwa, pambapila yayo yeti 14 Juli 2005, olya zimine kutya Nexus na Consulting Services Africa na tutile omavi ngoka gohanya pomagumbo gaakalimo mboka taya pula omavi pomagumbo gawo mpoka.Ehangano ndika, nenge aahingi yalyo osho ya ningi, ano ya tameke okututila omavi ngaka gohanya pomagumbo gamwe gaakalimo mOshakati.Aakalimo oya fa ya kala taya futu sha kOondalaiva dhEhangano ndjoka.Taku tiwa kutya yamwe oya futa sigo opOoN$50 mofulaha yevi lyohanya.Aakalimo yamwe, unene aashiinda nomagumbo ngoka ga kala taga tutilwa omavi ngaka gohanya, ano ga za momatale gohanya, sho ye shi mono nokukala wo kohi yezimba ewinayi, itaya vulu okufudha, oya tameke okunyenyeta oshinima shoka noku shi pula wo kElelo kutya omolwashike tali tula omavi gohanya pomagumbo gaantu.Epulo ndika otaku hokololwa kutya, sho lya ka pulwa Elelo lya Shakati, Aahingi yEhangano ndika lya Consulting Services Africa, nenge Nexus oya adhika nale ya tutila omavi ngaka pomagumbo ogendji lela gomOshakati.Otwa ka kundana kutya pokati mpoka Elelo lya Shakati olye kiinyengithwa komanyenyeto gaakwashigwana nolya yi mo moshinima shika meendelelo.Kepulo, Omupopiliko gwElelo lya Shakati tate Loth Nehemia, okwa lombwela The Namibian kutya Elelo lya Shakati shi valelwe li ninge etokolo kutya aakalimo mOshakati naya tutilwe evi lyomomatale gohanya pomagumbo gawo.Ndjoka euvathano lya ningwa pokati kaahingi ya Nexus nooyene yomagumbo nomapya mOshakati nomomudhingoloko gwa Shakati.Nehemia ta ti kutya sho Elelo lye shi uvu noku shi mona olya yi li ka konaakone lyolyene, nelombwelo olya gandjwa ku Nexus na Consulting Services Africa ya lombwele aahingi yawo ya kuthe po omavi ngoka pomagumbo, ano pomahala gaantu, oshoka oga nika oshiponga kuukalinawa waakalimo mondoolopa.”Ondi wete kutya pethimbo ndika, Nexus okwiipyakidhila okututa po omavi ngoka oondalaiva dhe dha li dha tutila pomagumbo gaakalimo mOshakati nomomudhingoloko.”Tate Nehemia ta lombwele Oshifo shika ngawo.Pauyelele wa monika po kOshifo shika, pokuma opwa fa ngaa pwa gandjelwe shili ezimino okuzilila mElelo lya Shakati, unene tuu mOkaansola, ashike ezimino netokolo ndjoka olya fa lya li ashike lyOokaansola yamwe yomElelo lya Shakati moka.Nexus oha longo mOshakati puvathano nElelo lya Shakati.Otaku tiwa nee kutya Ehangano ndjoka aniwa olya kapula kElelo lya Shakati ngele otali vulu okutula omavi gohanya pomagumbo ano moohofa dhomagumbo gaakalimo mboka ya hala omavi pomagumbo nenge momapya gawo.Elelo lya Shakati aniwa, pambapila yayo yeti 14 Juli 2005, olya zimine kutya Nexus na Consulting Services Africa na tutile omavi ngoka gohanya pomagumbo gaakalimo mboka taya pula omavi pomagumbo gawo mpoka.Ehangano ndika, nenge aahingi yalyo osho ya ningi, ano ya tameke okututila omavi ngaka gohanya pomagumbo gamwe gaakalimo mOshakati.Aakalimo oya fa ya kala taya futu sha kOondalaiva dhEhangano ndjoka.Taku tiwa kutya yamwe oya futa sigo opOoN$50 mofulaha yevi lyohanya.Aakalimo yamwe, unene aashiinda nomagumbo ngoka ga kala taga tutilwa omavi ngaka gohanya, ano ga za momatale gohanya, sho ye shi mono nokukala wo kohi yezimba ewinayi, itaya vulu okufudha, oya tameke okunyenyeta oshinima shoka noku shi pula wo kElelo kutya omolwashike tali tula omavi gohanya pomagumbo gaantu.Epulo ndika otaku hokololwa kutya, sho lya ka pulwa Elelo lya Shakati, Aahingi yEhangano ndika lya Consulting Services Africa, nenge Nexus oya adhika nale ya tutila omavi ngaka pomagumbo ogendji lela gomOshakati.Otwa ka kundana kutya pokati mpoka Elelo lya Shakati olye kiinyengithwa komanyenyeto gaakwashigwana nolya yi mo moshinima shika meendelelo.Kepulo, Omupopiliko gwElelo lya Shakati tate Loth Nehemia, okwa lombwela The Namibian kutya Elelo lya Shakati shi valelwe li ninge etokolo kutya aakalimo mOshakati naya tutilwe evi lyomomatale gohanya pomagumbo gawo.Ndjoka euvathano lya ningwa pokati kaahingi ya Nexus nooyene yomagumbo nomapya mOshakati nomomudhingoloko gwa Shakati.Nehemia ta ti kutya sho Elelo lye shi uvu noku shi mona olya yi li ka konaakone lyolyene, nelombwelo olya gandjwa ku Nexus na Consulting Services Africa ya lombwele aahingi yawo ya kuthe po omavi ngoka pomagumbo, ano pomahala gaantu, oshoka oga nika oshiponga kuukalinawa waakalimo mondoolopa.”Ondi wete kutya pethimbo ndika, Nexus okwiipyakidhila okututa po omavi ngoka oondalaiva dhe dha li dha tutila pomagumbo gaakalimo mOshakati nomomudhingoloko.”Tate Nehemia ta lombwele Oshifo shika ngawo. Pauyelele wa monika po kOshifo shika, pokuma opwa fa ngaa pwa gandjelwe shili ezimino okuzilila mElelo lya Shakati, unene tuu mOkaansola, ashike ezimino netokolo ndjoka olya fa lya li ashike lyOokaansola yamwe yomElelo lya Shakati moka.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News