Aagundjuka ya Lyatunga lyaNdjambula mOlukonda taya kondjo nOproyeka yawo yOondhopi

Aagundjuka ya Lyatunga lyaNdjambula mOlukonda taya kondjo nOproyeka yawo yOondhopi

A AGUNDJUKA yomomukunda Olukonda mOndonga mOshitopolwa sha Shikoto mboka mu Juni nuumvo ya toto po Oprojeka yawo yokuninga oondhopi yedhina Lyatunga lyaNdjambula Bricks Project otaya ti kutya Oproyeka yawo ndjoka otayi ende nawa notaya indile kaagundjuka yakwawo moshilongo ya ninge wo nayo Ooproyeka opo yi ikwathe nokukandula po uupyakadhi uunene yokwaaniilonga mboka wu li mokati koshigwana, unene tuu shoka oshigundjuka.

Omuunganeki gwOprojeka ndjika Hilma Iingungula, ota ti kutya elalakano lyOproyeka yawo ndjika okukandula po okwaaniilonga mokati kaagundjuka nosho wo okwiimonena iiyemo kaagundjuka mboka yaa na iilonga. Ta ti wo kutya okugandja oshiholelwa nokutsa aagundjuka yakwawo omukumo ya kale tayi inyenge kuyoyene nokweeta po Ooproyeka tadhi ya kwathele noku ya kutha momapandaanda moka taya vulu okuningila mo aantu aawinayi nokuninga iinima iiwinayi mokati koshigwana.Iingungula ota ti kutya aagundjuka yomOlukonda, palongekidho lya Kansela gwawo tate Fillemon Ndjambula, omvula ya zi ko oya yile kOvenduka, hoka ya kakuthile ombinga momaulikilo gIikwaipindi gAanyasha, moka ya monene esindano lyonomola yotango nokupewa N$20 000.Iingungula ota ti kutya N$20 000 ndhoka odho ya longitha mokutota po Oproyeka yawo ndjoka yokuninga oondhopi noku dhi landitha po kaakwashigwana mboka ya pumbwa oondhopi dhokutunga omagumbo noositola dhawo.”Oproyeka yetu otayi ende nawa lela notatu indile kaagundjuka yakwetu moshilongo ya landule oshiholelwa shetu shika opo yi ikuthe muupyakadhi wokwaaniilonga mboka wu li tau hepeke oshigwana sha Namibia pethimbo ndika, unene tuu aagundjuka mboka ya mana oongundu dhopombanda mOoseko na inaya mona we omatsikilo, “Iingungula ta ti ngawo nomukumo nokutsa aagundjuka yakwawo omukumo moshilongo ya tameke nOoprojeka dhawo ndhoka tadhi ya pe iiyemo opo ya vule okuhupa nawa nenge hwepo monkalamwenyo yawo yesiku kehe.Iingungula ota ti wo kutya oye shi okupandula Kansela gwawo tate Ndjambula, ngoka te ya kwathele noonkondo okumona aalandi yOondhopi dhawo.Ta ti otaye mu pandula wo noonkondo sho e ya longekidha nawa kwali ndele taya ka sindana kOmaulikilo giikwaipindi gAanyasha gokOvenduka omvula ya zi ko nokupewa ondjambi yOoN$20 000, oshimaliwa shoka she ya totitha po Oprojeka yawo ndjika yokuninga oondhopi noku dhi landitha po, opo yi imonene iiyemo nokukaleka po Oprojeka yawo ndjika ya simana kuyo unenenene.Iingungula ota ti kutya aagundjuka yomOlukonda otaya indile kOokansela dhilwe moshilongo, dhi landule oshiholelwa oshiwanawa sha Kansela gwawo Ndjambula mokukwathela ngeyi oshigwana oshigundjuka shoka shi li aaleli yokomongula.Molwashoka aagundjuka mbaka oya hala Oprojeka yawo tayi kalelele, onkee taya indile omakwatho mokati koshigwana moka.Taya ti Oakaunda yawo oyo LYATUNGA LYANDJAMBULA BRICKs PROJECT, FNB Ondangwa, Onomola