Epangelo natango otali konakona etokolo loufembawomashenge olo kwa li la yandjwa komhangu

Epangelo natango otali konakona oufemba womashenge oo kwa li wa tokolwa komhangu yopombada, haendendjai Festus Mbandeka osho a ti ngaho.

“Epangulo la fimana kepangelo laNamibia noshiwana shaNamibia ashishe,” Mbandeka osho a ti ngaho Oshoondaxa.
“Otu na okutala nawa epangulo eli omanga inatu tokola kutya fye ohatu ti ngahelipi.”

Mbandeka okwa ti etokolo lomhangu oli na okutalwa nawa omanga epangelo inali ninga etalululoindilo komhangu ya shiya ko shi na sha netokolo lomhangu yopombada.

Ovapanguli momhangu yopombada Nate Ndauendapo,Shafimana Ueitele naClaudia Claasen, ova ti oshinima osho taku tiwa oshimbuluma ngee pu na omakwatafano opaihole pokati kovanhu voukakwashikookanhu umwe kashi li paveta shoo natango osha nyika okatongotongo.

Omhangu natango oya ti oshinima osho kutya oushenge owa puka omaliudo ashike ovanhu vamwe.

Ovanhu ihava dulu okuyandja omatonemo kombinga yoshinima osho, ashike luhapu ohava tale kutya ovashiinda shavo otave shi tile ngahelipi, omupanguli osho a ti ngaho.

Eehelo lokomhangu eli okwa li la ningwa keshenge lomulumenhu laNamibia, Friedel Dausab, opo oveta oyo tai kelele ovalumenhu va ye moixulo novalumenhu vakwao i talululwe shaashi kai li paveta.

Dausab okwa ti vati okuninga oshinima eshi shovalumenhu tava nangalafana oshimbuluma osha teya oufemba womunhu nemanguluko lomashenge omalumenhu novalumenhu ovo va hoolola okukala momakwatafano opaixulo novalumenhu vakwao nosha tongola ovalumenhu molwomahoololo avo opaukakwashikekookanhu nomaliudo a vo opaixulo.

OMATOMENO
Mepangulo lavo, ovapanguli vatatu vomhangu yopombada ova ti kutya efatululo loshimbuluma eshi shokuya moixulo pokati kovalumenhu, nande otashi ningwa pahalo lavo nopaholamo, ashike oshinima eshi kashi shi oshimbuluma ngee tashi ningwa komulumenhu nomukainhu ile ngee tashi ningwa pokati kovakainhu kashi li mondjila.

Omhangu oya ti oveta ei tai popiwa itai kala i li pakotamhango ngee oya yoolola pokati kovanhu ile keengudu dovanhu, poo noho natango kapu na omatomeno e na eenghono.

OMALIUDO
Etokolo lomhangu ola shekwa kovakondjifi veekambaina di li ominge nefikopamwe loufemba womashenge.

Omunashipundi wokakomisi ke li ominge nomashenge moNamibia, Pendapala Nakathingo, okwa ti: “Etokolo ola nyanauna oufemba wetu, efimano nemanguluko. Etokolo kali na ashike nande ouwa wa sha koshiwana”.

Okwa ti omashenge okwa hala okuwaiminwa kovanhu aveshe ndee eshi otashi eta okudalafana kuuye pexulilo.

“Otu li moshilongo shoudemokoli, omo omawi ahapu oo e na okulela,” Nakathingo osho a ti ngaho.

Omukulunhuwiliki wehangano ledina Legal Assistance Centre Toni Hancox Oshoondaxa okwa ti kutya etokolo lomhangu oliwa unene. Hancox okwa ti: “Ondi udite etumba kutya ovanhu paife ove li panghatu opo tava dulu okukala ve na omakwatafano avo opaumwena ngaashi va hala momaumbo avo.”

Ashike natango okwa ti ke shi kutya ovanhu otava tile etokolo lomhangu ngahelipi. “ Onde lineekela ovanhu otava tambula ko etokolo eli,” Osho a ti ngaho.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News