12 ya lya uuzigo

12 ya lya uuzigo

M EEKULU Frieda Nghikembwa gwoomvula 76 lwaampoka gwomomukunda Etomba mUukwanyama moshitopolwa sha Hangwena pamwe naanegumbo lye ye li omulongo nagumwe (11) Osoondaha ya zi ko oya taambelwa mOshipangelo sha Ngela sho ongulohi yOlyomakaya ngoka ya taku tiwa oya li iikulya kayi li nawa.

Otaku tiwa kutya aantu mboka oya li iikulya yi na uuzigo noya tameke taya ehama momala, taya kungu, ya kwatwa koshimela yo ya popyala noonkondo. Sho ya yi mEngela moka, Oondohotola naapangi oya dhimbulula kutya meekulu Nghikembwa naatekulu ye li yane otaya ehama unene noya pumbwa okuya koshipangelo oshinene shEpangelo sha Shakati, hoka ya falwa meendelelo.Meekulu Nghikembwa megumbo lye moka oku li mo nuutekulu wu li uhetatu.Auhe kumwe u na oomvula dhi li kohi 18 na meme gumwe gwomukuluntu.Ayehe sho ya li iikulya mbyoka, taku tiwa kutya ombidhi ontalala, oshithima nomakunde, oya tameke taya popyala, taya ehama mela noonkondo.The Namibian pokati mpoka okwa kundana kutya meekulu Frieda Nghikembwa naatekulu ye mboka e li nayo mOshipangelo shEpangelo sha Shakati naamboka ye li kwaashoka sha Ngela oye li po hwepo ngashiingeyi.Sho ya yi mEngela moka, Oondohotola naapangi oya dhimbulula kutya meekulu Nghikembwa naatekulu ye li yane otaya ehama unene noya pumbwa okuya koshipangelo oshinene shEpangelo sha Shakati, hoka ya falwa meendelelo.Meekulu Nghikembwa megumbo lye moka oku li mo nuutekulu wu li uhetatu.Auhe kumwe u na oomvula dhi li kohi 18 na meme gumwe gwomukuluntu.Ayehe sho ya li iikulya mbyoka, taku tiwa kutya ombidhi ontalala, oshithima nomakunde, oya tameke taya popyala, taya ehama mela noonkondo.The Namibian pokati mpoka okwa kundana kutya meekulu Frieda Nghikembwa naatekulu ye mboka e li nayo mOshipangelo shEpangelo sha Shakati naamboka ye li kwaashoka sha Ngela oye li po hwepo ngashiingeyi.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News