Epangelo lya gandja oshimaliwa kOmalinda

Epangelo lya gandja oshimaliwa kOmalinda

O MUPRESIDENDE Hifikepunye Pohamba okwa gandja elombwelo kutya naku moshiketha shEpangelo na mu ze oshimaliwa shOondola oomiliyuna omulongo, shi kwathele Aamalinda mboka omaugombop gawo nomaliko gawo galwe ga hanagulwapo komeya ngoka ga panunwa mondama ya Hardap omasiku ga zi ko.

Omuprimaminista Nahas Angula okwa tseyitha kutya oshimaliwa shika otashi ka longithwa mokushuna onkalo kuuwanawa mondoolopa ndjika. Angula okwa ti Omupresidende Pohamba okwa tala ko onkalo pOmalinda kutya oyi li nayi noonkondo noku na okuningwa sha meendelelo.Pohamba okwa gandja wo elombwelo kUuministeli wUunamapya kutya nau gongele ongundu yEeindjiniya naatseyinawa yalwe, ya tale kutya efundja ndika olya yonagula omaliko gongushi yi thike peni noya tale wo kutya oshike shi na okuningwa uupyakadhi mbuka kau ka holoke po we monakuyiwa.Angula okwa ti Epangelo oli na uumbanda kutya omvula ndjoka tayi ka loka omwedhi nguka otashi vulika natango yi ke ete uupyakadhi.Angula okwa ti oshimaliwa shika shOondola oomiliyuna omulongo itashi ka pewa aantu mboka omaliko gawo ga hanagulwapo, ihe otayi ka longithwa mokushuna ko iinima ngashi omeya, olusheno nosho tuu.”Ndika oli li ashike ekwathelo lyomeendelelo onkalo yi shune kuunawa,” Angula ta popi ngaaka.Muni gwa Malinda nElelo lyoshitopolwa sha Hardap otaya ka kuutumba nee ya tale nkene tokole nee oshimaliwa shika shi na okulongithwa.Aakalimo yamwe pOmalinda oya li yu uvite nayi sho aniwa Omupresidende Pohamba ina ninga etokolo kutya ondoolopa ndjika oyi na okutalika ko ong’ondoolopa ya dhengwa koshiponga oshinene.Ihe Angula okwa ti ina shi uka okuninga ngaaka inashi ikwatelele komakonakono ngoka ga ningwa po petameko.Omeya ngoka ga nuka momulonga gwa Fish River sho omiyelo dhondama ya Hardap dha egululwa, oga teya po oondjila, iigandji yomeya, uundjugo nolusheno.Oongeshefa odhindji nomagumbo nayo oya yi kohi yomeya omanga oofaalama dhimwe nadho yiwa wo oonyala.Angula okwa ti Epangelo otali ka tegelela manga olopota yokangundu hoka ta ka tala kutya uupykadhi mbuka owa etwa naanaa ku shika, manga inali yamukula komapopyo kutya omanenge ngoka ga mene momulonga nguka ogo ga ukithwa omeya kondoolopa.Angula okwa ningi eindilo kaaleli yomoshitopolwa shika ya longele kumwe naakwashigwana, ta ti kutya pethimbo ndika oye na okukala yi imanga kumwe.”Itashi kwatha sha okuulikathana ominwe pethimbo ndika.Ngashiingeyi oshi li ehalo lya Kalunga,” ta popi ngaaka.Okwa ti oshi li oshinakugwanithwa oshinene kEpangelo okukala lya tala kutya aanona oya shuna kOsikola mbala.Omupresidende Pohamba okwa pandula ayehe mboka ya ya gandja omakwathelo kAamalinda mboka ya dhengwa kefundja ndika.Angula okwa ti Omupresidende Pohamba okwa tala ko onkalo pOmalinda kutya oyi li nayi noonkondo noku na okuningwa sha meendelelo.Pohamba okwa gandja wo elombwelo kUuministeli wUunamapya kutya nau gongele ongundu yEeindjiniya naatseyinawa yalwe, ya tale kutya efundja ndika olya yonagula omaliko gongushi yi thike peni noya tale wo kutya oshike shi na okuningwa uupyakadhi mbuka kau ka holoke po we monakuyiwa.Angula okwa ti Epangelo oli na uumbanda kutya omvula ndjoka tayi ka loka omwedhi nguka otashi vulika natango yi ke ete uupyakadhi.Angula okwa ti oshimaliwa shika shOondola oomiliyuna omulongo itashi ka pewa aantu mboka omaliko gawo ga hanagulwapo, ihe otayi ka longithwa mokushuna ko iinima ngashi omeya, olusheno nosho tuu.”Ndika oli li ashike ekwathelo lyomeendelelo onkalo yi shune kuunawa,” Angula ta popi ngaaka.Muni gwa Malinda nElelo lyoshitopolwa sha Hardap otaya ka kuutumba nee ya tale nkene tokole nee oshimaliwa shika shi na okulongithwa.Aakalimo yamwe pOmalinda oya li yu uvite nayi sho aniwa Omupresidende Pohamba ina ninga etokolo kutya ondoolopa ndjika oyi na okutalika ko ong’ondoolopa ya dhengwa koshiponga oshinene.Ihe Angula okwa ti ina shi uka okuninga ngaaka inashi ikwatelele komakonakono ngoka ga ningwa po petameko.Omeya ngoka ga nuka momulonga gwa Fish River sho omiyelo dhondama ya Hardap dha egululwa, oga teya po oondjila, iigandji yomeya, uundjugo nolusheno.Oongeshefa odhindji nomagumbo nayo oya yi kohi yomeya omanga oofaalama dhimwe nadho yiwa wo oonyala.Angula okwa ti Epangelo otali ka tegelela manga olopota yokangundu hoka ta ka tala kutya uupykadhi mbuka owa etwa naanaa ku shika, manga inali yamukula komapopyo kutya omanenge ngoka ga mene momulonga nguka ogo ga ukithwa omeya kondoolopa.Angula okwa ningi eindilo kaaleli yomoshitopolwa shika ya longele kumwe naakwashigwana, ta ti kutya pethimbo ndika oye na okukala yi imanga kumwe.”Itashi kwatha sha okuulikathana ominwe pethimbo ndika.Ngashiingeyi oshi li ehalo lya Kalunga,” ta popi ngaaka. Okwa ti oshi li oshinakugwanithwa oshinene kEpangelo okukala lya tala kutya aanona oya shuna kOsikola mbala.Omupresidende Pohamba okwa pandula ayehe mboka ya ya gandja omakwathelo kAamalinda mboka ya dhengwa kefundja ndika.

Stay informed with The Namibian – your source for credible journalism. Get in-depth reporting and opinions for only N$85 a month. Invest in journalism, invest in democracy –
Subscribe Now!

Latest News