A dhana Okrisimesa nevalo lye pamwe noluvalo naatekulu

A dhana Okrisimesa nevalo lye pamwe noluvalo naatekulu

PONGENGA O MUKALIMO gwomOngenga mOukwanyama mOshitopolwa sha Hangwena tatekulu Josua Paulus Ndjadila mu Desemba omvula ya zi ko okwa gwanitha omimvo omilongohetatu nambali (82) nometi 16 Desemba 2006 okwa li a ithana aanona ye noshowo aatekulu, uutekulu nookuume ya tyapule pamwe evalo lye ndika pegumbo lye mOndoolopa ya Ngenga.

Tatekulu Ndjadila, ngoka ta monika a ndjanga natango, ye mwene okwa kala ethimbo ele kOmbaye, hoka oko kwa kala egumbo lye nOfamili omanga nee ina galukila ngeyi kevi lyiimpungu kOngenga kOwambo. Tatekulu Ndjadila ota hokololele /The Namibian/ kutya okwa valelwa momukunda Okalondo mOukwanyama.Ta sikola osikola yaanona pOngenga nopElakalapwa.Okwa li a hala okuninga omulongisikola, ashike ine ke shi ninga molwashoka a ka ya kiita ya Hitila nokwa yi koPretoria ongomukwiita gwiita ya Hitler.Okuza koPretoria, tatekulu Ndjadila, ota ti kutya okwa galukile ko Namibia nokwa ka longa kOrange hoka a hiti Osikola yuusiku nokwiilongo oshindji ngashi omuyalu, okulesha nokushanga nawa.Ta galukile ishewe kOwambo nokwa taambwa mOsikola ya Dibo moka a kala uule woomvula mbali.Okuza mpoka okwa yi kOmbaye, hoka a kala nee sigo opethimbo lyokuya kwe moshipundi shevululuko.Kombaye okwa kala ha longo ongOmunambelewayakuli mOombelewa dha Mangestrata.Okwa longa wo mOofaabulika dhoohi kOmbaye hoka nokwa kala wo gumwe gwomaawiliki yaahoka, unene tu mEgongalo lyawo lya Vaangeli mOmbaye moka, omanga miinima yopashigwana yesiku kehe a kala wo Omuwiliki pamwe nAawiliki yakwawo yoonakusa tatekulu Nathaniel Maxuilili nayalwe hoka.Gumwe gwomoyana, ano tate Laban Ndjadila, ota ti kutya yo ongaanona naatekulu oye shi mono shoopala okulongekidhila tate/tatekulu gwawo oshituthivalo she shika nokudhana wo pamwe oshituthi shOkrisimesa pegumbo lye pOngenga mpoka pamwe na meme gwawo, ano omukulukadhi gwa tate Ndjadila meekulu Kapulwa Ndjadila.Aanona yawo oyendji oya kala muushimba ngashi kOvenduka, kOmbaye, kOshiwakopo, kOtjiwarongo nosho tuu, noye yile nee okutyapula pamwe natate gwawo evalo lye nokrisimesa.Tatekulu Ndjadila ota halele ayehe omumvo omupe gwa yambekwa.Natse wo tatekulu Ndjadila otatu ku halele oomvula odhindji kombanda yevi nomumvo omupe gwa yambekwa pamwe negumbo lyoye.Tatekulu Ndjadila ota hokololele /The Namibian/ kutya okwa valelwa momukunda Okalondo mOukwanyama.Ta sikola osikola yaanona pOngenga nopElakalapwa.Okwa li a hala okuninga omulongisikola, ashike ine ke shi ninga molwashoka a ka ya kiita ya Hitila nokwa yi koPretoria ongomukwiita gwiita ya Hitler.Okuza koPretoria, tatekulu Ndjadila, ota ti kutya okwa galukile ko Namibia nokwa ka longa kOrange hoka a hiti Osikola yuusiku nokwiilongo oshindji ngashi omuyalu, okulesha nokushanga nawa.Ta galukile ishewe kOwambo nokwa taambwa mOsikola ya Dibo moka a kala uule woomvula mbali.Okuza mpoka okwa yi kOmbaye, hoka a kala nee sigo opethimbo lyokuya kwe moshipundi shevululuko.Kombaye okwa kala ha longo ongOmunambelewayakuli mOombelewa dha Mangestrata.Okwa longa wo mOofaabulika dhoohi kOmbaye hoka nokwa kala wo gumwe gwomaawiliki yaahoka, unene tu mEgongalo lyawo lya Vaangeli mOmbaye moka, omanga miinima yopashigwana yesiku kehe a kala wo Omuwiliki pamwe nAawiliki yakwawo yoonakusa tatekulu Nathaniel Maxuilili nayalwe hoka.Gumwe gwomoyana, ano tate Laban Ndjadila, ota ti kutya yo ongaanona naatekulu oye shi mono shoopala okulongekidhila tate/tatekulu gwawo oshituthivalo she shika nokudhana wo pamwe oshituthi shOkrisimesa pegumbo lye pOngenga mpoka pamwe na meme gwawo, ano omukulukadhi gwa tate Ndjadila meekulu Kapulwa Ndjadila.Aanona yawo oyendji oya kala muushimba ngashi kOvenduka, kOmbaye, kOshiwakopo, kOtjiwarongo nosho tuu, noye yile nee okutyapula pamwe natate gwawo evalo lye nokrisimesa.Tatekulu Ndjadila ota halele ayehe omumvo omupe gwa yambekwa.Natse wo tatekulu Ndjadila otatu ku halele oomvula odhindji kombanda yevi nomumvo omupe gwa yambekwa pamwe negumbo lyoye.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News