Mbumba okwa hala oikulyayoshikukuta ya tukulwa pauyuki

Pelesidente Nangolo Mbumba okwa pula oovene vomikunda, ovafitaongalo nokamusela voitopolwahoololo opo va kwashilipaleke kutya oikulya yoshikukuta oya topolwa pauyuki nopauyelele.

Mbumba eshi okwe shi popya eshi kwa li ta popifa oshitufi shedina Etumo Festival shongeleka yEvangelical Lutheran Church in Namibia (Elcin) osho kwa li sha ningilwa kOmandongo moshitopolwahoololo shaShikoto Olomakaya.

“Molwoshikukuta osho tashi denge oshilongo, keshe evatelo loikulya tali di kepangelo nali tukulwe pauyuki nopambili,” Mbumba osho a ti ngaho.

Pelesidente okwa pula oovene vomikunda novaleli vopamufyuululwakalo vakula opo va kwashilipaleke kutya oikulya oya tukulwa pauyelele nopamikalo odo di na okulongifwa.

Okwa kunghilila ovo ve na oshinakuwanifa shokutukula oikulya ei opo vaha longife eenghono davo papuko.

Oshinima eshi tashi pulwa kuMbumba oshe ya konima eshi oikundaneki imwe kwa li ya lopota kutya ovanambelewa vamwe nookamusela voitopolwahoololo otava vake po nokulandifa po oikulya yoshikukuta.

MuMei odula ei, omukulunhuwiliki mombelewa yomuprima minista, I-Ben Nashandi, okwa ti epangelo ola shangifa omaumbo e li 331 000 opo a dule okumona oikulya yoshikukuta nola longekida oshimaliwa shi fike peemiliyona N$825 dopolohalama yoshikukuta.

Ashike nee, okwa ti eshi osha wana ashike okuvatela omaumbo e fike po172 200 oo kwa li a monika kutya oku na omumbwe yoikulya momudo 2023.

Mbumba natango okwa dimbulukifa ovanhu ovo va hanga okuhoolola kombinga yomalishangifo oukalata vomahoololo oo e li metifa nokwe va twa omukumo opo ve ke lishangife.

Omalishangifo okwa li a tameka omwedi wa dja ko notaa ka xula mefiku lotete laAuguste.

“Ngee itamu linyolifa paife, inamu ka pa nande vakweni ombedi kutya kave hole omukunda weni. Vakwetu, lishangifeni paife opo mu dule okukufa ombinga momahoololo opashiwana,” Mbumba osho a ti ngaho.

Okwa ti ovo va lwila emanguluko okwa li va taalela omaupyakadi.

“Omu na oshilongo sha manguluka, omu na eengeleka, omu na Kalunga. Oinima oyo ito i mono kwoove mwene,” Osho a ti ngaho.

“Omolwashike itamu dulu okulishangifa opo mu hoolole? Omalipopilo amwe otaa eta omalipulo kutya ovanhu vamwe inava tambula ko kutya fye Ovanamibia shaashi moshilongo sha manguluka otwa pumbwa okulongela kumwe,” Osho a ti ngaho.

Okwa ti ovanhu vamwe ohava pe vakwao ombedi kutya ovahoolola ovanhu va puka.

“Owa li peni eshi ovanhu kwa li tava hoolola omunhu oo a puka?” Mbumba osho a ti ngaho.

Pefimbo loshivilo, Mbumba okwa dimbulukwa nokufimaneka ondjokonona yovatumwa ovo kwa li va fika moNamibia konima yeedula 154 paife.

Mbumba okwa ti, ovatumwa ova lundulula ovakwashiwana momukalo uwa nova kufa ombinga mokuhonga ovanhu ouyuki wopanghalafano nefikopamwe pokati kovanhu, osho sha twa Ovanamibia vahapu opo va kondjele emanguluko lavo.

Mbumba okwa ti oshivilo eshi oshiti154 shEtumo laElcin osha yandja omhito kOvanamibia opo ve uye pamwe ongovakriste, tava dilaadila onakudiwa ndee tava pameke eenghedi nelongelokumwe.

“Eshi hatu tyapula oshivilo shEtumo shaElcin, natu tuwe omukumo wokutwikila omayakulo oludi eli ndee hatu liyandje kovanhu vakwetu nelitulemo ngaashi naana twe shi mona kovatumwa moNamibia,” Osho a ti ngaho.

Mbumba okwa ti vali nande opa li omaudjuu oo kwa li ovatumwa va taalela eshi va fika moNamibia, okwa li va kondja opo kutotwe ongelaka yaElcin yakola.

“Ovatota omukalo wotete womiti dopaife, tava tungu oipangelo neefikola ndee tava toto eefikola dopaungoba koitopolwa yokomikunda, ovo kwa li tava anyenwa oinima yoludi eli.

“Osho sha fimana unene, omahongo ouyuki wopanghalafano nefikopamwe pokati kovanhu osho sha twa Ovanamibia vahapu omukumo opo va ye mekondjelo manguluko. Ovaleli vetu vahapu vekondjelo manguluko ovatungwa po keengeleka neefikola dovatumwa,” Osho a ti ngaho.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News