Ramatex okwa hala okupatulula epandja epe

Ramatex okwa hala okupatulula epandja epe

O KAMPANI yokuhondja oonguwo ya Ramatex oya hala aniwa okuyambulapo iilonga yayo, okugandja omadheulo kaaniilonga yayo nosho wo okwiiyutha koveta yi na sha negameno lyuuntshitwe, Omuprimaminista Nahas Angula osho a lombwele The Namibian omasiku ngaka.

Angula okwe shi koleke wo kutya otaku ningwa wo oonkambadhala okweeta mo natango aaniilonga yaakwiilongo mOofaabulika dha Ramatex, ihe okwa popi kutya ita ku ka kuthwa omuntu kehe. Angula shika okwe shi popi pakuyamukula komayipulo ogendji kombinga yetalelopo lyOmukuluntuwiliki gwa Ramatex Albert Lim, ta ti, etalelopo lya Lim inashi pumbiwa li kale li ikwatwa.Oshifo shika osha li sha yakelwa ko kaaniilonga yamwe ya Ramatex kutya Lim omo e li moshilongo na okwa kala nokuninga iigongi naakalelipo yEpangelo meholamo.Aaniilonga ya Ramatex oyi ikwata omapopyo kutya Okampani ndjika oya hala okweeta aaniilonga yaakwiilongo moofaabulika dhayo mOvenduka.Ashike oye li ompinge nasho molwashoka Okampani ndjika oya tindi okugwedhela oondjambi dhawo nokulundulula onkalo yiilonga moka yeli, shoka ya kala nokwiindila ya ningilwe ethimbo ele.Ta ti kutya oonkundathana dhEpangelo na Ramatex odha li ashike etameko, Angula okwa lombwele The Namibian kutya eyambulopo lyiilonga (mu Ramatex), edheulo lyaaniilonga negameno lyuuntshitwe, nayo oya li wo yimwe yomiinima mbyoka ya kundathana.”Shoka ndu uvite osho shika kutya Ramatex okwa hala okuyambulapo iilongomwa ye.Ano oya hala nee okudheula aaniilonga mboka ya adha omuthika gwontumba montseyo yiilonga.Mokuninga ngaaka, oya pumbwa nee okweeta po aaniilonga yaakwiilongo ya dheule aaniilonga yetu,” Angula ta popi ngaaka.Ramatex oku na wo aniwa edhiladhilo okutota po Okampani yowina yi na sha nokutala kutya iilonga ye itayi nyateke omudhingoloko.Omathimbo ga zi ko, Ramatex okwa kala nokukondemwa komahangano omagameni guuntshitwe nokaakwashigwana mboka omagumbo gawo ge li popepi nOofaabulika ndhika, taya ti kutya iilonga ya Ramatex oya nyateka omudhingoloko.Pethimbo ndika, Epangelo nomahangano gaaniilonga oge li taga ningi oonkundathana na Ramatex, ngoka oomwedhi dha zi ko e shi ulike kutya okwa hala okupata oofabulika dhe molwashoka aniwa itadhi longo oonguwo dhi thike mpoka sha li sha thanekelwa.Angula shika okwe shi popi pakuyamukula komayipulo ogendji kombinga yetalelopo lyOmukuluntuwiliki gwa Ramatex Albert Lim, ta ti, etalelopo lya Lim inashi pumbiwa li kale li ikwatwa.Oshifo shika osha li sha yakelwa ko kaaniilonga yamwe ya Ramatex kutya Lim omo e li moshilongo na okwa kala nokuninga iigongi naakalelipo yEpangelo meholamo.Aaniilonga ya Ramatex oyi ikwata omapopyo kutya Okampani ndjika oya hala okweeta aaniilonga yaakwiilongo moofaabulika dhayo mOvenduka.Ashike oye li ompinge nasho molwashoka Okampani ndjika oya tindi okugwedhela oondjambi dhawo nokulundulula onkalo yiilonga moka yeli, shoka ya kala nokwiindila ya ningilwe ethimbo ele.Ta ti kutya oonkundathana dhEpangelo na Ramatex odha li ashike etameko, Angula okwa lombwele The Namibian kutya eyambulopo lyiilonga (mu Ramatex), edheulo lyaaniilonga negameno lyuuntshitwe, nayo oya li wo yimwe yomiinima mbyoka ya kundathana.”Shoka ndu uvite osho shika kutya Ramatex okwa hala okuyambulapo iilongomwa ye.Ano oya hala nee okudheula aaniilonga mboka ya adha omuthika gwontumba montseyo yiilonga.Mokuninga ngaaka, oya pumbwa nee okweeta po aaniilonga yaakwiilongo ya dheule aaniilonga yetu,” Angula ta popi ngaaka.Ramatex oku na wo aniwa edhiladhilo okutota po Okampani yowina yi na sha nokutala kutya iilonga ye itayi nyateke omudhingoloko.Omathimbo ga zi ko, Ramatex okwa kala nokukondemwa komahangano omagameni guuntshitwe nokaakwashigwana mboka omagumbo gawo ge li popepi nOofaabulika ndhika, taya ti kutya iilonga ya Ramatex oya nyateka omudhingoloko.Pethimbo ndika, Epangelo nomahangano gaaniilonga oge li taga ningi oonkundathana na Ramatex, ngoka oomwedhi dha zi ko e shi ulike kutya okwa hala okupata oofabulika dhe molwashoka aniwa itadhi longo oonguwo dhi thike mpoka sha li sha thanekelwa.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News