Aakalimo yomomukunda Oikango ya tokola okuninga oshikunino shawo shIikwamboga

Aakalimo yomomukunda Oikango ya tokola okuninga oshikunino shawo shIikwamboga

poIKANGO A AKALIMO yomomukunda Oikango popepi nOngwediva mOukwanyama mOshikandjohogololo sha Ngwediva mOshitopolwa sha Shana oya tokola toko okutota po Oprojeka yawo yedhina “Tukwafela Support Group Project” yokumuna iikwamboga mbyoka ya pumbiwa noonkondo pethimbo ndika koshigwana opo shi mone uukolele noovitamine dha gwana nawa.

Oprojeka ndjika oya egululilwe kuKaansela gwOshikandjohogololo sha Ngwediva tate Thikameni Ekandjo Omaandaha ngaka ga zi ko, e shi ningile pOsenda yOkukwatela aakulupe puundingosho wopIikango mpoka wethina Oinyakwi. Kansela Ekandjo ta pandula aakwashigwana yaampoka sho ya ninga etokolo okumuna niikwamboga.Ta ti kutya Namibia oshilongo oshinene shi na aantu ye li pemiliona limwe oshinkwanu hetatu, ashike kashi na naanaa omukalo gwokumuna iikwamboga kushoshene mbyoka ya pumbiwa noonkondo okuliwa kaantu opo ya mone oovitamine nuukolele.Kansela Ekandjo ta ti kutya sigo oompaka, Aanamibia, ohaya kunu nokutsika ngaa iikwamboga iishona, mbyoka haya longitha okulya yoyene, ashike haku yi longa oyindji ye yi landithe po, ngashi hashi ningwa kAanafaalama yoko South Africa nosho tuu.Oshinima shimwe Kansela Ekandjo okwa ti wo kutya, moNamibia, omwa pumbwa elongelokumwe shi na sha nomalandithilo.Kutya, ngele oonakulonga nokweeta po iikwamboga mbika, oye na okukala ngeno ye na Omahala/oongeshefa hoka taya ka landitha iikwamboga yawo mbika, hoka tayi ka landwa ko koshigwana.Ekandjo ota ti kutya, Oomaaketa ndhoka kadhi po nawa, nopwa pumbwa nee aluhe elongelokumwe pokati kaayetipo yiinima noonakuyi landa ko paholosaila ye ke yi landithe po koshigwana.Oshinima oshikwawo, uunongo nontseyo nkene omuntu wu na okumuna iikwamboga paunongononi tau eta po elikolo olindji lyoshilikolomwa shoka ngashi nee oshikwamboga, kau po nawa mokati koshigwana nosha pumbiwa noonkondo aanantseyo naanuunonga moshinima shika ya endithe po oshigwana shoka sha hala okweeta po Ooprojeka dholudhi ndoka..Kansela Ekandjo okwa indila kAanaprojeka mbaka ya Tukwafela Support Group ya longe nuudhiginini.Yi itulemo miilonga yawo mbyoka nokweeta po sha tashi kalelele.Konima yeegululo pambelewa, Aanambelewa yaali yUunamapya pOngwediva, tate Charlie Mwaetako na Bennie Shipwata, oya kala mpoka nokweenditha po AakwaProjeka ndjika nkene ye na okukuna nokutsika iikwamboga yawo mbyoka.Nkene ye na okulongitha evi lyoludhi luni nosho wo uuhoho noku yi kuna nenge oku yi tsika pethimbo lini momumvo opo iimeno yawo mbyoka yiikwamboga yi mene noyi koke nawa.Aakwaproyeka ndjika, oya pandula keyambidhidho ndjoka noye li ya tokola toko okuya komeho nemuno niikwamboga kamana mOproyeka yawo.Kansela Ekandjo ta pandula aakwashigwana yaampoka sho ya ninga etokolo okumuna niikwamboga.Ta ti kutya Namibia oshilongo oshinene shi na aantu ye li pemiliona limwe oshinkwanu hetatu, ashike kashi na naanaa omukalo gwokumuna iikwamboga kushoshene mbyoka ya pumbiwa noonkondo okuliwa kaantu opo ya mone oovitamine nuukolele.Kansela Ekandjo ta ti kutya sigo oompaka, Aanamibia, ohaya kunu nokutsika ngaa iikwamboga iishona, mbyoka haya longitha okulya yoyene, ashike haku yi longa oyindji ye yi landithe po, ngashi hashi ningwa kAanafaalama yoko South Africa nosho tuu.Oshinima shimwe Kansela Ekandjo okwa ti wo kutya, moNamibia, omwa pumbwa elongelokumwe shi na sha nomalandithilo.Kutya, ngele oonakulonga nokweeta po iikwamboga mbika, oye na okukala ngeno ye na Omahala/oongeshefa hoka taya ka landitha iikwamboga yawo mbika, hoka tayi ka landwa ko koshigwana.Ekandjo ota ti kutya, Oomaaketa ndhoka kadhi po nawa, nopwa pumbwa nee aluhe elongelokumwe pokati kaayetipo yiinima noonakuyi landa ko paholosaila ye ke yi landithe po koshigwana.Oshinima oshikwawo, uunongo nontseyo nkene omuntu wu na okumuna iikwamboga paunongononi tau eta po elikolo olindji lyoshilikolomwa shoka ngashi nee oshikwamboga, kau po nawa mokati koshigwana nosha pumbiwa noonkondo aanantseyo naanuunonga moshinima shika ya endithe po oshigwana shoka sha hala okweeta po Ooprojeka dholudhi ndoka..Kansela Ekandjo okwa indila kAanaprojeka mbaka ya Tukwafela Support Group ya longe nuudhiginini.Yi itulemo miilonga yawo mbyoka nokweeta po sha tashi kalelele.Konima yeegululo pambelewa, Aanambelewa yaali yUunamapya pOngwediva, tate Charlie Mwaetako na Bennie Shipwata, oya kala mpoka nokweenditha po AakwaProjeka ndjika nkene ye na okukuna nokutsika iikwamboga yawo mbyoka.Nkene ye na okulongitha evi lyoludhi luni nosho wo uuhoho noku yi kuna nenge oku yi tsika pethimbo lini momumvo opo iimeno yawo mbyoka yiikwamboga yi mene noyi koke nawa.Aakwaproyeka ndjika, oya pandula keyambidhidho ndjoka noye li ya tokola toko okuya komeho nemuno niikwamboga kamana mOproyeka yawo.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News