yOakaunda oyo 62127600577.Ongodhi yawo oyo 081 294 4886 nenge 065/2433332 (Hilma Iingungula).Oye na wo Oshitayi shimwe shedhina Ashipala Lyatunga lyaNdjambula, P.O.Box 1223 Ondangwa, shoka tashi wilikwa ku Gotlieb Mushaandja.Oshitayi shika, Oakaunda yawo oyo; Ashipala Lyatunga lyaNdjambula, Account No 2000202757 Bank Windhoek Ondangwa Ofax yawo oyo 065/243333Ta ti wo kutya okugandja oshiholelwa nokutsa aagundjuka yakwawo omukumo ya kale tayi inyenge kuyoyene nokweeta po Ooproyeka tadhi ya kwathele noku ya kutha momapandaanda moka taya vulu okuningila mo aantu aawinayi nokuninga iinima iiwinayi mokati koshigwana.Iingungula ota ti kutya aagundjuka yomOlukonda, palongekidho lya Kansela gwawo tate Fillemon Ndjambula, omvula ya zi ko oya yile kOvenduka, hoka ya kakuthile ombinga momaulikilo gIikwaipindi gAanyasha, moka ya monene esindano lyonomola yotango nokupewa N$20 000.Iingungula ota ti kutya N$20 000 ndhoka odho ya longitha mokutota po Oproyeka yawo ndjoka yokuninga oondhopi noku dhi landitha po kaakwashigwana mboka ya pumbwa oondhopi dhokutunga omagumbo noositola dhawo.”Oproyeka yetu otayi ende nawa lela notatu indile kaagundjuka yakwetu moshilongo ya landule oshiholelwa shetu shika opo yi ikuthe muupyakadhi wokwaaniilonga mboka wu li tau hepeke oshigwana sha Namibia pethimbo ndika, unene tuu aagundjuka mboka ya mana oongundu dhopombanda mOoseko na inaya mona we omatsikilo, “Iingungula ta ti ngawo nomukumo nokutsa aagundjuka yakwawo omukumo moshilongo ya tameke nOoprojeka dhawo ndhoka tadhi ya pe iiyemo opo ya vule okuhupa nawa nenge hwepo monkalamwenyo yawo yesiku kehe.Iingungula ota ti wo kutya oye shi okupandula Kansela gwawo tate Ndjambula, ngoka te ya kwathele noonkondo okumona aalandi yOondhopi dhawo.Ta ti otaye mu pandula wo noonkondo sho e ya longekidha nawa kwali ndele taya ka sindana kOmaulikilo giikwaipindi gAanyasha gokOvenduka omvula ya zi ko nokupewa ondjambi yOoN$20 000, oshimaliwa shoka she ya totitha po Oprojeka yawo ndjika yokuninga oondhopi noku dhi landitha po, opo yi imonene iiyemo nokukaleka po Oprojeka yawo ndjika ya simana kuyo unenenene.Iingungula ota ti kutya aagundjuka yomOlukonda otaya indile kOokansela dhilwe moshilongo, dhi landule oshiholelwa oshiwanawa sha Kansela gwawo Ndjambula mokukwathela ngeyi oshigwana oshigundjuka shoka shi li aaleli yokomongula.Molwashoka aagundjuka mbaka oya hala Oprojeka yawo tayi kalelele, onkee taya indile omakwatho mokati koshigwana moka.Taya ti Oakaunda yawo oyo LYATUNGA LYANDJAMBULA BRICKs PROJECT, FNB Ondangwa, Onomola yOakaunda oyo 62127600577.Ongodhi yawo oyo 081 294 4886 nenge 065/2433332 (Hilma Iingungula).Oye na wo Oshitayi shimwe shedhina Ashipala Lyatunga lyaNdjambula, P.O.Box 1223 Ondangwa, shoka tashi wilikwa ku Gotlieb Mushaandja.Oshitayi shika, Oakaunda yawo oyo; Ashipala Lyatunga lyaNdjambula, Account No 2000202757 Bank Windhoek Ondangwa Ofax yawo oyo 065/243333

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News