Takamitheni oombotsotso mOngwediva

Takamitheni oombotsotso mOngwediva

O NKUNDANA okuzilila maakalimo yamwe mOngwediva otayi ti kutya mOndoolopa ya Ngwediva moka omwiiteyela oombotsotso tadhi teya omagumbo gaantu omutenya gwaankala nokuya niinima yaantu ngashi Ootiivii, Oovideo, Ooradio, iikwatelwa, oonguwo, iimaliwa nosho tuu.

Oombotsotso ndhika ohadhi ende nee tadhi tala pomagumbo mpoka pwaa na einyengo lyaantu, unene pondje yomagumbo mpoka, nohadhi yi nee nande okomileko nokuyaka ko iikutu mbyoka ya anekwa ko kaaniilonga oymomagumbo moka nenge kooyene yomagumbo. Ngele nee nokuli mboka haya longo momagumbo moka, ohaya koho nokukaaneka iikutu konima yegumbo nokuthiga omweelo gwokuya mOseti nenge kombinga yokombitha ina pata po, manga e li hoka, dho oombotsotso otadhi iyakele megumbo, nokuyaka.Nange nokuli moondjugo dhokulala ina thiga a pata mo, nena naambyoka yi li mo ngashi oonguyo, iimaliwa nosho tuu, ota adha ya yiwa nayo nale koombotsotso manga e li kooshaanekelo hoka.Kombinga yiipatululo yomomagumbo, nayi takamithwe wo nokukala ya holekwa ethimbo alihe, oshoka ngele oya yi momake gookalyamupombo mbaka, nena otaya kutha ko oonomola ndele taya ka ninga ookopi nokugaluka taya patulula ashike nombili nokuyaka mo iinima yoye megumbo.Opolisi otayi lombwele ooyene yomagumbo ya kale taya enditha po aaniilonga yawo moshinima shika.Kutya inaya kala taya thigi egumbo lya patuluka uuna tayi a kaaneke iikutu koongodhi nenge koondhalate dhi li konima yegumbo.Otaku tiwa wo kutya aalongi yomomagumbo nenge ngaa ooyene yomagumbo mboka pamwe esiku ndjoka e li mefudho, inaya kala ethimbo ele ye li meni lyegumbo.Naya kale haya ka legaalega po pondje ya tale shoka tashi inyenge po, oshoka oombotsotso odha konga po ondunge yokuyaka omutenya.Kutya nee megumbo omu na omuntu nenge kamu na omuntu.Iipatululo yomagumbo nayi kale wo ya takamithwa nawa, inayi kala shaampoka.Oombotsotso otadhi kutha ko oonomola nokukaninga ookopi.Oshinima shimwe Opolisi otayi lombwele wo aakalimo kutya aashiinda naya kale taya longele kumwe mekondjitho lyuumbotsotso.Aaniilonga momagumbo naya kale ye na ekwatathano nayakwawo yopuushiinda, ano mboka taya longo puushiinda, opo ngoka e li megumbo ye mu kwawo e li pondje, a tale shoka tashi inyenge po opo a londodhe mukwawo meendelelo.”Osha fa shi li ngeyi kutya, molwashoka Okili oyi li popepi, Oombotsotso otadhi kongo oshimaliwa shOkili, noshigwana nashi kale nee sha lungundja, sha kotoka nawa opo kashi yakwe iinima yasho koombotsotso nuupu.Oshigwana nashi takamithe wo nawa kombinga yokutulwa muutoo kOombotsotso,” Komufala gwOpevi gwOpolisi Joef Anghuwo ta ti ngaaka.Ngele nee nokuli mboka haya longo momagumbo moka, ohaya koho nokukaaneka iikutu konima yegumbo nokuthiga omweelo gwokuya mOseti nenge kombinga yokombitha ina pata po, manga e li hoka, dho oombotsotso otadhi iyakele megumbo, nokuyaka.Nange nokuli moondjugo dhokulala ina thiga a pata mo, nena naambyoka yi li mo ngashi oonguyo, iimaliwa nosho tuu, ota adha ya yiwa nayo nale koombotsotso manga e li kooshaanekelo hoka.Kombinga yiipatululo yomomagumbo, nayi takamithwe wo nokukala ya holekwa ethimbo alihe, oshoka ngele oya yi momake gookalyamupombo mbaka, nena otaya kutha ko oonomola ndele taya ka ninga ookopi nokugaluka taya patulula ashike nombili nokuyaka mo iinima yoye megumbo.Opolisi otayi lombwele ooyene yomagumbo ya kale taya enditha po aaniilonga yawo moshinima shika.Kutya inaya kala taya thigi egumbo lya patuluka uuna tayi a kaaneke iikutu koongodhi nenge koondhalate dhi li konima yegumbo.Otaku tiwa wo kutya aalongi yomomagumbo nenge ngaa ooyene yomagumbo mboka pamwe esiku ndjoka e li mefudho, inaya kala ethimbo ele ye li meni lyegumbo.Naya kale haya ka legaalega po pondje ya tale shoka tashi inyenge po, oshoka oombotsotso odha konga po ondunge yokuyaka omutenya.Kutya nee megumbo omu na omuntu nenge kamu na omuntu.Iipatululo yomagumbo nayi kale wo ya takamithwa nawa, inayi kala shaampoka.Oombotsotso otadhi kutha ko oonomola nokukaninga ookopi.Oshinima shimwe Opolisi otayi lombwele wo aakalimo kutya aashiinda naya kale taya longele kumwe mekondjitho lyuumbotsotso.Aaniilonga momagumbo naya kale ye na ekwatathano nayakwawo yopuushiinda, ano mboka taya longo puushiinda, opo ngoka e li megumbo ye mu kwawo e li pondje, a tale shoka tashi inyenge po opo a londodhe mukwawo meendelelo. “Osha fa shi li ngeyi kutya, molwashoka Okili oyi li popepi, Oombotsotso otadhi kongo oshimaliwa shOkili, noshigwana nashi kale nee sha lungundja, sha kotoka nawa opo kashi yakwe iinima yasho koombotsotso nuupu.Oshigwana nashi takamithe wo nawa kombinga yokutulwa muutoo kOombotsotso,” Komufala gwOpevi gwOpolisi Joef Anghuwo ta ti ngaaka.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News